Természet 6. (1874)

TERMESZÉT NÉPSZERŰ LAP. TERIÉSZETTUDOIÁNYIES FÖLDRAJZI ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. A MŰVELT MAGYAR KÖZÖNSÉG SZÁMÁRA.---o<lT—Tto-— S ZERKESZTI ES KIADJA: BEKECS ANTAL, a budapesti evang. főgymnasiumban a mennyiség- és természettan rendes tanára, az országos középtanodai tanáregylet e. i. elnöke, a magy. földrajzi társulat első titkára s a „Földrajzi közlemények“ szerkesztője, az ág hitv. ev. egyetem tanárvizsgálója, a magy. orvosok és ter­mészetvizsgálók XVIII-ik nagy gyűlésének titkára, az állat- és növényhonositó társaság alapitó tagja, a kir. magyar természettudományi társulatnak választmányi, a magyar földtani s a bécsi cs. kir. löldrajzi társulatnak rendes, az orsz. nőiparegyletnek igazgatósági s a berlini magyar egyletnek tiszteletbeli tagja. Hatodik azaz 1874-diki évfolyam. BUDAPEST, 1874. NYOMATOTT FANDA ES FÍ^OHNA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN jáczi utoza Ki.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék