MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ 40. ÉVFOLYAM (1991)

1991 / 1-2. sz. - ADATTÁR - ZÁDOR ANNA: Kapossy János hagyatékából II.

441- szept. 24. 448. szept. 24. 466. okt. 12. 513. nov. 19. 521. nov. 21. 526. nov. 22. 584. dec. 29. 20. jan. 12. 30. jan. 19. 31. jan. 10. 32. jan. 10. 33. jan. 10. 40. jan. 21. 84. febr. 7. 86. febr. 5. 95. jan. 6. 97. jan. 12. 118. febr. 23. 138. márc. 8. 144. febr. 10. 155. ápr. i. 153. febr. 16. 171. érk. ápr. 11 188. ápr. 13. 194. apr. 12. 206. ápr. 11. 247. máj. 12. 397. szept. 2. 430. okt. i. 458. okt. 30. 500 frt a hadtörténelmi múzeum elő­munkálataira — Hadtörténelmi múzeum Az aradi október 6-i ünnepély arany em­lékérme. Budavár rézmetszete a XVII századból kínálva. Ligeti Antal mellszobra Rathgeb Albin 1500 fton kínál egy Ar­tois-képet Idb. Gróf Teleki Gézának egy kép ide­küldéséért. Szerzemény Brucciani D et Comp na k gypszöntvé­nyekért £ 7.25 Pettenkofen és Grimm-féle két fest­ményre 400 frt. kéretik. Néhai Weber Xav Ferenc nem kész ol­tárképét illetőleg. Ujváry Ignác „Erdőnyílás" című fest­ménye. Paul Peel „Fürdés után" című festmé­nye. Bubics Zsigmondtól 1 rézmetszvény le­nyomata. Szerz. A nemzeti zenede 50 éves jubileumára vert bornzemlékérem. Szerz. A berlini műkiállításra 8 kép küldendő Engländer M. Bécsből egy régi képet kínál vételre. Nem kell. Reisinger A. Szolnokról egy szerb püs­pök arcképét kínálja. Csíkmántory István 1 régi képet kínál Debreceni emlékérmek (Ferenc József 1890) Szerz. Moretti Rezső képrestaurátor (állítólag) Pulszky Ferenc mellszobra Strobltól. Szerzemény Ipolyi Múzeum Nagyváradon Becsei János Pápáról 2 régi képet kínál megvételre Löfkovics Artúr és társától O Felsége debreceni látogatására vert ezüst emlék­érem. Villacis spanyol festésznek egy műve tárgyában Arany János szobra a múzeumi kertben Kann Em. mint mű-restaurátor ajánlko­zik Pecsornik János 6 drb Rafael féle máso­latot küld Csáktornyáról megbecslésre Vízfestésű képek megvétele tárgyában Pettenkofen „Egy magyar paraszt" fest­ményéért 550 frt. 485. nov. 19. Az országos képtár részére megveendő 7 régi olasz képre 5000 frt 494. nov. 27. Rajkor Béla egy régi képet kínál Mis­kolcról 519. dec. 9. Courtens Ferenc „Aranyeső". 1892 33. jan. 15. Gerhard Gyula magyar festész 2 képe. 45. jan. 21. Munkácsy Mihály 2 rajza 1000 forinton kínáltatik 68. febr. 3. Engel József hat szobra 70. febr. i. Megvétetett: „Érdekes olvasmány" Nádler Róberttől „Árva vára" Gundelfinger Gyulától és „Egy álom" Eisenhut Ferenctől össze­sen 3750 frton. Átveendő a kiállításból „Az árvák" Csók Istvántól 84. febr. 6. Halmi Artúr „Vizsga után" című fest­ménye a párisi kiállításra küldendő 105. jan. 10. Madridi népművészeti kiállítás 1892­ben 147. márc. 10. Vinis Ferenc 3 régi képet kínál vételre 155. márc. 11. Budapest főváros emlékművének törzs­könyve. I. Petőfi Sándor 179. márc. 27. Diószegen talált 562 darab régi arany érem. 211. ápr. 20. Nagy Ignác közvetítésével Ebenhöck arcképe 227. márc. 25. Grosz Béla „Paraszt anyóka" képe meg­vételre ajánlva 255. máj. 3. Steiner Ignác egy Leonardo da Vincit kínál 327. jún. 10. Koller Pál D. Földvárról 4 képet kínál. Nem kell 347. jún. 18. Jákobéi Károly képei 379. júl. 10. Zichy Mihály cartonjai tb. 418. júl. 25. Weiszberger Alberttől Eperjes két festm. és egy diploma tárgy. 468. aug. 13. Pázmány Zsigmondné 5 fára festett ké­pet kínál. 469. aug. 29. A Rumy billikom tárgyában 523. okt. 19. Özv. Kovács Mihályné szül. Petra di Castor ajándéka 13 kép stb. 568. nov. 21. Wagner János építési számlája 593. nov. 29. Ferenczy Elek brassói lakos acélmetsze­tű képeket megvételre kínál 623. dec. 13. Politi Fiamini Budának XVI. századból eredő tervrajzát eladni kínálja. 629. dec. 16. Kassai Nándor nkállói főreáltanár Csá­ky Albin rézkarcképét kínálja megvétel­re 666. dec. 28. Szobel Jakab képet kínál megvételre. 677. dec. 31. Than Mór a képtár elhelyezésére javas­latot ad. vége Közzéteszi: Zádor Anna 108

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék