Természet 8. (1876)

TERMESZÉT NÉPSZERŰ EAP IIEESZETTÜDOIM ÍS FŐIM ISMERETEK ftWlÍl?ÍIÍÍt A MŰVELT MAGYAR KÖZÖNSÉG SZÁMÁRA. SZERKESZT! ÉS KIADJA : BERECZ a budapesti állami felsőbb leányiskolában a földrajz, mennyiség- és természettan rendes tanára, az országos középtanodai tanár-egyletnek e i. elnöke, a magyar földrajzi társu­lat első titkára, az állat- és növényhonosító-társulatnak alapító, a berlini és lipcsei magyar-egyleteknek tiszteletbeli, az országos nőipar-egyletnek igazgató, a kir. magyar természettudományi társulatnak, a magyar földtani, a magyar és a bécsi cs. kir. földrajzi társulatoknak s a budapest-fővárosi VII. kerületi első iskolaszéknek rendes tagja. Jfyolczadik azaz '/876-diki évfolyam. Az 1875 dik évben Párisban tartott földrajzi kiállításon a nemzetközi jury által díszoklevéllel és 2-od osztályú éremmel kitüntetve. BUDAPEST, 1876. NYOMATOTT FANDA JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. (IV. kér,, váczi-utcza )6. sz )

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék