Természettudományi Füzetek - A Délmagyarországi Természettudományi Társulat közlönye 27. (1903)

1903 / 1. füzet

JmAGYAKADSI^; I KÖ'NYVTAFiA 1 Tartalom : Lap 1. Dr. Privorszky Alajos: Bolyai János világhírű mathematikus élete és geometriai rendszerének alapjai ....................................1 2 . Dr. C z i r b u s z Géza: A Duna-meder délmagyarországi szakaszának áttörése . . .... ...................................................13 3. Vargha György: A Bakony és a balaton-melléki hegység víz- és hegy mérete............................................................................................16 4 . B e r e c z Ede: A temesvári meteorologiai és szeizmológiai obszer­vatórium az 1902. évben . . . . ................................. 3ö 5. Berecz Ede: Időjárási jelentések......................................................40 6. Különfélék . . ... .................................. 44 G erland uj elmélete a földrengésről. 44 — Délmagyarországi pillanatnyi földrengések. 46. — Délmagyarországi geogr. nevek. 45. — A deliblati homok napi hőmérsékletének ingadozása. 46. 7. Kisebb közlemények ........................... . ......................................46 F otografálás fény nélkül. 46. — A tojás frisseségének felismerése s eltar­tása. 47. 8. Társulati ügyek .........................................................................................48 Az nj múzeumi palota. 48. — Véber Antal f. 49. — A választmány ülései. 50. — A XXIX. évi rendes közgyűlés jegyzőkönyve. 52 — A társulat tisztikara az 1903—1904. évekre. 59. — A társulat tagjai az 1903. év elején. 60. Délmagyarországi Természettudományi Társulat. A társulat 1874. évben alakult általában a természettudományok minden ágának művelése és terjesztése, különösen pedig Délmagyarország természeti viszonyainak kutatása czéljából. E végből természetrajzi múzeumot és szakkönyvtárt létesített, szakszerű és népies felolvasásokat rendez és a jelen évnegyetles folyóiratot kiadja. Társulati tag minden művelt egyén lehet, még pedig alapító, ha egyszersmindenkorra 200 koronát fizet a társ. pénztárba és rendes, ha az évi 8 koronányi tagdíj fizetésére magát 3 évre kötelezi. A tagok a társulati közlönyt a tagdíj fejében kapják, de annak el nem fogadása őket kötelezettségeik teljesítése alól föl nem menti. A kilépés csakis Írásbeli bejelentés alapján történhetik s a ki ezt nem teszi, újabb 3 évre kötelezettséget vállal. A társulat tisztikara az 1903. évben. Elnök: dr. Molnár Viktor, Temesvármegye és Temesvár szab. kitt város főispánja. Alelnökök: dr. Braur Ármin, Temesvármegye tiszti főorvosa és dr. Laky Mátyás, állami főreáliskolai igazgató. Főtitkár: Tőkés Lajos, kegyesrendi főgymn. tanár. Titkár: dr. Privorszky Alajos, állami főreáliskolai tanár. Pénztárnok: dr. Bechnitz Sándor, Temesvármegye tiszti sogédorvosa. A társulat kebelében fennálló orvos-gyógyszerészi szakosztály tiszti­kara az 1903. évben. Elnök: dr. Breuer Ármin, várm. tiszti főorvos. Alelnökök: dr. Tauffer Jenő, városi tiszti főorvos és dr. Szigeti Henrik, kir. törvényszéki orvos. Titkár: dr. Neubauer Henrik, várm. járásorvos, tb. főorvos. Az 1885. évben létesült társulati mikroskopiai és vegyvizsgáié állomás vegyvizsgálati munkáit Gerő Vilmos áll. főreáliskolai tanár, mikroskopiai vizsgálatait pedig dr. Szigeti Henrikéit, törvényszéki orvos végzi.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék