Természettudományi Füzetek - A Délmagyarországi Természettudományi Társulat közlönye 23. (1899)

1899 / 1-2. füzet

Xartalom Lap 1. Dr. Breuer Ármin: A tuberculosis ....... ^ ........................ l 2 . Dr. Petraskó Illés : A kigyómarások okozta mérgezés és a hazai mérges kigyók.................................................................................................‘6 3 . Dr. Lendl Adolf: Hazánk nehány speczialitásáról (4 képpel). . . 39 4. Dr. Ormándy Miklós : A virágok rendeltetése .....................................55 5 . H a n u s z István : Hazánk nosogeografiájából.............................................64 6. B e r e c z Ede : Időjárási jelentések az 1899. évi január—április hónapokról.............................................................................................................72 7. Társulati ügyek . .... . ...'.................................................................74 Dr. Molnár Viktor főispán — társulati elnök. 74. 1. — Az 189S. deczember 14-iki vál. és szakiilés jegyzőkönyve. 75. 1. — Az 1899. február 25-iki vál. és szakülés jegyzőkönyve. 76. 1. — Az 1899. márczius 18-iki vál. ülés jegyzőkönyve. 79. 1. Társulati mondanivalók. 1. E negyedéves folyóiratban azon értekezések és ''•előadások jelen­nek meg, melyek a társulat szakülésein és népszerű előadásain időről- időre előadásra kerülnek, továbbá kisebb közlemények a természettudo­mányok újabb vívmányairól, végre a társulati életre vonatkozó tudósítások. — írói tiszteletdíj ivenkint 16 frt, az esetleges mellékletek és ábrák költségei azonban a szerzőt terhelik. 2. Tisztelettel kéijíik a társulat tagjait és barátjait, sziveskedjenek tagokat gyűjteni. — Társulati tag minden művelt egyén lehet, még pedig alapító, ha a társulati pénztárba egyszersmindenkorra 100 irtot fizet és rendes, ha az évi 4 frtnyi tagdíj fizetésére magát 3 évre kötelezi. A tagok a társulati közlönyt a tagdíj fejében kapják, de el nem fogadása őket kötelezettségeik teljesítése alól föl nem menti. A kilépés csakis írásbeli bejelentés alapján történhetik s a ki ezt nem teszi, újabb 3 évi kötelezettséget vállal. 3. A tagok és a közönség szives figyelmébe ajánljuk az 1885. évben létesült társulati mikroskopiai és vegyvizsgáló állomást, melynek vegyvizsgálati munkáit dr. Gáspár János főreáliskolai tanár, mikroskopiai vizsgálatait pedig G e r g e r Ede végzi. 4. Dr. Petraskó Illés, nadrági gyármtí- és körorvosnak, a jelen füzetben lévő nagyérdekű tanulmánya külön kiadásban is megjelent és a szerzőnél kapható.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék