Természettudományi Füzetek - A Délmagyarországi Természettudományi Társulat közlönye 39. (1915)

Tartalom. Oldal 1. Dr. T rostiéi* József: Goethe mint természettudós ... 1 2. Dr. R é t h 1 y Antal: A földrengések gyakorisága ....... 39 3. Dr. Szirtes Zsigmond: A földrengés helymeghatározásáról! makroszeizmikus anyag alapján..................................... 44 4. Phytopliaenologiai adatok.................................................... 49 5. E h m a n n é Bereez Ottilia : Temesvár időjárása az 1914, évben....................................................................................62 6. E hm a n n é B e r e e z Ottilia: Időjárási jelentések .... 74 7. Közgyűlési jegyzőkönyv ................................................................. 94 8. Társulati ügyek............................................................................108 9. A választmány ülései.................................................................100 10. A társulat tagjai az 1916. év elején...................................115 Délmagyarországi Természettudományi Társulat. A társulat 1874. évben alakult általában a természettudomá­nyok minden ágának művelése és terjesztése, különösen pedig Délmagyarország természeti viszonyainak kutatása céljából- Iá végből természetrajzi szakmúzeumot és könyvtárt létesitett, szak szerű és népies felolvasásokat rendez és a jelen évnegyedes folyó iratot kiadja, Társulati tag minden müveit egyén lehet, mégpedig alapitó, ha egyszersmindenkorra 200 koronát fizet a társ. pénztárba és rendes, ha az évi 8 koronányi tagdij fizetésére magát 3 évre kötelezi. A tagok a társulati közlönyt a tagdij fejében kapják, de annak el nem fogadása őket kötelezettségeik teljesítése alól fel nem menl i. A kilépés csakis Írásbeli bejelentés alapján történhetik s aki ezt nem teszi, újabb 3 évre kötelezettséget vállal. A társulat tisztikara az 1915. évben. Elnök : J o a n o v i cli Sándor, Temes vármegye és Temesvár sz. kir. város főispánja. Alelnökök : Dr. F ü l ö p p Béla, udvari tanácsos és dr. B e c li ni tz Sándor, Temes vármegye tiszti főorvosa. Főtitkár: dr. Steiner Simon, áll. főreáliskolai tanár. Pénztáritok: Luk ács Béla, áll. főreáliskolai tanár. Múzeumot*: Lintia Dénes, kir. tanfelügyelőségi tollnok. Ügyész : Kisfalu d y Kálmán, ügyvéd. A társulat kebelében fennálló orvos-gyógyszerészeti szakosztály tisztikara az 1915. évben. Tiszteletbeli elnök : dr. T a u f f e r Jenő, városi tiszti főorvos. Elnök: dr. Szigeti Henrik, kir. törvényszéki orvos. Alelnök: dr. Beclinitz Sándor, Temes vármegye tiszti főorvosa. Titkár : dr. P ó r Dezső. A társulat nyilvános vegyvizsgáló állomása. Vezető: G erő Vilmos, áll főreáliskolai tanár.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék