Magyar Belorvosi Archivum 39. (1986)

1986 / 1. szám

MAGYAR BELORVOSI ARCHIVUM A MAGYAR BELGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG LAPJA JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF INTERNAL MEDICINE Felelős szerkesztő /Editor in Chief: Lehoczky Dezső dr. Szerkesztő /Editor Márton István dr. Szerkesztőségi titkár /Assistant Editor: Csillag József dr. Szerkesztőbizottság /Editorial Board: Gráf Ferenc dr. Holló István dr. Jávor Tibor dr. Kelemen Endre dr. Petrányi Gyula dr. Rák Kálmán dr. Rétsági György dr. Romics László dr. Trencséní Tibor dr. Szerkesztőség /Editorial Board: Magyar Belorvosi Archivum Budapest, Korányi Sándor u. 2/a 1083 * Telefon: 330-360 Kiadja az Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó Vállalat, 1374 Budapest, Révai u. 16. Telefon: 116-660 Felelős kiadó: dr. Petrus György igazgató Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál, a kézbesítőknél és a Posta Központi Hírlap Irodánál (КШ 1900 Budapest V., József nádor tér 1.) közvetlenül, vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-96 162 pénzforgalmi jelzőszámlára. Példányonkénti eladási ár: 52,- Ft Előfieztési díj egész évre: 312,- Ft Fél évre: 156,- Ft Megjelenik kéthavonta. Index: 25 532 Tájékoztatás szerzőinknek A Magyar Belorvosi Archívumban első­sorban klinikai vonatkozású, eredeti munkák közlése célszerű. Szerkesztőségi közlemény, összefoglaló irodalmi referátum megjelente­tésére csak szerkesztőségi felkérés alapján kerül sor. A folyóirat terjedelme miatt rövid közle­mények megjelentetése gyorsabban történhet. Az ábráik) és röntgenfelvételiek), táblá­zattok) lehetőleg félhasáb, szükség esetén hasáb szélességű (60, illetve 125 mm) papírképét kér­jük mellékelni. Az ábrá(k) stb. terjedelme ne ha­ladja meg az egész kézirat terjedelmének 20%-át Az ábra magyarázószövege külön lapon szerepeljen. Várunk rövid kérdéseket, melyek új diag­nosztikus és terápiás problémák feltárására irányulnak. Az irodalomjegyzék csak a legfontosabb idézeteket, címmel együtt tartalmazza, az első szerző vezetékneve szerint sorrendbe sorolva és sorszámozva, s a szövegben számmal történjen az idézetre való hivatkozás. A kéziratokat kérjük kettős sortávolsággal gépelve (1 sorban 60 leütés, 1 oldalon 25 sor), 2 példányban beküldeni. Az idegen eredetű szavak írása az MTA Orvosi Szaknyelvi és Helyesírási Bizottsága által kiadott irányelvek szerint történjen. Egyazon közleményben az idegen eredetű szavak használatakor követke­zetesen kell alkalmazni vagy a magyaros, vagy a klasszikus írásmódot Kérünk a kézirathoz magyar és angol nyel­vű, 10— 20 sor terjedelmű összefoglalást mellé­kelni (3. személyt használva), a szerző(k) nevének és a dolgozat címének feltüntetésével. Rövidítések ne szerepeljenek az összefogla­lásban. Az első szerző postai címét is kérjük kö­zölni a kézirat végén. Révai Nyomda, Eger Felelős vezető: Horváth Józsefné dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék