Természet 9. (1877)

TERMÉSZET NÉPSZERŰ LAP TIMÉffiTTÜDOMM ÉS FÖLDRAJZI ISMERETEK A MŰVELT MAGYAR KÖZÖNSÉG SZÁMÁRA SZERKESZTI ÉS KIADJA : _> BERECZ ANTAL, a budapesti kir. állami felsőbb leányiskolában a földrajz, mennyiség- és természettan rendes tanára, az országos középtanodai tanár-egyletnek e. i. elnöke, a magyar földrajzi társu­lat első titkára, a magyar Afrika-társaság titkára, az ágost. liitv. egyházegyetem közép­iskolai tanárvizsgáló bizottságának tagja; továbbá az állat- és növénykonosító-társulat- nak alapító, a berlini és lipcsei magyar-egyleteknek tiszteletbeli, az országos nó'ipar- egyletnek igazgató, a magyar orvosok és természetvizsgálók állandó központi választmá­nyának, a kir. magyar természettudományi, földtani, földrajzi társulatoknak s a Budapest fővárosi VII. kerületi első iskolaszéknek rendes tagja. (Hilenczedik azaz 1877-diki évfolyam. Az 1875-dik évben Párisban tartott földrajzi kiállításon a nemzetközi jury által díszoklevéllel és 2 od osztályú éremmel kitüntetve. BUDAPEST, 1877. NYOMATOTT FAND.Al JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. (IV. kér., váczi-utcza 1G. sz.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék