Természettudományi Füzetek - A Délmagyarországi Természettudományi Társulat közlönye 24. (1900)

1900 / 1. füzet

Tartalom i Lap 1. Bi der Vilmos dr.: Emlékbeszéd paráczi Bécsi Gedeon dr., temes­vári közkórházi igazgató-főorvosról............................................... 1 2. Hanusz István: Az emberi élet tartama .............. 15 5 . Berecz Ede: Időjárási jelentések az 1899. deczember — 1900. február hónapokról...............................................................................23 1. Kisebb közlemények..............................................................................26 A tintafoltok eltávolítása a padlóból. 215 1. — A kilyukadt sárczipö meg­javítása. 26. í. — Biztos szer az influenza ellen. 26. 1. — Színes görögtüz előállítása. 26. 1 — Az arsénméreg jelenléte az emberi szervezetben. 26. 1. — Miért látjuk környezetünket álló helyzetben ? 27. 1. — Az elfáradt szem látási-képessége. 27. 1. — Az emberiség vége. 27. 1. — A nagyobb orszá­gok szénfogyasztása. 28. 1 5. Társulati ügyek 18 Az 1899. évi október hó 9-én tartott vál. és szakülés jegyzőkönyve. 28.1. — Az 1899. évi november hó 28-án tartott vál. és szakülés jegyzőkönyvé. 30. 1. — Az 1900. évi márczius hó 7-én tartott XXVI. évi rendes közgyűlés •jegyzőkönyve. 30. 1 — Bécsi Gedeon dr. arczképének megfestése- 40. 1. Délmagyarországi Természettudományi Társulat. A társulat 1874. évben alakult ál táláén» a természettudományok minden ágának mflveii.ii j uu LilíjUA pedig Délmagyarország természeti viszonyainkká végből természetrajzi múzeumot és _szakkö|iyvfarÍ. Jétesííe.tk ,<fe^aks^erá: és népies felolvasásokat rendez és a jelen évnfrgy^ge) Nffió Aratói)- kjadj-i.-i» Társulati tag. aiiuden inü VUl'lTTgyen'lehet', még pedig alapító, ha égyszersmindenkorra 200 koronát fizet a társ. pénztárba és rendes, ha az évi 8 koronányi tagdíj fizetésére magát 3 évre kötelezi. A tagok a társulati közlönyt a tagdíj fejében kapják, de annak el nem fogadása őket kötelezettségeik teljesítése alól föl nem menti. A kilépés csakis írásbeli bejelentés alapján történhetik s a ki ezt nem teszi, újabb 3 évi kötelezettséget, vállal. A társulat tisztikara az 1900. évben. Elnök: dr. Molnár Viktor, Temesmegye és Temesvár szab. kir. város főispánja. Aleinökök: dr. Breuer Annin várm. tiszti főorvos és Véber Antal, kath. főgymn. igazgató. Titkár: Ries Ferencz, kath. főgymn. tanár. Pénztárnok: Schima János, kegyesrendi tanár. A társulat kebelében feuuálló orvos-gyógyszerészi szakosztály tiszti­kara az 1900. évbeu. Elnök: dr. Breuer Annin, várm. tiszti főorvos. Aleinökök: dr. Tauffer Jenő, városi tiszti főorvos és dr. Szigeti Henrik, kir. törvényszéki orvos. Titkár: dr Neubauer Henrik, várm. járásorvos, tb. főorvos. Az 1885. évben létesült társulati mikroskópiai és vegyvizsgáló állomás vegyvizsgálati munkáit Gerö Vilmos áll. főreáliskolai tanár, mikroskópiai vizsgálatait pedig dr. Szigeti Henrik kir. törvényszéki orvos végzi. 8

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék