Természettudományi Füzetek - A Délmagyarországi Természettudományi Társulat közlönye 29. (1905)

1905 / 1. füzet

Xartalom i Lap 1. Vargha György: Kossava és a Föhn.................................................1 2. Dr. Czirbusz Géza: A délmagyarországi katlan völgy ékről . . 18 3. Lintia Dénes : Újabb adatok az uráli bagoly délmagyarországi fészkeléséhez és biológiájához ...................... 24 4 . Tőkés Lajos : A Duna és Maros között 1902—1904-ig észlelt phyto­phaenologiai adatok.............................. .26 5 . Gerő Vilmos: Az ivóvizrői hygieniai szempontból ..... .40 6. Dr. Steiner Simon: A távoli világok.................................................54 7. Tőkés Lajos: Délmagyarország agyagtelepei.....................................68 8 . The mák Ede: Két ritka ásvány............................................................73 9. Berecz Ede: Temesvár időjárása az 1904. évben . 76 10. Különfélék . .............................. ..............................89 J égkorszak Délmagyarországon. 8». 1. — Tengersok lepke. 91. 1. 11. Kisebb közlemények . . ...................................... ... 92 A virágparfum használata egészséges. 92. 1. — Érdekes pályázat. 93. 1. — Gyakorlati megjegyzés a cukorról. 98. 1. — Az egyptomi pyramisokat sem kíméli a villám többé. 98. 1. — Az amerikai technika egy újabb vívmánya. 98. 1. — A marioni temető (Egyesült államok) titokzatos sirköve. 98. 1. — Hulló csillag csekély magasságban. 94. 1. — Nagy városok növényzetének életviszonyai. 94. 1. 12. Berecz Ede: Időjárási jelentések ... 96 13. Társulati ügyek. .... ..............................99 D r. Neubauer Henrik. 99. 1. — Uj tiszteleti tag. 100. 1. A temesvári mú­zeum- és kőnyvtárpalota építési végrehajtó bizottsága. 100. 1. — A választ­mány ülései. 101. 1. — A XXXI. évi rendes közgyűlés jegyzőkönyve. 102. 1. — A társulat tisztikara az 1906—1907. évekre 116. 1. — A társulat tagjai az 1906. év elején. 116. 1. Délmagyarországi Természettudományi Társulat. A társulat 1874. évben alakult általában a természettudományok minden ágának művelése és terjesztése, különösen pedig Délmagyarország természeti viszonyainak kutatása czéljáből. E végből természetrajzi múzeumot és szakkönyvtárt létesített, szakszerű és népies felolvasásokat rendez és a jelen évnegyedes folyóiratot kiadja. Társulati tag minden művelt egyén lehet, még pedig alapító, ha egyszersmindenkorra 200 koronát fizet a társ. pénztárba és rendes, ha az évi 8 koronányi tagdíj fizetésére magát 3 évre kötelezi. A tagok a társulati közlönyt a tagdíj fejében kapják, de annak el nem fogadása őket kötelezettségeik teljesítése alól föl nem menti. A kilépés csakis Írásbeli bejelentés alapján történhetik s a ki ezt nem teszi, újabb 3 évre kötelezettséget vállal. A társulat tisztikara az 1905—1907. évben. Elnök: dr. Molnár Viktor, Temesvármegye és Temesvár szab. kir. város főispánja. Alelnökök: dr. Breuer Ármin, Temesvármegye tiszti főorvosa és dr. Laky Mátyás, állami főreáliskolai igazgató. Főtitkár és muzeumőr: Tókés Lajos, piarista főgimnáziumi tanár. Titkár: dr. Privorsxky Alajos, állami főreáliskolai tanár. Pénztárnok: dr. Steiner Simon, áll. főreálisk. tanár. A társulat kebelében fennálló orvos-gyógyszerészi szakosztály tiszti­kara az 1905. évben. Elnök: dr. Breuer Armin, várm. tiszti főorvos. Alelnökök: dr. Tauffer Jenő, vár08Í tiszti főorvos és dr. Szigeti Henrik, kir. törvényszéki orvos. Titkár: üresedésben. A társulati nyilvános vegyvizsgáló állomás vezetője az 1905—1907. évben: GtrS Vilmos, áll főreáliskolai tanár.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék