Magyar Élet Pártértesítője, 1943 (5. évfolyam, 1-24. szám)

1943-01-01 / 1. szám

2 MAGYAR ÉLET PÁRTÉBTESITŐJE 1943 JANUAR 1. békés élet, nyugodt gazdagodás és gondtalan jövő idejét éljük, hanem a napi nehézségeket kell elhárí­tanunk és fel kell készülnünk még nagyobb meg­próbáltatások elviselésére. Ezt kérem új esztendőre a Magyar Élet Pártja minden tagjától. Történelmi felelősség nehezedik ránk és a magyar jövő nem kis mértékben azon múlik, hogyan áll helyt a ránk váró munkában a magyarság legnagyobb politikai szervezete. Felada­tunk honvédelmi szolgálat, annak elvégzése közben éppen olyan odaadással, hősiességgel kell dolgoz­nunk, mint honvédségünknek, amely fegyverrel a kézben védi ugyanezeket áz érdekeket. Vádialjuk a nehéz feladatokat, vállaljuk a lemondást Példánk és dicsőséges mintaképünk a Kormányzó Or őfőméltó- sága, az ő egyéniségéből merítünk erőt és megyünk tovább rendületlen hűséggel az örök magyar célok, a boldogabb magyar jövő felé. Módosító kormányrendelet az OTI szolgáltatásokról Javult a hadbavonultak és hozzátartozók helyzete Megjelent a tár­sadalombiztosítási jogszabályokat mó­dosító kormányren­delet, amely a biz­tosítottak széles ré- legeit érdeklő igen fontos rendelkezé­seket tartalmaz. Legfontosabbak a hadbavonul- takat érintő rendelkezések, ame­lyek minden vonalon jelentősen javítják a hadbavonultak és hozzátartozóik szolgáltatásait. A betegségi ellátás szempontjá­ból lényeges az a változás, hogy ezentúl a kötelezően biztosítottak hozzátartozói járulékfizetés nélkül, az önkéntesen biztosítottak hozzá­tartozói pedig a járulékok felének megfizetése esetém mindaddig meg­kapják a betegségi segélyeket, amíg a hadbavonult biztosított katonai szolgálatot teljesít. ' Az öregségi é3 rokkantsági bizto­sításban a katonai szolgálat egész időtartamra joggyarapító időnek fog számítani, ha a járulékokat erre az időre megfizetik. A járulékokat a hadbavonultak, illetőleg hozzátar­tozóik háromévi kamatmentes rész­letekben is megfizethetik. Ilyen esetben a katonai szolgálat ideje a nagyobb szolgáltatásra igényt ad akkor is, ha a megrokkanás vagy a halál még az utolsó részlet megfi­zetése előtj, következik be. Ilyenkor a hátralékos tartozást az álamkines- tár fizeti meg a biztosító intézet­nek. A hadiözvegyek és hadiárvák já­radékot akkor is kaphatnak, ha a biztosítottnak az előirt 200 hetes várakozási ideje helyett csak 100 hét tartamú várakozási ideje volt. Ha pedig a hősi halált halt biztosí­tottnak még 100 heti várakozási ideje sem volt, az utána befizetett járulékok 90 százalékát visszakao- ják hátramaradottai. A hősi halált halt ipari alkalmazottak özvegyei, korukra és egészségi állapotukra te­kintet nélkül járadékot kaphatnak, abban az esetben is, ha két évnél rövidebb időt töltöttek a hősi halált halt biztosítottal házasságban. Számos olyan rendelkezést is tar­talmaz a rendelet, amelyeket szo­ciálpolitikai és egészségügyi szem­pontok indokolnak. Ilyen például az a rendelkezés, amelynek alapján a biztosítóintézetek a biztosítottak és családtagjaik kórházi ápolása esetében az ápolás 28 napján fúl az ápo­lási költség 50 százalékát fize­tik a kórházaknak. Ebbe a körbe tartozik az egészség­védő és gyógyító szolgálatnak a biztosítottak és a járadékosok csa­ládtagjaira való kiterjesztése és an­nak lehetővé tétele, hogy a biztosí­tottak családtagjai anyaotthonban, csecsemőotthonban, vagy más ha­sonló intézményben elhelyezést kaphassanak. Igen sok olyan rendelkezést is szerűbb és gyorsabb kielégítése. Et­től a céltól vezettetve a rendelet a betegségi segélyezést bizonyos vo- tnakozásbeja új alapokra fekteti, így például a jövőben a keresőképes biztosítottnak a betegségi segélyek mindadnig járnak, amíg biztosítási viszonyuk tart, sőt azon túl is még tizenhárom hétig. Módot ad a rendelet arra, hogy a háztartási alkalmazottak beteg­ségi biztosításánk ellátását a bel­ügyminiszter a Magánalkalmazottak Biztosító Intézetére hízhassa, to­vábbá, hogy a háztartási alkalma­zottak járuléklerovásának egysze­rűsítése érdekében az általános sza­bályoktól eltérően rendelkezhesse­nek. Elrendelheti a belügyminiszter azt is, hogy a biztosítottakat igény­jogosultságuk igazolására alkalmas fényképes vagy fénykép nélküli tagsági könyvecskével lássák el. A kormány igen nagy súlyt helyez a biztosító intézetek ügyellátásának megjavítására. Evégből a rendelet módot ad arra, hogy a belügymi­niszter a biztosítási igazgagatás és orvosi szolgálat javítása érdeké­ben miniszteri biztost küMhesssn ki bármelvik társadalombiztosító tartalmaz a rendelet, amelynek célja | Intézethez. E felhatalmazás alapján a biztosítottak igényeinek jobb, egy- a miniszter már rendelkezett is. Újabb kedvezményes íenyészakció A köztenyésztésben lévő manga­lica-sertésállomány vérfrissítésé, ne­mesítése és termelő- képességének foko­zása érdekében a fölmívelésügyi mi­niszter az előző években lebonyolí­tott hasonló akciók kedvező - eredménye alapján a mangalica-tenyészkanak- ció további folytatását és annak so­rán mintegy 2400 darab mangalica- tenyészkannak kedvezményes áron való kiosztását határozta el. Az akció kizárólag a köztenyésztés célját szolgálja és a törvényhatósági állattenyésztési alapok, községek, városok és egyéb közületek tenyész­kanbeszerzésére terjed ki. Az akció a vármegyei gazdasági felügyelősé­gek é3 az erdélyi kirendeltség útján, a Mangalicatenyésztők Országos Egyesületének közreműködése mel­lett nyer lebonyolítást. Az akció ke­retében kizárólag törzskönyvelt te­nyészetekből származó, egy éven be­lül sertéspestis ellen szimultán mó­don beoltott, 15 hónapnál nem idősebb és leg­kevesebb 80 kg súlyú tenyész­kanok kerülnek kiosztásra. Az igényléseket a gazdasági fel- üsrvelőségekhez kell mielőbb bejelen­teni.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék