Természettudományi Füzetek - A Délmagyarországi Természettudományi Társulat közlönye 33. (1909)

1909 / 1. füzet

Tartalom j Oldal 1. B ere ez Ede: A földrengésekről általában és a dél olaszországi földrengések okairól . ...................................................................... 1 2 . Fenyő Béla: A szőlőművelés földrajzi elterjedése hazánkban ... 18 3. Berecz Ede: Temesvár időjárása az 1908. évben . . 35 4. Jegyzőkönyv a Délmagyarországi Természettudományi Társulatnak 1909. évi március 25-én délelőtt 10 órakor az állami főreáliskola dísztermében tartott XXXV. évi rendes közgyűléséről..... 59 5. Társulati ügyek...........................................................................................73 Vezetés. 73 1. — Az államsegély. 73. 1. — Az 1909. évi rendes közgyűlés. 74. 1. — A társulat új tiszteletbeli tagja. 76. 1. 6. A választmány ülései................................................................. 75 Választmányi ülés 1908. december 17-én. 76. 1. — Választmányi ülés 1909. január 28-án. 76. 1. — Választmányi ülés 1909. február 25-én. 76 1. 7. A társulat tagjai az 1909. év elején...................................................77 Délmagyarországi Természettudományi Társulat. A társulat 1871. évben alakult általában a természettudományok minden ágának művelése és terjesztése, különösen pedig Délmagyarország természeti viszonyainak kutatása czéljából. E végből természetrajzi szakmúzeumot és könyvtárt létesített, szakszerű és népies felolvasásokat rendez és a jelen évnegyedes folyóiratot kiadja. Társulati tag minden művelt egyén lehet, még pedig alapító, ha egyszersmindenkorra 200 koronát fizet a társ. pénztárba és rendes, ha az évi 8 koronányi tagdíj fizetésére magát 3 évre kötelezi. A tagok a társulati közlönyt a tagdíj fejében kapják, de annak el nem fogadása őket kötelezettségeik teljesítése alól föl nem menti. A kilépés csakis írásbeli bejelentés alapján történhetik s a ki ezt nem teszi, újabb 3 évre kötelezettséget vállal, A társulat tisztikara. Elnök: Hertelendy Ferenc, Temesvármegye és Temesvár szab. kir. város főispánja. Alelnökök: dr. Breuer Ármin, egészségügyi tanácsos és Temes vármegye tiszti főorvosa és dr. Laky Mátyás, állami főreáliskolai igazgató. Főtitkár: dr. Steiner Simon, áll. főreáliskolai tanár. Titkár: Mészáros Ignác, áll. főgynasiumi tanár. Pénztárnok és muzeumör: Forgó György, áll. főreáliskolai tanár. Ügyész: Kisfaludy Kálmán, ügyvéd. A társulat kebelében fennálló orvos-gyógyszerészeti szakosztály tiszti­kara az 1908. évben. Elnök: dr. Breuer Ármin, egészségügyi tanácsos és várm. tiszti főorvos. Alelnökök: dr. Tauffer Jenó', városi tiszti főorvos és dr. Szigeti Henrik, kir. törvényszéki orvos. Titkár: dr. Pár Dezsó'. A társulati nyilvános vegyvizsgáló állomás vezetője: GerS Vilmos, áll. főreáliskolai tanár.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék