Magyar Futár, 1858 (3. évfolyam, 185-287. szám)

1858-01-07 / 185. szám

Kolozsvár 185. Csütörtök jan. 7. 1858. Megjelenik e lap hetenként kétszer vnsárnnpéscsii­tiírtttkihi. Előfizethetni minden postahivatalnál bér­me n t es 1 ev élben vagy helyben a szerkesztői szál­láson k. tordautczai 13 sz. alatt: egy évre iií. félévre «, negyedévre 3 pfttal MAGYAR FUTÁR. (Harmad-évi folyam.) A hirdetések négyszer hasábozott sorának ára 4 pengő krajcár s ezenkívül mindenkori beiktatásért 1 & pkr. kincstári adó. Vidéki hirdetésekkel egyszersmind a díj is beküldendő. előfizetéseket a dm mellett olvasható dijakért még ellogadunk. Ő cs. k/ apostoli felsége a tiszai társulatok képviselőinek ) . kérésére megengedni méltóztatott, hogy a kereskedelmi minister a képviselőkkel e- gyesülten a tiszaszabályozási munkálatok gyorsabb keresztülvitele végett tizenöt millió forint erejéig kölcsönt köthessen és hogy az ál­lamkormány a kamatok pontos befizetése és a tö­ke törlesztésére szükségelt törlesztési összegek iránt a kezességet elvállalja. ■^Negyedik jegyzéke a csik-som- lyai nyolcosztályu gymnasium, tani- tó-képezde és teljes főelemi tanodára tett és a püspöki hivatalhoz már bé- jelentett ajánlatoknak. Gr. Mikes Benedek 100 ftot, b. Apor András és nője Szőrösei Amalia 100 ftot, Weber Albert segéd-lelkész 50 ftot, gr. Haller Ignác 80 ftot, b. Jósika Sámuel ö nmlga 1000 ftot, Kedves Ist­ván apát, kanonok és kolozsvári plébános 2000ft. Bánfi-Hunyadon gyűlt 68 ft és 2 db. arany. Ta­mási Antal ügyvéd Kolozsvárit gyűjtött 150 ftott, Ákoncz János ugyanott gyűjtött 47 ftot, P.Antalfi Boldizsár Kajántón gyűjtött 22 ftot, Boér János je­genyei lelkész adott 1,0 ftot, P. Jakab Fulgentius gyűjtött 2 ft 24 krt, Ágoston Károly kolozsvári se­géd-lelkész ajánlott 30 ftot, Eröss Gáspár kolozs­vári segéd-lelkész 30 ftot, Pakó János kolosmo- nostori lelkész 100 ft., Bakó János bácsi lelkész 25 ft, Sebestyén Antal kolosi lelkész 25 ft, Mátyás Domokos katonai lelkész 30 ftot pengőben. — Öszvesen 3,894 ft. 24 kr. pengőben és két arany. Mely összeget a 3-dik jegyzék összegéhez adva, összesen bejelentetett a püspök ajánlatán kivül 58,175 ft. 29 kr pengőben és 4 darab cs. arany. Károly-Fejártvártt 1857-ik év karácsonhó 28-án. * (Erdélyi vas u t.) A nagyvárad-brassói vasúttársaság választmányi elnöke gr. Toldalagi Ferenc Bécsböl 1857 november 5-kéröl az ala­pítókhoz, a választmány eleibe terjesztett és az e célra kinevezett választm. tagok b. Bornemisza Já­nos és udv. tanácsos Kozma Dénes által megvizsgált, alább következő számadást küldötte. *E szerint a bevételek : 87 részvényes befizetése után 38,537 ft. 20 kr. A kiadások összesen . . . 37,734 — 23 — Marad a pénztárban , 802 — 57 — A kiadások részletes kimutatása: 1. A társaság mérnökeinek: Főmér­nök Bate urnák geometriai eszkö­zökre ............................. 2000 ft. — kr. A tervezett pályavonalnál szük­séges tanulmányok megtételére 20,593 ft. — kr. Útiköltségekre a pálya­vonal meghatározásánál az ojtozi és bodzái szorosig .... 5,956 ft. 20 kr. Útiköltség kárpótlás Majlandtól Becsig és a szerződés megkötéséig való itt mutatásért .................... 500 ft. — kr. Ikin mérnök urnák az indít­ványozott vasut-tanulmányozás bé- fejezésére ................................... 3000 ft. — kr. He n t z e n b e rg e r mérn. ur­nák, mint mérn. segédnek . . 259 ft. 37 kr. 2. ) Mérnök Nemes urnák útiköltségekért Bate nr társasá­gában és fáradságdijba . . . 1,090 ft. — kr. A kirendelt kát. vizsgálati uta­zás ki érőinek költségmegtéritésbe: B. Bornemisza János urnák 280 ft. — kr. Paget János urnák . . . . 114 ft. — kr. Ferrari Ferenc urnák . . . 200 ft. — kr. 3. ) A n. várad-kolozsvári vo­nal olajos másolatai és térképeiért 400 ft. — kr. Könyomatu levelekért . . . 110 ft. 48 kr. H o 11 a n munkájáért az erdélyi s magyarországi vasutrendszerröl a részvényesek közti kiosztás végett 35 ft. —• kr. A társaság ügy védének 200 db. arany ...................................... 983 ft. 20 kr. Bélyegre, folyamodásokra sat. 172 ft. 9 kr. 4. ) Az irodai személyzetnek : titkárnak sat ................................ 1,287 ft. — kr. Irodai helyiségekért: házbér 2 évre, világítással és fűtéssel . . 600 ft. 1 kr. Irodai szerek ......................... 31 ft. 48 kr. 5. ) Levelezésekre és távirá­sokra ........................................120 ft. 33 kr. A kiadások összesen . . 37,734 ft. 23 kr^ Káról y-F ej ó rv á r, dec. 28. T. szerkesz- tu ur 1 Boldog uj évet ! Mit e rövid három szó ke­resztény, hazafias és emberiséges értelemben tar­talmaz: azt önnek, nyájas olvasóinknak és hazánk valamennyi lakosainak átalában, s Fejérvár lakosai­nak különösön szívből kívánom. S ha valaki ez átalános iidvkivánattal meg nem elégednék, annak kedvéért még egyik részletképpen azt is kívánom, hogy mindazon szép és üdvös tények, melyek ez évben — kezdve e lapok jan. 1-én kiadott szá­mában említettektől egész herceg Schwarzenberg Károly ö magassága által az erdélyi gazdasági e- gyesületnek ádományozott segélyösszegig — az ol­vasót oly meghatólag megörvendeztették, a jövő évben is hazánk felüdülése érdekében számos után­zókra találjanak! S hogy a kezdet azonnal meg is történjék, ime ezennel hazafias örömmel ide jegy­zem, hogy b. Józsika Sámuel ö nmlga —- e név a jelen, haldokló évnek első számában is első va- la — 1000, kolozsvári apát és plébános Kedves István ur 2000 ezüst forintot kegyeskedtek ado­mányozni a csiksomlyói gymnasiumra. Lám! mit kegyes főpásztorunk áldásban vete, azt mily szá­mosán törekszenek áldásba* gyarapítani; adja az ég, hogy ez évben bevégezhhessük! Hát azt tudja-é, hogy az „egy rege“ cimü szép költeménynek szerzőjét kipuhatolnom sike­rült? Vezérfonalam Buffon e mondása vala: „az irály maga az ember“. E mondást tovább fűzve, vájjon csalódom-e, ha azt mondom, hogy kinek három levelét olvastam, negyedikét is — bár alá nem irta, idegen kéz által tisztáztatta — kitalá­lom ? Felhő, kőszikla, bolygó láng, első este sat. mind egy lángnak szikrái, ugyanazon ifjú kebel­nek nagy reményekre jogositó ömlengései. Kivé­telek lehetnek itt is; mert ha nem, akkor bátran állítanám, hogy a tavalyi tisztelt vásárhelyi kolléga újból kibékült. *) O m p o 1 y i. * Az idén nem leszünk szűkében az időtölté­seknek, noha az egész farsang mindössze is csak 5 hetet s három napot tart. A rendes álarcos tánc­vigalmakon kivül (Redoute) januar 16-án és 30-án továbbá február 13-án polgári társalkodói bálok, januar 23-án és február 6-kán kereske­dő ifjúsági bálok, továbbá januar 18 s 25-én és február 8-án a cs. k. tisztviselők, cs. k. kato­natisztek és más honoratiorok zártkörű báljai fog­nak tartatni. Ez utóbbi táncvigalmakban a Nu­gent ezredi zenekar H o p f karnagy igazgatása a- latt fog játszani, a többiek Pongrácz és Salamon bandái közt vannak megosztva. * M a r o s-V á s á r h e 1 y ről írják nekünk, hogy az ottani leggazdagabb kereskedők egyike: F o- garassi Demeter és Dózsa Pál urak M. Vá sárhely és Kolozsvár meg Udvarhely között gyors- kocsizási intézetet szándékoznak felállítani. Az engedély megnyerése esetében a gyorskocsi a für­dői időszakban a regényes és borvizéröl egész Eu­rópában hires Borszékbe is kétszer fogna he­tenként indulni. *Magyar-Igenben olvasóegylet alakult. Gyarapodjék, virágozzék! szivünkből óhajtjuk. * Kovázsnán az uj politikai organisatio be­hozatala alkalmával a község a maga erején egy E raetoriumot épített volt, ottani szokás szerint, fá­éi. Ez azonban, úgy látszik, nem felel többé meg az ott székelő hivatal szükségeinek és most egy uj, terjedelmesebb székház felállítása lett szüksé­gessé. E végre a járás-főnök múlt hó vége felé meg is szólította a járási községek biráit, — kik állítólag még a volt cs. k. biztos Kovács kapitány ­* Önön is meg lehet ismerni az irály tanítót, oly jól eltalálja a mások stylját. Boldog uj évet viszont! és köszönet a múltbeli szives közremunkálásért, mire ezután is számí­tunk. S z e r k. nak kötelezték volt magukat, annak idejében egy az egész járás méltóságához illő székház építésére a községek költségén, — és a magas kormány ré­széről kölcsön kieszközlését ajánlotta a községek­nek az épület felállítására. A községek azonban nem fogadták el az ajánlatot, azt adván okul, hogy a bírák az ö hirök nélkül tették volt régebbi Ígé­retüket. * A rendörkatonaság az átalános hadseregi le­szállítás következtében Kolozsváron eltöröltetvén, a köznép között az a balhiedelem terjedett el, hogy maga a rendőrség szűnt meg. E miatt az apróbb lopás és rendetlenség cursusa tetemesen kezdett Volt emelkedni. *A hadsereg leszállítása, mint hallszik, kifog terjedni a gensdarmeriára is, a minek költségkí­mélési hatását a községek is tetemesen fogják é- rezni, melyek a közrend és bátorság fentartásának ezen hasznos testületét egész házi bútorzattal tar­toztak ellátni. * A „Telegraful Romanu“-ban olvassuk, hogy ö cs. k. apostoli felsége m. é. dec. 26-ki 1. f. kabi­neti iratában egy N. Szebenben építendő g. n. e. székesegyház fölállítására ezer darab aranyat a- jándókozni méltoztalott. * Az Erdélyben felállítandó örültek háza ré­szére szánt állodalmi sorsjáték dec. 29-ki húzásá­ban a 75,992-ik szám nyert 15,000, s a 203,982 sz. 5000 darab cs. aranyat. * N. Váradon a borkereskedő társulat nem a- lakulhatván még meg, Tar Imre ur addig is — mig az alakulhatás akadályai elhárítva lesznek — saját nevére nyitott nagyszerű borkereskedést. *A bécsi lapok már több év óta egyre hangoztat­ták a szállások megfizethetlen magas árát. Egyik főoka annak a volt, hogy a főforgalom a belvá­rosban pontosult össze, a tér pedig a város körüli bástyák miatt nem tágulhatott. Ezen bajnak újabb házak építése által eszközlendö megszüntetése te­kintetéből, O cs. k. apostoli felsége f. év dec. 20-dikán kelt és a belügymiDisterhez intézett legfelsőbb kéz­iratában a belváros körüli bástyák, az ezeken lé­vő erődítések és a bástyák alatti árkok eltörlését legkegyelmesebben elrendelni méltóztatott. *Göthe hires „Faustjából balletet csinál- mányoztak, most meg dalmüvesitik. Hiába, a művészet minden ágai circulus vitiosusban forog­nak. így történt a nagy hűhót előidézett „Fiammi- na“ darabbal is, mely nem más, mint Kotzebue Eulalia személyének feltámasztása. * Egy pesti mészáros 100 pftot ajándékozott az ottani bölcsődének. Bizony derék mészáros a! * A Majandban megjelenő „II Pungolo“ saty- rikus lap szerkesztőségét kormányellenes iránya miatt már másod Ízben intették meg. *A „Bohemia“-nak írják Bécsböl, hogy a hi­res festő R a h 1 b. Sina számára egy nagyszerű (hun csatát ábrázoló) képen dolgozik. * A föpostaigazgatóság kimutatása szerint az egész birodalomban megielenö politikai és a bó- lyegadó alá esett hírlapok közül 58 német, 19 o- lasz, 10 szláv, 8 magyar,*) 2 román, 1 görög, ösz­vesen 98 pol. lap ; nem politikai lapok közül 125 német, 89 olasz, 21 szláv, 20 magyar, 1 francia, 1 orosz; öszvesen 257 nem politikai. Mindössze 355 hírlap. *(A hány ház annyiféle szokás). A siami követek négy kézláb csúsztak, midőn Victo­ria királyné ö felsége ünnepélyesen elfogadá. Siam- ban ez a szokás áll fen. Áz elfogadás után a ki­rályné szobáiban adott reggelinél jelen volt ugyan­ezen követek, honi szokás szerint, pipára gyújtot­tak és bodor füstököt eresztettek. Az udvari hölgyek ezen illedékellenes „more patrio“ miatt neheztel­tek ugyan, de az angol királyné őket a fönidézett pél­dabeszéddel vigasztalta. * (Csütörtököt mondott az ágyú). A lord Palmerston terve szerint készült óriás lövegek- kel Woolwichban tett kísérletek nemp sikerültek. A cső a hatodik lövés után szétpattant. D é z s, dec. 29. 1857. Vasárnapi iskoláink virágoznak. **) Múlt héten a szomszéd Kudu hely­*Ez adat hibás; legalább is 10 van. Szerk. ** A vasárnapi iskolák üdvös voltáról tökéletesen megvagyunk győződve, mégis megbocsát t. levelezőnk, ha „folto­zó suster inasa“ azon tudományosságának — miszerint

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék