Természettudományi Füzetek - A Délmagyarországi Természettudományi Társulat közlönye 25. (1901)

1901 / 1. füzet

Xartalom Lap 1. Dr. Breuer Ármin: A közegészségügy fejlődése a XIX. században 1 2. Dr. Tauffer Jenő: A fertőző betegségek területi elterjedésének szemléltető kimutatása ......................................................................23 3 . Sávoly Ferencz : Verseczi viharágyúk...................................................35 4. Berecz Ede: Időjárási jelentések 1900. deczember hó, 1900. egész év és 1901. évi január—február hónapokról....................................50 5 . Kisebb közlemények............................................ 52 A légnemű testek ismeretének története. 52. 1. — Az első magyar meteo­rológiai Observatorium rövid története. 53. 1. — Az elektromos fény jövője. 54. 1. A fecskék visszatérésének ideje. 55. 1. 6. Társulati ügyek...........................................................................................50 Az 1900. évi szeptember hó 27-én tartott vál. ülés jegyzőkönyve. 56. 1. Délmagyarországi Természettudományi Társulat. A társulat 1874. évben alakult általában a természettudományok minden ágának művelése és terjesztése, különösen pedig Délmagyarország természeti viszonyainak kutatása czéljából. E végből természetrajzi múzeumot és szakkönyvtárt létesített, szakszerű és népies felolvasásokat rendez és a jelen évnegyedes folyóiratot kiadja. Társulati tag minden művelt egyén lehet, még pedig alapító, ha egyszersmindenkorra 200 koronát fizet a társ. pénztárba és rendes, ha az évi 8 koronányi tagdíj fizetésére magát 3 évre kötelezi. A tagok a társulati közlönyt a tagdíj fejében kapják, de annak el nem fogadása őket kötelezettségeik teljesítése alól föl nem menti. A kilépés csakis Írásbeli bejelentés alapján történhetik s a ki ezt nem teszi, újabb 3 évi kötelezettséget vállal. A társulat tisztikara az 1901. évben. Elnök: dr. Molnár Viktor, Temesmegye és Temesvár szab. kir. város főispánja. Alelnökök: dr. Breuer Ármin várm. tiszti főorvos és Véber Antal, kath. főgymn. igazgató. Titkár: Ries Ferencz, állami főgymn. tanár. Pénztárnok: Sckima János, kegyesrendi tanár. A társulat kebelében fennálló orvos-gyógyszerészi szakosztály tiszti­kara az 1901. évben. Elnök: dr. Breuer Armin, várm. tiszti főorvos. Alelnökök: dr. Tauffer Jenő, városi tiszti főorvos és dr. Szigeti Henrik, kir. törvényszéki orvos. Titkár: dr. Neubauer Henrik, várm. járásorvos, tb. főorvos. Az 1885. évben létesült társulati mikroskopfai és vegyvizsgáló állomás vegyvizsgálati munkáit Gerő Vilmos áll. főreáliskolai tanár, mikroskopiai vizsgálatait pedig dr. Szigeti Hetirik kir. törvényszéki orvos végzi.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék