Magyar egyháztörténeti vázlatok 19. (Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, Budapest, 2007)

2007 / 1-2. szám - Tanulmányok - TÓTH Péter: A Csanádi székeskáptalan kanonokjainak egyetemjárása a későközépkorban

b) Bécs: 1425-1451,106 magister, jogtudomány borostyánkoszorúsa, egyetemi okta­tó c) nemes 23. Rozvágyi Simon a) maroselvi főesperes: 1475-150310' b) Padova: 1478-1493,106 107 106 107 108 kánonjogi doktor c) nemes (Rozvádi, valószínűleg a Zemplén megyei Rozvágy/d-ról) 24. Szegedi Gergely a) kanonok: 1521-1536109 b) Krakkó: 1511-1513,110 fokozat: ? c) szabad királyi városi polgár (Szeged királyi szabad város 1492.) 11. 25. Szegedi János a) temesi főesperes: 1521-1522111 b) Krakkó: 1494-1495112 a szabad művészetek borostyánkoszorúsa c) szabad királyi városi polgár (Szeged királyi szabad város 1492.) 26. Szegedi Miklós a) kanonok: 15ll113 114 115 b) Bécs: 1472-1478(7),114 115 1513.ll0Krakkó: 1516,116 a szabadművészetek mestere c) szabad királyi városi polgár (Szeged királyi szabad város 1492.) 106 FRAKNÓI1874, 25 1425-ben Johannes Augustini de Pankota Bécsben végezte tanulmányait, a bölcsésze­ti kar jegyzőkönyveiben 1435-ben fordul elő legelőször mint Johannes de Bankota ugyanott 1441-ben Magister Johennes de Pankota, 30 a bölcsészeti karon 1439-ben Perspectiva Communis-t, 1441-ben Petrus Hispanus második és harmadik tractatusát adta elő, 31. 1450-ban a bölcsészeti kar tanácsosai között, 34. 1440 és 1447-ben ugyanazon kar vizsgálói között találjuk, 46. a bölcsészeti kar Mo-i szárma­zású tanárainál, 1451-ben pedig jogi baccalariussá avattatott fel. 107 BOROVSZKY 1896, 412-413; JUHÁSZ 1941, 61-62. 108 VERESS 1941, 413. 1478.jan.l6án a padovai püspöki palotában tanúként részt vesz Nádasdi Martin ka­locsai kanonoki jogidoktorrá avatásán Simon de Boziraph / Rozwagy archidiaconus Ultramarusiensis, majd 1493-ban mint Simon decretorum doctor, archidiaconus et canonicus ecclesis Chanadiensis et commendator abbatiae Tihoniensis szerepel. 109 BOROVSZKY 1896, 428; JUHÁSZ 1941, 84. 110 SCHRAUF 1893, 16, 81. Egy Szegedi Gergely, János fia, 1504ben, egy másik, Fülöp fia, 1511-1513. ta­nult a krakkói egyetemen. Hihetőleg az utóbbival van dolgunk. 111 BOROVSZKY 1896, 407; JUHÁSZ 1941, 54. 112 SCHRAUF 1893, 5, 56. 1494-György fiaként, 1495-bacc. in art., ill. még 1536-nál is szerepel Szegedi Já­nos, de az már András fia, 113 BOROVSZKY 1896, 427; JUHÁSZ 1941, 83. 114 SCHRAUF 1902, 119, 75, 44, 76. 1475-ben baccalaureus-ként, 1478-ban magister-ként említik, 115 SCHRAUF 1902,44, 75, 76,119,168. bécsi hallgatók ilyen néven: 1472,1475-bacc., 1478-mag.; 1513 (ka­nonoki mivoltát nem jelölik) szerepelnek a egyetem anyakönyvében. 116 SCHRAUF 1893, 19, 87. 1516-ban László fiaként 51

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék