Természettudományi Füzetek - A Délmagyarországi Természettudományi Társulat közlönye 30. (1906)

1906 / 1. füzet

Xartalom 5 Lap 1. Dr. Szigeti Henrik: Az emberi test természetes arséntartal­máról és a vegyelemzés értékéről arsénmérgezésnél .................. 1 2 . Hanusz István: A nagy Alföld állatvilágából................................12 3 . B e r e c z Ede: A temesvári meteorologiai és szeizmológiai Observa­torium időjárási jelentése az 1905. évről.......................................21 4 . B ere ez Ede: Időjárási jelentések ................................................44 5. Könyvészet......................... ................................................................45 6 . Társulati ügyek ........................................................................48 A Múzeumok és Könyvtárak Országos Szövetsége 1905. évi közgyűlése. 48. 1. — A társulat nyilvános vegykisérleti állomása. 49. 1. — Uj tagon 49.1. — A Szabad Egyetem. 49. 1. — A választmány ülései. 60, 1. — A XXXII. évi rendes közgyűlés jegyzőkönyve. 25. 1. — A társulat tisztikara. 68. 1. — A társulat tagjai. 68. 1. Délmagyarországi Természettudományi Társulat. A társulat 1874. évben alakult általában a természettudományok minden ágának művelése és terjesztése, különösen pedig Délmagyarország természeti viszonyainak kutatása czéljából. E végből természetrajzi múzeumot és szakkönyvtárt létesített, szakszerű és népies felolvasásokat rendez és a jelen évnegyedes folyóiratot kiadja. Társulati tag minden művelt egyén lehet, még pedig alapító, ha egyszersmindenkorra 200 koronát fizet a társ. pénztárba és rendes, ha az évi 8 koronányi tagdíj fizetésére magát 3 évre kötelezi. A tagok a társulati közlönyt a tagdíj fejében kapják, de annak el nem fogadása őket kötelezettségeik teljesítése alól föl nem menti. A kilépés csakis Írásbeli bejelentés alapján történhetik s a ki ezt nem teszi, újabb 3 évre kötelezettséget vállal. A társulat tisztikara az 1905—1907. évben. Elnök: dr. Molnár Viktor, Temesvármegye és Temesvár szab. kir. város főispánja. Alelnökök: dr. Breuer Ármin, Temesvármegye tiszti főorvosa és dr. Laky Mátyás, állami főreáliskolai igazgató. Főtitkár és muzeumőr: Tőkés Lajos, piarista főgimnáziumi tanár. Titkár: dr. Privorszky Alajos, állami főreáliskolai tanár. Pénztárnok: dr. Steiner Simon, áll. főreálisk. tanár. A társulat kebelében fennálló orvos-gyógyszerészi szakosztály tiszti­kara az 1905. évben. Elnök: dr. Breuer Ármin, várm. tiszti főorvos. Alelnökök: dr. Tauffer Jenő, városi tiszti főorvos és dr. Szigeti Henrik, kir. törvényszéki orvos. Titkár: üresedésben. A társulati nyilvános vegyvizsgáló állomás vezetője az 1905—1907. évben: Gerő Vilmos, áll. főreáliskolai tanár.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék