Magyar egyháztörténeti vázlatok 22. (Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, Budapest, 2010)

2010 / 1-2. szám - Tanulmányok - FEDELES Tamás: Középkori pécsi segédpüspökök

mára az egyházmegye jövedelmeiből.30 31 32 33 Úgy látszik Péter hamarosan elhunyhatott, mert 1467 nyarán már Fábián dersi prépostot nevezte ki a pápai bács-kalocsai segédpüspökké, ugyancsak az epifániai püspöki címmel.31 32 331511-ben Máté kalocsai kanonok, főesperes és- ^9 a Szent Anna oltár igazgatója az árkádiai püspöki címre kapott kinevezést. 1480 márciusában nevezte ki IV. Sixtus (1471-1484) Szekcsői Gergely ferences atyát sebastei püspökké, majd 1501-ben VI. Sándor (1492-1502) engedélyezte számá­ra, hogy Győrben kanonoki javadalmat és főesperesi hivatalt kaphasson, ezen felül — szintén javadalom-kiegészítésként — egy szombathelyi oltárigazgatóság jövedelmeit is élvezte. 0 tehát a győri püspök mellett látta el a suffraganeusi teendőket. Szombathe­lyi Gáspár győri kanonok és főesperes szintén sebastei címzetes püspökként (1510) szolgált Győrben.34 Szegedi Gergely 1513-ban mutatható ki győri segédpüspökként, ti­tulusa azonban nem ismert.35 Nyalkái Albert győri éneklőkanonok, majd prépost sebastei címzetes püspökként (1513-1521?) segítette a győri megyéspüspököt.36 37 38 Őt Pé­csi Vízi Ferenc domonkos, majd bencés szerzetes, később pedig győri kanonok követte a megarai tituláris püspökség birtokában (1521-1527).37 38 Az egri segédpüspökök közül is többet ismerünk. János dagnei püspök 1423-ban a ládi pálos monostort szentelte fel.36 1435-ben Hermann tripolisi püspök alszerpappá szentelte Bapataki Lászlót.39 Miklós, ugyancsak tripolisi címzetes püspök egyúttal a pi­lisi ciszterci apátság gubernátora volt 1444-ben.40 András dionisiai püspök 1464-ben mutatható ki suffraganeus in pontificalibus-ként.41 György győri prépost 1498-tól bodonyi püspökként volt egri segédpüspök.42 Vajai László egri kanonok és főesperes nicomédiai címzetes püspökként (1501-1507) látta el az egri segédpüspöki teendő­ket.43 1508 és 1520 között Hám Akác volt Estei Hippolit segédpüspöke, szintén a nikomédiai címet viselve.44 János lidai püspök, Benedek zágrábi püspök segédpüspöke a meghatározott ünne­peken a lepoglavai pálos kolostorba zarándoklók, ill. a kolostort támogatóknak 40 na­pos búcsút engedélyezett 1443-ban.45 30 ÉRDÚJHELYI 1896. Nr. 60-63.; EUBEL II. 167. 31 ÉRDÚJHELYI 1896. Nr. 95.; EUBEL II. 167. nem hozza. 32 Uo.177. 33 ÉRDÚJHELYI 1896. Nr. 170-171.; EUBEL II. 256.; KÖBLÖS 1994. 441 (Nr. 193.) 34 KÖBLÖS 1994. 429 (Nr. 161.) 35 Uo. 426 (Nr. 151.); 1513. november 13-án a bécsi katedrálisban részt vett egy püspökszentelésen, mely­ről oklevelet állított ki. Vö. KOPALLIK, JOSEF: Regesten zur Bischöfe und Erzbischöfe Wiens. Wien, 1894. (= Regesten zur Geschichte der Erzdiöcese (!) Wien Bd. II.) Nr. 12. 36 KÖBLÖS 1994. 412-413 (Nr. 108.) 37 Uo. 419-420 (Nr. 133.) 38 BÁNDI ZSUZSANNA: Északkelet-magyarországi pálos kolostorok oklevelei. In: Borsodi Levéltári Évkönyv V. Miskolc, 1986. 582-608. itt: 631-632. 39 DL 39912. 40 DL 13766. 41 DL 84981 (BÓNIS 1997. Nr. 3003.) 42 KÖBLÖS 1994. 390-391 (Nr. 35.) 43 EUBEL III. 275., Magyar Országos Levéltár, Mohács Előtti Gyűjtemény, Diplomatikai Fényképgyűjte­mény (a továbbiakban: DF) 289025; DL 38112. 44 Kinevezve: 1508. július 14. EUBEL III. 275.; DL 86082, DL 69117. 45 MÁLYUSZ ELEMÉR: A szlavóniai és horvátországi középkori pálos kolostorok oklevelei az országos levéltár­ban. Levéltári Közlemények, 3 (1925) 100-191. (a továbbiakban: MÁLYUSZ 1925) itt: 147. 10

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék