Természet 10. (1878)

TERMÉSZET NÉPSZERŰ LAP TfflffimiOMÜYI ÉS FÖLDRiJZI ISMERETEK fliéliltilili* A MŰVELT MAGYAR KÖZÖNSÉG SZÁMÁRA SZERKESZTI ÉS KIADJA : BERECZ AMTAL, a budapesti kir.. állami felsőbb leányiskola igazgatója s ugyanott a földrajz, mennyi­ség- és természettan rendes tanára, az országos középtanodai tanár-egyletnek e. i. elnöke, a magyar földrajzi társulat első titkára, a magyar afrika-társaság titkára, az ágost. hitv. egyházegyetem középiskolai tanárvizsgáló bizottságának tagja ; továbbá az állat- és növénylionosító-társulatnak alapitó, a berlini és lipcsei magyar-egyleteknek tiszteletbeli, az országos nbipar-egyletnek igazgató, a magyar orvosok és természetvizsgálók állandó központi választmányának, a kir. magyar természettudományi, földtani, földrajzi társula­toknak rendes tagja. Tizedik azaz 1878-diki évfolyam. Az 1875-dik évben Párisban tartott földrajzi kiállításon a nemzetközi jury által díszoklevéllel és 2-od osztályú éremmel kitüntetve. BUDAPEST, 1878. NYOMATOTT PANDA JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. (IY. kér., váczi utcza 20. sz.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék