Magyar Belorvosi Archivum 43. Supplementum (1990)

1990 / 1. szám. XXXIII. Belgyógyász nagygyűlés

MAGYAR BELORVOSI ARCHÍVUM A MAGYAR BELGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG LAPJA JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF INTERNAL MEDICINE Felelős szerkeszt ő/Editor -in - Chief: Lehoczky Dezső dr. Szerkeszt ő/Editor Márton István dr. Szerkesztőségi titkár/Assistani Editor: Csillag József dr. Szerkesztőbizottság/Edif orial Board: de Chatel Rudolf dr. Gráf Ferenc dr. Holló István dr. Jávor Tibor dr. Kelemen Endre dr. Petrányi Gyula dr. Rák Kálmán dr. Rétsági György dr. Romics László dr. Trencséni Tibor dr. Varró Vince dr. Szerkesztőbizottság/Editorial Board: Magyar Belorvosi Archívum Budapest, Korányi Sándor u. 2/a. 1083 Telefon: 133-0360 * Kiadja az Ifjúsági Lop­ás Könyvkiadó Vállalat, 1374 Budapest, Révai u. 16. Telefon: 111-6660 Felelős kiadó: dr. Király G. István igazgató Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál, a kézbesítőknél és a Posta Központi Hírlap Irodánál HELIR 1900 Budapest, XIII., Lehel út 10/a. közvetlenül, vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR Postabank Rt. 219—98636, 021—02799 pénzforgalmi jelzőszámára. Példányonkénti eladási ár: 62,—Ft. Előfizetési díj egész évre: 372,—Ft. Fél évre: 186,—Ft. Megjelenik kéthavonta. Index: 25 532 1230 Ifjúsági Nyomda, Budapest Felelős vezető: Bazsó Mihály Tájékoztatás szerzőinknek A Magyar Belorvosi Archívumban elsősorban klinikai vonatkozású, ere­deti munkák közlése célszerű. Szer­kesztőségi közlemény, összefoglaló irodalmi referátum megjelentetésé­re csak szerkesztőségi felkérés alap­ján kerül sor. A folyóirat terjedel­me miatt rövid közlemények küldé­se célszerű. Az ábrák és röntgenfelvétel(ek), táblázat(ok) lehetőleg félhasáb, szük­ség esetén hasáb szélességű (60, il­letve 125 mm) papírképét kérjük mellékelni. Az ábra magyarázószö­vege külön lapon szerepeljen. Várunk rövid kérdéseket, melyek új diagnosztikus és terápiás problé­mák feltárására irányulnak. Az irodalomjegyzék csak a leg­fontosabb idézeteket tartalmazza, a dolgozat címével együtt, valamennyi szerző nevét felsorolva, pl.: Pulay TM, Csömör KS, Schumann B, Szarka G: A sziálsav ... Digestion 18, 280 (1978). Az idézeteket az első szerző vezetékneve szerint abc-rend- be sorolva és sorszámozva, s a szö­vegben számmal történjen a hivat­kozás. A kéziratokat kérjük kettős sortá­volsággal gépelve (1 sorban 60 le­ütés, 1 oldalon 25 sor), 2 példány­ban beküldeni. Az idegen eredetű szavak írása a MTA Orvosi Szak­nyelvi és Helyesírási Bizottság ál­tal kiadott irányelvek szerint tör­ténjen. Egyazon közleményben az idegen eredetű szavak használata­kor következetesen kell alkalmazni vagy a magyaros vagy a klasszikus írásmódot. Kérünk a kézirathoz magyar és angol nyelvű, 10—20 sor terjedel­mű összefoglalást mellékelni (3. sze­mélyt használva), a szerző(k) nevé­nek és a dolgozat címének feltünte­tésével. Rövidítések ne szerepelje­nek az összefoglalásban. Az első szerző munkahelyi és lak­címét, továbbá személyi számát kér­jük közölni a kézirat végén.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék