Természettudományi Füzetek - A Délmagyarországi Természettudományi Társulat közlönye 38. (1914)

1914 / 1. füzet

Tartalom. Oldal 1. Dr. Réthly Antal: A tengerkutatásról, különös tekintettel a Magyar Adria-Egyesület tengerkutató próbautjára.............................................. 1 2. Hegyfoky Kabos: Az aratás a Maros és a Duna között elterülő vidéken............................................................................................................. 42 3. Lintia Dénes: Az idei tavaszi madártani gyűjtőkirándulásomról ... 57 4. Gerő Vilmos: Kisebb közlemények............................................................... 71 5. Jegyzőkönyv a Délmagyarországi Természettudományi Társulatnak 1914. évi márczius 22-én a főreáliskola dísztermében tartott 40-ik évi rendes közgyűléséről .................................................................................... 73 6 . Ehmanné Berecz Ottilia: Időjárási jelentések (jan. — márc.) ... 91 7. Társulati ügyek..................................................................... 95 8. A választmány ülései...............................................* ..................... 97 9 . A társulat tagjai az 1914. év elején.................................. 101 10. Nyugtázások...........................................................................................................108 Délmagyarországi Természettudományi Társulat. A társulat 1874. évbep alakult általában a természettudományok minden ágának művelése és terjesztése, különösen pedig Délmagyarország természeti viszonyainak kutatása czéljából. E végből természetrajzi szak­múzeumot és könyvtárt létesített, szakszerű és népies felolvasásokat rendez és a jelen évnegyedes folyóiratot kiadja. Társulati tag minden művelt egyén lehet, még pedig alapító, ha egyszers- mindenkorra 200 koronát fizet a társ. pénztárba és rendes, ha az évi 8 koronányi tagdíj fizetésére magát 3 évre kötelezi. A tagok a társulati közlönyt a tagdíj fejében kapják, de annak el nem fogadása őket kötelezettségeik teljesítése alól föl nem menti. A kilépés csakis Írásbeli bejelentés alapján történhetik s aki ezt nem teszi, újabb 3 évre kötelezettséget vállal. A társulat tisztikara az 1914. évben. Elnök: Joanovich Sándor, Temes vármegye és Temesvár sz. kir. város főispánja. Alelnökök; Fülöpp Béla, udvari tanácsos és dr. Bechnitz Sándor, Temes vármegye tiszti főorvosa. Főtitkár: dr. Steiner Simon, áll. főreáliskolai tanár. Pénztárnok: Lukács Béla, áll. főreáliskolai tanár. Muzeumőr: Lintia Dénes, kir. tanfeliigyelőségi tollnok. Ügyész: Kisfaludy Kálmán, ügyvéd. A társulat kebelében fennálló orvos-gyógyszerészeti szakosztály tisztikara az 1914. évben. Tiszteletbeli elnök: dr. Tauf fér Jenő, városi tiszti főorvos. Elnök: dr. Szigeti Henrik, kir. törvényszéki orvos. Alelnök: dr Bechnitz Sándor, Temes vármegye tiszti főorvosa. Titkár: dr. Pór Dezső. A társulat nyilvános vegyvizsgáló állomása. Vezető : Gerő Vilmos, áll. főreáliskolai tanár.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék