Magyar Élet Pártértesítője, 1943 (5. évfolyam, 1-24. szám)

1943-01-01 / 1. szám

II 1943 JANUAR 1. — V. ÉVFOLYAM, 1. sz, MEGJELENIK MINDEN HŰ 1-ÉN ÉS 15-ÉN ELŐFIZETÉSI ARA EGY ÉVRE 2.40 PENGŐ SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, V., AKADÉMIA-UTCA 17. SZ. TELEFON: 114—730. — CSEKKSZ.: 7539. FELADATAINK Irta: vité* Lukács Béla 1b/ tárcanclkülí m. kír. miniszter, orsgásos elnök ‘ Boldog Újévet kívánok a Magyar Élet Pártja minden tagjának és tisztségviselőjének. Tudom, hogy a most következő esztendő a munka, a lemondás, a kötelességteljesítés esztendeje lesz, de azt is tudom, hogy közeledik az idő, amikor tiszta szívből mond­hatjuk egymásnak: bort, búzát, békességet. A magyar jövőért dolgozunk, ezért hozunk áldozatot, ezért teljesítjük fokozottabb mértékben kötelessé­geinket, ezért küzdünk, ezért szenvedünk. A magyar nép tudja és érzi ezt. Elég érett és értelmes ahhoz, hogy őszintén beszéljünk vele. Pár­tunk éppen azzal nyerte és tartotta meg a nép túl­nyomó nagy többségének a bizalmát, hogy mindig őszintén ■ beszélt. Csalhatatlan érzéke van a magyar népnek ahhoz, hogy megállapítsa, ki a jó barát és ki az, akinek a hangos szavai, nagy ígérgetése, hamis követélőzése mögött a belső ellenség rejtőzik. A mi pártunk ereje az őszinteség, elsősorban ennek köszönhetjük azt a bizalmat, amely arra kötelez, hogy most az újesztendő eljövetelekor is őszintén beszéljünk a jövő súlyos feladatairól. A Magyar Élet Pártjának feladatát elsősorban abban látom, hogy a szervezeteknek még jobban meg kell erősödniük, mert az eddiginél nagyobb és nehe­zebb hivatást kell betölteniők. Még élénkebb párt­élet, még több arra való ember bekapcsolása, még nagyobb fegyelem és testvéri összetartás — ezt kérem nyomatékosan a pártszervezetektől, azoknak a nagy céloknak az érdekében, amelyeket eddig is szolgáltunk. Szükség van arra, hogy az ország népé­nek a felvilágosítását fokozott mértékben folytassa a Párt. Tájékoztatással és meggyőzéssel rengeteg keserűséget lehet levezetni, a való helyzet és a kény­szerítő szükség feltárásával meg lehet gyógyítani a közhangulaton jelentkező sebeket. Erre a munkára ma nagyobb szükség van, mint valaha, mert a belső ellenség nem pihen, minden alkalmat megragad és a közhangulat rontásával igyekszik aláásni az ország ellenállóképességét. Nekünk kell elsősorban védenünk a belső front erejét és azonnal szembe kell fordul­nunk minden bomlasztó kísérlettel. Fontos feladat vár a pártra a bevonultak hozzá­tartozóinak gondozása terén, a hadirokkantak és sebesültek ellátásában. Az állam eleget is tesz köte­lességének, de az állami gondoskodáson túl is szere- tétünkkel, gondoskodásunkkal kell körülvennünk azokat a hősöket, akik a legnagyobb áldozatot hoz­ták és hozzák a nemzetért és ezzel a szeretettel és gondoskodással vegyük körül hozzátartozóikat is. Mindnyájan küzdünk, mindnyájan szenvedünk, de a szenvedők szemében a könnyek nyomát legjob­ban azok látják meg, akik maguk is szenvedtek. Pártszervezeteink adjanak példát arra, hogyan kell testvéri magyar szeretettél gondoskodni a rászorul­takról, hogyan kell felszárítani a könnyeket s igaz­ságosan, emberségesen elosztani az élet lehetőségeit. Ne várjunk mindent a hatóságtól és a rendeletektől, jó szívvel, szeretettel és az íratlan erkölcsi törvények szem előtt tartásával többet tehetünk, mint a leg­körültekintőbb hatósági gondozás. Ezzel »szolgáljuk legjobban a lélek rendjének fenntartását. Az állami rendet az államhatalom fenntartja és biztosítja, a lélek rendjének és békéjének azonban szüksége van arra, hogy segítsük egymást, hogy mindenki átérezze a sorsközösséget és minél nagyobb a megpróbáltatás, annál nagyobb legyen a megértés, a szeretet magyar és magyar között. Ebbe a munkába kapcsolódik bele a bizalom ápolása a vezetők iránt, akiknek ma igen nehéz a dolguk. Meg kell magyarázni az ország népének, ha a vezetők áldozatot kívánnak, az a közösség érdeké­ben történik és az idők járása teszi szükségessé. Senki sem kér többet, mint amennyi okvetlenül kell, de mindenkinek meg kell értenie, hogy ma nem a

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék