Magyar Hirlap, 1929. november (39. évfolyam, 249-273. szám)

1929-11-26 / 269. szám

Kedd T929 november 2ü. 9 SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET ——»H——i Rendező és főszereplő nyilatkoznak Zsolt Béla „Erzsébetváros“ című darabjáról A Fővárosi Művész-Színház, amely új szín­padi szerző avatásával is dokumentálni akarja rezsímváWozását, szombaton este mu­tatja be Zsolt Bélának, a kitűnő írónak Er­zsébetváros című háromfelvonásos tragi­komédiáját. A darab a mai kispolgár aktuá­lis problémáit viszi színpadra és nagy ren­dezési feladatot jelent Bársony István, a da­rab rendezője számára, aki a következőket mondotta Zsolt Béla nagy érdeklődéssel várt darabjáról: — A háború utáni korszak egész tüzes problémafészkét bolygatja meg nyers, erős művészettel Zsolt Béla. A lüktető tempójú cselekményen végigvonulnak az ujságíró- publicista eleven és élesszemű megfigyelései is, viszont némely jelenetnél lírai magassá­gokba szökik. Egész bizonyos, hogy a darab a társadalomnak csaknem minden rétegét meg fogja mozgatni, mert a kispolgár prob­lémái ma mindenkinek a problémái. Mint rendezőnek nagy feladatot jelent a darab színpadi beállítása és örülök, hogy ez a fel­adat rám hárult. Most úgyszólván éjjel-nap­pal folynak a próbák, mert a darabot az utolsó jelenetig a lehető legprecízebben akar­juk kidolgozni. A szereplők egytől egyig nagy lelkesedéssel vállalták a rájuk bízott feladatokat, mert mindnyájuknak alkalom nyílik mélyen átgondolt figurák ábrázolására. Kabos Gyula, aki a darab főszerepét, a lecsúszott és a normális életviszonyokból ki­siklott kiskereskedőt játssza, a következőket mondta szerepéről: —• Egész generációk fognak magukra is­merni ebben az alakban, amelynek életrekel- tése elsősorban a szerző érdeme, mert ebbe az egy figurába sűrítette össze mindazt, ami a háborúutáni kispolgárnak fájó sebe. Pá­rizs és Benin után Budapesten is megszüle­tett tehát a kispolgár drámája és örülök, hogy a Fővárosi Művész-Színház új rezsímje ezzel a darabbal fog bemutatkozni, amely bizonyos vonatkozásokban színpadi forradal­mat is jelent. A nagy szerepek mellett ter­mészetesen felvonulnak a kispolgári társa­dalom jellegzetes figurái is. A darab a maga abszolút irodalmisága mellett is teljesen színpadszerű és a legszorosabb kapcsolatot tartja az igazi, mai élettel. Színliázak korul ÜJ TOSCÁT avat az operaház december első felében. Radnay Miklós igazgató ugyanis elhatározta, hogy a legnépszerűbb operákat új szereposztásban is műsorra tűzi és így Relle Gabriella, aki az elmúlt évben a Pil­langókisasszony címszerepét vette át, idén a Toscá-b&n mutatkozik be. DARABVALTOZÁS van kedden este az opera- házban. Székelyhidg Ferenc betegsége miatt A nürnbergi mesterdalnokok helyeit a Walkűr ke­rül színre, ugyancsak félhét órai kezdettel. HONTHY HANNA játssza a Belvárosi Színházban A gyár bemutatója után követ­kező újdonságnak, Londsdale: A kaland vége című darabjának női főszerepét. A színház egyelőre félretette a Hascpclever-darabot, amelyet Farkas Endre A gyár című darabjá­val párhuzamosan próbáltak. A ppár-ból szombaton már premiert tart a Belvárosi Színház, míg a Londsdale-darab december elején kerül színre. A budapesti közönség előtt már szerepelt egyszer egy Londsdale- darab, még pedig a Nagytakarítás, amelyet a Vígszínház mutatott be néhány évvel ezelőtt. A LÉGY Jó MINDHALÁLIG a következő sze­reposztással kerül bemutatóra pénteken a Nem­zeti Színházban: Nyilas Misi Vaszary Piroska, Balkay tanár Rózsaheggi Kálmán, Viola N. Tas- nády Ilona, Bella Somoggi Erzsi, Doroghy Sanyi Lázár Gida, pedellus Patakg József, Tö­rök bácsi Hosszú Zoltán, Török néni Vizváry Mariska, Ilonka kisasszony Aghy Erzsi, János úr tlarasztos Gusztáv, Doroghyné T. Halmi Mar­git, Doroghy Cserpéhy László, kofa Ivángi Irén, suszter Ggenis Ede, hivatalnok Rab Antal, tra- fikosné Bácsángi Paula, házigazda Tábori Imre, Pósalaki Hajdú József, takarítóné Kelemen Mária, igazgató Kürti József, rendőrtiszt Szath- wáry Lajos, Sarkadi tanár Pethes Sándor, Ba­goly tanár Sugár Károly, Gyéres tanár Kürthy György, Juhász tanár Tapolczai Gyula. A NAGY BÖRTÖN-t utoljára játszották va­sárnap este a Fővárosi Operettszínház kon­zorciumának előadásában. A konzorcium tag­jai szeretnék továbbra is színpadon tartani a darabot és ezért tárgyalásokat kezdtek a Magyar Színházzal, ahol szombat este utol­fim SZŐRME uásáiTjlj Perzsia bundák valódi cterzsia darabok riöQp pengőtől"] j/ Perzsia bundák | perzsia lábdarafioH pengőtől ~1 Pézsma bundák p szürke és barna | 7Ő0 pengőtől ~\' Mind selyembélés, luxus kivitel. tiamiQiäm tvekre szel, Wfiösyi tiiifiiefites Rarír máriás' Siessen 1ÖÜ penwtfi ietogíaín!, a töb- j&g bire könnyíteti fizetés: feltételek. PechaniKi.csixo, mormota stb. Bundáit, sl hasonló olcsó árban Piiiiiai 1 gKSff Nagymező-utca 20 jjy jára lépnek fel a vilnaiak. Arról van szó, hogy A nagy börtön az Özönvíz bemutatójáig kerülne színre a Magyar Színházban. A BETHLEN TERI SZÍNHÁZ pénteken nyitja meg kapuit. Naponta kétszer tart előadást, fél 6 és fél 9 órakor. A színház igen olcsó hely­árak mellett tartja előadásait, a legolcsóbb hely 50 fillér, a legdrágább 3 pengő. Szép Ernő. Korcsmáros Nándor, Rózsahegyi László és Kel­lér Dezső darabjai szerepelnek a színház első műsorán. A darabokban Vidor Ferike, Rózsa­hegyi Marica, Sándor Stefi, Szentiványi Kálmán. IAszló Lili lépnek fel, míg a rendezés munkáját Dezsőffy László végzi. AN-SKY hatásos misztériumát a Dybuck-ot felújítja az Üj Színház. A reprizen Somlai; Artur szerepét Toronyi Imre fogja játszani, míg Gerő Erzsi, Gellert Lajos és Roló Elemér megtartják régi szerepeiket. r ,RÓZSAHEGYI KÁLMÁN is. fellép a Terezr körúti Színpad december 3-iki premierjén. Rajta kívül ; még a Góth-páx./k vendége a színház új műsorának. A LEHNER-VONÓSNEGYES most kezdette meg a newyorki Carnegie Hall-ban igen nagy­sikerrel amerikai hangverseny-kőrútját Ä közönség is rendkívül melegeD ünnepelte a kitűnő magyar művészeket Lehner Jenőt, Smilovits Józsefet, Rólh Sándort és Hart­mann Imrét s a kritikus is nagy elismeréssel ír a kiváló együttesről. FŐVÁROSI MŰVÉSZ-SZÍNHÁZ lett a neve vasárnaptól a Fővárosi Operetlszinháznak. A régi elnevezés ugyanis ellentétben állott a szín­ház új vezetőségének programjával, mert a szín­házban felváltva fognak játszani prózai darabo­kat és operetteket. Kilényi Ede Dohnányi Ernőnek egyik ki­tűnő fiatal tanítványa Milanóban a Verdi- konzervatórium termében nagy sikerrel kon­certezett. Beethoven, Chopin, Dohnányi De­bussy és Liszt művek szerepeltek programján. Mozart operájának, a Cosi fan tutte-nak bécsi reprizére Radnai Mjklós, az operaház igazgatója és Márkus László, az operaház fő­rendezője szombaton reggel Becsbe utaztak, hogy a budapesti bemutató szempontjából végig nézzék az előadást. Vasárnap már vissza is térnek Budapestre. (*) A Fővárosi Zenekar hangversenye. A Fővárosi Zenekar népszerű koncertsorozatában a vasárnap délutáni hangversenyt Polgár Ti­bor, a rádió karmestere vezényelte. A kitűnő tehetségű fiatal dirigens itt is teljes sikerrel mutatkozott be. Különben Polgár a koncerten, mint szerző is szerepeit. P. Budanovich Máriá­nak, az operaház tagjának hatásos művészi szólójával zenekarkíséretes dalait adták ető. Ezeket a népi szövegre, komponált dalokat már a tavalyi premieren méltattuk. Külön ér­dekessége volt a délutánnak, hogy azon M. Hir Sári, a kiváló zongoraművésznő is közre­működött Liszt esz-dur versenyének nagysikerű előadásával. (*) Strauss Richard sikere Rómában, Rómából jelentik: A kormány több tagjá­nak és igen előkelő közönségének jelenlété- végignézzék az előadást. Vasárnap már vissza is tértek Budapestre. (*) Boross Géza jubileuma. Vasárnap este a zsúfolásig megtelt Zeneakadémián nagy szeretettel és melegséggel ünnepelte a közönség húszéves színészi jubileuma alkal­mából Boross Gézát, a kiváló, népszerű ké­mikust. A sikerült jubileumon a publikum és a kollégák babérkoszorúval, virággal, lelkes ovációval halmozták el Boross Gézát, ki nagyszámú közreműködő mellett maga is pompás számokkal mulattatta a hallga­tóságot Saljapin hangversenye A nagy orosz énekes és színművész, Fe­dor Saljapin, pályájának delelőjén túl alig pár éve jött először a magyar fővárosba, de azóta minden szezónban szívesen keresi fel Budapestet és mi mindig szívből, őröm­mel üdvözöljük ezt a remek művészt. Hét­főn este is zsúfolásig megteltek a Vigadó termei díszes közönséggel. Saljapin ismert műsorából énekelt több sorozatot (Max Ra- binovits finoman alkalmazkodó zongorakf- sérete mellett) és ha öblös, szélesterjedelmű basszusának régebbi szinpompáját már né­hol beárnyékolják az évek, annyi kifejezés és hajlékonyság van ebben a hangban, hogy így is gyönyörködtetni tud. Legna­gyobb sikere természetesen az Ey Uchnem- mel, Schumann Két gránátos-üvaX és Moussorgsky Mefistoteles-dalával volt. Egy megjegyzés azonban (már csak a későbbi koncertekre tekintettel is) nem lesz hiába­való. Saljapin ugyanis programját oroszul énekli és csak közvetlenül éneklés előtt je­lenti be, hogy mit ad. Minthogy a közönség­nek csak igen kis töredéke ért oroszul, na­gyon célszerű lenne, ha már előre tudná, hogy mit fog kapni, hogy a szöveg fordítá­sát elolvashassa. Így Saljapin kitűnő frazí­rozása, mimikája és gesztusa sem pótol­hatja azt, hogy a hallgatóság legnagyobb része nemcsak, hogy a szöveget nem érti, de azt sem tudja, miről van szó. A héten különben majd új szerepben, színházban, maszkban, a maga legsajátabb területén él­vezhetjük nagyszerű művészetét. Az ének­számokat Koncz Jánosnak, a Zeneművészeti Főiskola tanárának művészi hegedűszámai vezették be. Hogy lesz a semmiből 100.000 douor? Lásd: Gill vasárnap először ROYAL ORFEUM A SZÍNHÁZAK MA! MŰSORA Operaház: Walkür (D bérlet 9. szám; V*7). Nemzeti Sziliház: Othello (K. bérlet; V»8). Kamaraszínház: Hajnalban, délben, este (Vi8) Vígszínház: Marsall; Egy, kettő, három (8). Magyar Színház: Der Gedanke (a vilnai társu lat vendégjátéka; 8). Belvárosi Színház: Főldnélküly János (8). Városi Színház: Szökik a: asszony (*/• 8). Király Színház: Tommy és Társa (Vi8). Fővárosi Művész Színház: Nincs előadás. Új Színház: Égő város (8). Andrássy úti Színház: Bajor Gizivel és Rátkai Mártonnal: A házassdgszédelgő; Békeffi kon­ferál; Bársony—Dajbukát: Testamentom; Ki fizet ma1 (Békeffi, Peti); Egy éneklő bolond százat csinál .. (Kökény—Radá); Farkas Imre operettje; Kaszárnyaáristom. (Kezdete 9 órakor. Vasárnap délután 4 órakor.) Terézkőrúti Színpad: Salamon Béla, Rajna Alice, Boross Géza, Gárdonyi Lajos: Egy em­ber, aki felmászott a Turulra; Az éneklő bo­lond; A legpechesebb ember; A hölgy a tizen- ötösből; Skótok; A defekt; A csúnya ember, stb. stb. (Kezdete 9 órakor.) Minden vasárnap délután fél i órakor igazi gyermekszinház. Royal Orfeum: Akrobat ohl; Rioels és társu­lata; Delfont Boys; Grete Sedlmayr; Johnny Comp.; Mac Wied; Sugár Flóri, Érczkövy, Sárossy, Bolkó, stb. stb. (Kezdete y«9 órakor. Szombat, vasárnap és ünnepnap délután 4 órakor.) (*) Filharmónia. A harmadik bérleti fil­harmóniai hangverseny igen érdekes műsort hozott. Több újdonságot mutattak be, közöt­tük Bartók Bélának második hegedű-rapszó­diáját, mely hangszeres népi táncdallamokon épül fel a magánhegedű vezetésével. Alig né­hány napja, hogy Szigeti József (Fleischer Antal pompás dirigálásával) megismertetett az első rapszódiával, míg most Székely Zol­tán adta bravúrosan Dohnányi mester ki­váló vezényletével a nagy magyar zeneköltő­nek ezt az újabb zseniális alkotását A napi kritika kereteit meghaladja ennek a gazdag opusnak részletes analizálása, de annyit így is meg kell jegyeznünk, hogy értéke és je­lentősége nem marad a többi Bartók-szerze- mény mögött. A programot Kákái Rezsőnek, Koessler János kedvelt és képzett tanítvá­nyának jólhangzó, dúsan hangszerelt müve vezette be, Igen nagy tetszéssel fogadta a publikum Respighi-neV. A madarak c. régi témákon felépített, rendkívül tetszetős, for­más kompozícióját. A koncert második ré­I szét Franck César szimfóniája töltötte ki Dohnányi költői tolmácsolásában, (*) A vilnai színészek vendégjátéka. Schalom Aleichem darabját, a Tevie, der Milhiker című Iróniát játszották vasárnap este a vilnaiak a Magyar Színházban. Tökéletes előadásban ve­títették életre ezt a mélyen emberi tragédiát. Adam Daub, Frieda Vitaiin, Klára Segalo- ivitsch és Lonia Altboin ezúttal is igazolták kivételes képességeiket. (*) Saljapin legjobban szeretné magával vinni a Svábhegyet. Saljapin, a kiváló éne­kes, aki hétfőn este koncertezett Budapes­ten, pénteken pedig Massenet operáját, a Don Quichote-ot, énekli, a próbákon kívül minden szabad idejét a svábhegyi szanató­riumban tölti. A nagy énekművész, aki annyira kedveli Budapestet, talán a fővá­rosnak ezt a gyönyörű pontját szereti mégis a legjobban, inert minden itt tartózkodása alkalmával a Svábhegyen lakik és azt mondja, hogy akármerre utazik, legjobban szeretné a Svábhegyet mindig magával vinni, annyira jót tesz hangjának és egész­ségének a Svábhegy levegője. Mai koncertje után is egyenesen a svábhegyi szanató­riumba autózott Saljapin, ahonnan csak a próbákra és a Don Quichote előadására ön le. (*) Magyar hangverseny Varsóban. Az el­múlt évadban Hubay Jenő vezényete mellett rendezett nagysikerű magyar estje után a varsói filharmonikus társaság legutóbbi hang­versenyét, amelyre vendég-karnagyként Zsolt Nándor zeneművészeti főiskolai tanárt hívták meg, ismét a magyar alkotó- és előadóművé­szét szolgálatába állította. A műsoron Buttykay „Ünneprontók“ című szimfonikus költeménye, Wiener „Csongor és Tündé ‘-hez irt kísérő­zenéje, Bartók I. szvitje és Hubay gordonka- versenye szerepelt, melynek magánszólamát Földesy Arnold játszotta. Közkívánatra elő­adásra került még Szymanowskinak a tavalyi budapesti ünnepi lengyel hangversenyen be­mutatott III. szimfóniája. A lengyel sajtó is a legnagyobb elismerés hangján fr Zsolt Nán­dor kiváló karnagyi teljesítményéről és Föl­desy Arnold nagyszerű művészetéről. HANGVERSENYEK Bartók—Székely szonátaest ma ‘AO órakor a Zeneakadémián. Jegy Rózsa­völgyinél. (Studio.) (*) Hoor Tempis Erzsébet mai, nov. 25-i (Z. félnyolc) dalestjére az összes jegyek elkeltek. (Rózsavölgyi.) Nem ingyen, de nüz HiSüOl vásárolhat mindenki MSB eredeti müusszi testmänueket a ..Solymosl Képszaicn; iv„ Kossuth Lajos-utca 13. ahol s tulajdonos elhatározta, hogy mivel a karácsonyi ünnepek alkalmával a legtöbb üxflzeté-es embernek szüksége van a rendelkezésre álló pár pengőjére, egy­részt az tinnep haneulstának emelése má részt sz első­rangú szükséglet' c kke tieszeizesére. nála a tecre- esonyl ajándékát mlndenk4 úgy vásáiolhatla meg, hogy arra az elsit részletet csak 1980 leb- rnAr 1-ével fizeti. HÍRLAP Üzletem nem szűnik meg... házbéremelés miatt kénytelen vagyok áthelyezni. Régi törzs­közönségemnek óhajtok ked­veskedni azzal, hogy 1861 óta tenaálló és jelenleg tulzsutolt raktáram egyes cikkeit nouem&er le-tffl űec.to-ig eí őzetes nag» karácson»! vfisar kér etéb en előnyös árak mellett kiárusítom! Ragadja meg az alkalmat kará­csonyi ajándékainak ölesé be- vásár lására. Kertész Tenor Kr i s tót- tér

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék