Természettudományi Füzetek - A Délmagyarországi Természettudományi Társulat közlönye 21. (1897)

1897 / 1. füzet

Társulati mondani valók. A társulat tagjai a Természettudományi füzeteket az évdij fejében kapják. E füzetekben azon értekezések és előadások jelennek meg, melyek a Délm. Term. Tud. társulat természettudományi és orvos-gyógyszerészi szakosztályainak szakülésein és népszerű előadásain időről-időre előadat­nak, valamint apróbb közlemények a tudományok újabb vívmányairól. írói tiszteletdíj ivenként 16 frt, esetleges mellékletek, ábrák azon­ban az iró költségén állíttatnak elő. A társulat czélja a természettudományok minden ágainak művelése és terjesztése általában, s Délmagyarország természeti viszonyainak kuta­tása különösen. (3. §.) >■ / Társulati tag minden művelt és műveltségre törekvő egyén lehet. A tagok a) alapitók, b) rendesek és c) tiszteletiek. a) Alapitók azok, kik a társulat pénztárába egyszer s mindenkorra 100 frtot fizetnek, ezek az évi rendes díj alól felmentetnek. b) Rendes tagok azok, kik a rendes évi díj fizetésére magukat három évre kötelezik. c) Tiszteleti tagok lehetnek belföldi vagy külföldi tudósok, kik a természettudományok terén különösen kitűnnek, a társulat működését támogatják és érdekeit előmozdítják. (6. §.) A rendes tagot a felvétel három évi tagságra kötelezi; ki három év leteltével kilépését irásilag be nem jelenti, további három évi kötele­zettséget vállal magára. A tiszteleti tagok a választmány ajánlatára a közgyűlés által választatnak meg. (7. §.) A tagok a társulattól oklevelet nyernek, melynek alapján magukat ezen társulat tagjainak nevezhetik. Joguk van a gyűlésekben részt venni ; a közgyűléseken szavazni; uj tagokat ajánlani; javaslatokkal fellépni; előadásokat tartani; végre a gyűlésekre vendégeket hozni. A tagok hasz­nálhatják a társulat könyvtárát és az általa kiadandó munkákból egy-egy példányt kapnak. (8. §) A rendes tag a társulat pénztárába évenkint 4 frtot fizet, ezenkívül az oklevélért egyszer- s mindenkorra 1 frtot. A tagsági díjak 1 írtjával évnegyedenkint előre fizetendők. A hely­beli tagoktól a társulati szolga nyugtatvány mellett szedi be. A vidéki tagok fizetéseiket posta útján teljesítik. Ha valamely vidéki tag kötelezett­ségének eleget nem tesz, akkor a társulat — 30 napi határidő elteltével' — az illető összeget postai utánvétel útján szerzi meg. A tagdíjhátralékot a társulat törvény útján hajthatja be. (9. §.) A tagok szives figyelmébe ajánljuk az 1885. évben létesült társulati mikroscopiai és vegyvizsgáló állomást, melynek mikroscoplal vizsgálatait Gerger Ede, vegyvizsgálati munkáit Dr. Gáspár János főreálisk. tanár, társulati titkár végezik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék