Természettudományi Füzetek - A Délmagyarországi Természettudományi Társulat közlönye 28. (1904)

1904 / 1. füzet

Tartalom : Lap 1. Dr. N e u b a u e r Henrik: Az emberi hajról .................................1 2 . Vargha György: Temesvár és környékének helyzete a Nagy Alföldön 10 3. B e r e c z Ede: Am. kir. orsz. meteorologiai és földmágnességi intézet temesvári meteorologiai és szeizmológiai obszervatóriu­mának közleményei . ........................................................15 4. Különfélék : E n d r e y Elemér: Az édesvízi hidráról........................26 5 . Kisebb közlemények : A viz tisztítása ózonnal. Protozoák egy artézi kút vizében..............................................................................27 6 . B e r e c z Ede : Időjárási jelentések.................................................28 7. Társulati ügyek..............................................................................31 A választmány ülései. 31.1. — A XXX. évi rendes közgyűlés jegjrzökönyve. 32.1. 8. A társulat tisztikara az 1902—1904. évekre.......................... 43 9 A társulat tagjai az 1904. év elején................................................43 D élmagyarországi Természettudományi Társulat. A társulat 1874. évben alakult általában q, természettudományok minden ágának művelése és terjesztése, különösen pedig Délmagyarország természeti viszonyainak kutatása czéljából. E végből természetrajzi múzeumot és szakkönyvtárt létesített, szakszerű és népies felolvasásokat rendez és a jelen évnegyedes folyóiratot kiadja. Társulati tag minden művelt egyén lehet, még pedig alapító, ha egyszersmindenkorra 200 koronát fizet a társ. pénztárba és rendes, ha az évi 8 koronányi tagdíj fizetésére magát 3 évre kötelezi. A tagok a társulati közlönyt a tagdíj fejében kapják, de annak el nem fogadása őket kötelezettségeik teljesítése alól föl nem menti. A kilépés csakis írásbeli bejelentés alapján történhetik s a ki ezt nem teszi, újabb 3 évre kötelezettséget vállal. A társulat tisztikara az 1904. évben. Elnök: dr. Molnár Viktor, Temesvármegye és Temesvár szab. kir. város főispánja. Alelnökök: tír. Breuer Ármin, Temesvármegye tiszti főorvosa és dr. Laky Mátyás, állami főreáliskolai igazgató. Főtitkár és muzeumőr: Tőkés Lajos, kegyesrendi főgymn. tanár. Titkár: dr. Privorszky Alajos, állami főreáliskolai tanár. Pénztárnok: dr. Pausz Henrik, Temesvármegye tiszti segédorvosa. A társulat kebelében fennálló orvos-gyógyszerészi szakosztály tiszti­kara az 1904. évben. Elnök: dr. Breuer Ármin, várni, tiszti főorvos. Alelnökök: dr. Tauffer Jenő, városi tiszti főorvos és dr. Szigeti Henrik, kir. törvényszéki orvos. Titkár: dr. Neubauer Henrik, várm. járásorvos, tb. főorvos. Az 1885. évben létesült társulati mlkroskopiai és nyilvános vegyvizsgáló állomás vegyvizsgálati munkáit Gerö Vilmos áll. főreál­iskolai tanár, mikroskopiai vizsgálatait pedig dr. Szigeti Henrik kir. törvény- széki orvos végzi.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék