Természettudományi Füzetek - A Délmagyarországi Természettudományi Társulat közlönye 42. (1918)

Tartalom. . Oldal 3. Dr Bechn itz Sándor: Anya- és csecsemővédelem. ... 1 2 Dr. Buró Péter: Újabb szempontok a tuber’ u ózisjárvány leküzdésére ........................................................................... . • 14 3- Dr. Réthly Antal: Temesvár régi hőmérsékleti meg­figyelései .......................... 27 4 . Gnrai Adolf: Harctéri ’.errhészettudományi élmények . . 44 5 Phytophaenologiai adatok................................................................ 52 6. Időjárási jelentések........................................................................... 56 7. Közgyűlési jegyzőkönyv.................................................................... 77 8. Társulati ügyek................................................................................... 92 9 A társulat tagjai ....................................................................... 94. D élmagyarországi Természettudományi Társulat. A társulat 1873. évben alakult általában a természettudomá­nyok minden ágának művelése és terjesztése, különösen pedig Délmagyarország természeti viszonyainak kutatása céljából. E végből természetrajzi szakmúzeumot és könyvtárt létesített, szak­szerű és népies felolvasásokat rendez és a jelen évnegyedes folyó­iratot kiadja, Társulati tag minden művelt egyén lehet, mégpedig alapitó, ha egyszersmindenkorra 200 koronát fizet a társ. pénztárba és rendes, ha az évi 8 koronányi tagdíj fizetésére magát 3 évre kötelezi. A tagok a társulati közlönyt a tagdíj fejében kapják, de annak el nem fogadása őket kötelezettségeik teljesítése alól fel nem menti. A kilépés csakis Írásbeli bejelentés alapján történhetik s aki ezt nem teszi, újabb 3 évre kötelezettséget vállal. A társulat tisztikara az 1918. évben. Elnök: dr. Fülöpp Béla, udvari tanácsos. Alelnök: dr. Bechn itz Sándor, Temes vármegye tiszti fő- .. orvosa. Főtitkár: dr. Steiner Simon, áll. főreáliskolai tanár. Pénztárnok: L u k ács Béla, áll. főreáliskolai tanár. Mnzeumőr: Lintia Dénes, kir. tanfelügyelőségi tollnok. í'gyész : Kisfaludy Kálmán, ügyvéd. A társulat kebelében fennálló orvos-gyógyszerészeti szakosztály tisztikara az 1918. évben. Tiszteletbeli elnök: dr. Tau ff er Jenő. bábaképző intézeti igazgató r­Alelnök: dr. Bechn itz Sándor, Temes vármegye tisztv főorvosa. \ Titkár: dr. Pór Dezső. A társulat nyilvános vegyvizsgáló állomása. Vezető: Gero Vilmos, áll főreáliskolai tanár.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék