Magyar Hirlap, 1934. március (44. évfolyam, 48-72. szám)

1934-03-25 / 68. szám

8 r1934 március 53. Vasarnäg Sziriclminnel megmérgezle magái . és meghalt Raifsifs Emil, az Állatorvosi Főiskola híres tanára Nagy megdöbbenést és részvétet kellett a fővárosban szombaton dr Raitsits Emil professzornak, az Állatorvosi Főiskola híres tanárának öngyilkossága. ■ Raitsits sztricli- tiinnel megmérgezte magát és holtan talál­tak rá. X tragikussorsú professzor a múlt év augusztus másodikén öár megkísérelt öngyilkosságot. IÁ Bethlen tér 3. számú házban lévő laká­sán morfiummal megmérgezte magát. Bú­csúlevelében azt írta, hogy idegösszeroppa­nás és lelki meghasonlás kergetik a halálba. ASTHMA BASEDOWKOR egyetlen alpin-gyógyhelye Magyarországon a KÉKESSZÁLLÓ éghajlati gyógyintézet 1000 ä Olcsó utóidényárak Állandó szakorvosi felügyelet Budapesti iroda: Moktár, Apponyi-tér 1. Tel. 834-80 Kérjen kimerítő prospektust Mivel még idejében fedezték fel ezt az ön­gyilkoskísérletet, kétheti ápolással sikerült őt megmenteni. Pénteken bátyjának, Raitsits Ferenc ka­nonoknak halála évfordulóján a Ferenciek- templomában imádkozott elhúnyt testvére lelkiüdvéért, akit rajongásig szeretett és aki nek két évvel ezelőtt bekövetkezett halála óta mutatkoztak Raitsits tanáron a súlyos ideg- és lelki depresszió nyomai. A temp­lomból a mezőgazdasági kiállításra ment és este hazatért Bethlen téri lakására. Mielőtt a hálószobájába vonult, feltűnően sokáig beszélgetett édesanyjával és a feleségével és tőlük hosszasan búcsúzott. Anyjának fel is tűnt fiának ez a fokozott gyöngédsége és aggódva kérdezte tőle, mi van vele. A pro­fesszor azonban mosolyogva igyekezett megnyugtatni az édesanyját. Pedig ekkor már halálra szánta magát. Szombaton reggel a felesége bekopogta­tott a hálószobájába és miután választ nem kapott, benyitott cs az ágyban pizsamában fekve, holtan találta. Az éjjeliszekrényen egy pravaz-fecskendö hevert, amelyben dr Vándorffy egyetemi ta­nársegéd, akit a kétségbeesett család kihí­vott, sztrichninmaradékot talált. Az orvos véleménye szerint Raitsits tanár az éjszakai órákban fecskendezhette be a nagy adag mérget, amely percek alatt megölte. Raitsits professzor, aki az Állatorvosi Fő­iskolán lelkes és odaadó munkásságot foly­tatott, különösen a magyar kutyafajták eredetének kutatása körül végzett alapvető tanulmányokat és számtalan cikkel és tu­dományos könyvvel gyarapította a magyar állategészségügyet. Rokonszenves egyénisége széles körökben népszerűvé tette a híres és kitűnő tanárt, akinek tragikus halála min­denütt őszinte és mély részvétet keltett. A rendőrség intézkedésére Raitsits tanár holttestét beszállították a tökvényszéki or­vostani intézetbe. Külföldi tőzsdék Chicago, márciu 24. Búza: Máj. 87.875 cent per bushel — 11.14 pengő per q (előző zárlat 87.25 = 11.06), júl. 87.875 = 11.14 (87.25 = 11.06), szept. 88.75 = 11.25 (88.125 = 11.17). Tengeri: Máj. 50.875 = 6.91 (50.75 = 6.90), júl. 52.75 = 7.17 (52.625 = 7.15), szept. 54.50 — 7.41 (54.375 = 7.39). — Rozs: Máj. 60.25 = 8.19 (59.75 = 8.12), júl. 61.25 = 8.32 (60.75 = 8.26), szept. 63.— = 8.56 (63.— = 8.56). Winnipeg, március,24. Búza: Máj. 68.125 cent per bushel (előző zárlat 67.625), júl. 69.375 (69.—). Liverpool, március 24. Búza: Márc. — (előző Sárlat 4 sh. 1.125 d. per libra = 7.96 pengő per lq), máj. 4 sh. 3.25 d. = 8.28 (4 sh. 3.125 d. = 8.29), júl. 4 sh. 5.125 d. = 8.62 (4 sh. 5.25 d. = 8.63). Buenos Ayres, márc. 24. Búza márc. 5.77 [(előző zárlat 5.77),, máj. 5.79 (5.78), jún. 5.80 (5.80), tengeri máj. 4.77 (4.74), jún. 4.72 (4.70). zab márc. 3175 (3.75), lenmag márc. 12.00 !(12.00), máj. 12.16 (12.18), jún. 12.25 (12.28) peso. Az irányzat nyugodt volt. Rosario, márc. 24. Búza máj. 5.63 (előző tsiárlat 5.63), jún. 5.63 (5.63), tengeri máj. 4.60 :(4.55), jún. 4.60 (4.55), lenmag máj. 12.05 1(12.05), jún. 12.15 (12.15) peso. Londoni fémpiac. Rúdezüst prompt 20, késb. Száll. 20l/u, finom ezüst prompt 219/i«, késb. Száll. 219/s, arany magánforgalmi jegyzése 136/3. Berlini nemesfempénztőzsde. Angol sovereign 00.38—20.46, 20 frankos arany 16.16—16.22, hranydollár 4.18 %—4.20%, NewyorkI kávétőzsde. A locopiac irányzata lartott. A határidőspiac irányzata tartott: Rio május 8.25, szeptember 8.45. Santos: május 10.59, július 10.84. • NewyorkI cukortőzsde. Cuba centrifugai prompt 3.42, máj. 1.52, júl. 1.57, szept. 1.62, dec. 1.67—1.68, jan. 1.69—1.70, márc. 1.72— 1,74 cent per libra. NewyorkI gyapottőzsde. Északamerikai fully middling loko 12.25, ápr. 11.95, máj. 12.00— 12.02, jún. 12.06, júl. 12.12—12.13, aug. 12.16, Bzept 12.20, okt. 12.24—12.25, nov. 12.29, dec. 12.35—12.36, jan. 12.40 cent per libra. Chicagói sertés- és zsirpiac. A sertészsír Irányzata tartott; május, régi 5.90, új 6.42% (előző nap, március 24-ikán 5.82%—6.32%), július, új 6.47% (6.37), szeptember, új 6.67% (6.60), élőserlés, könnyű 4.00—4.50 (4.00— 4.50), nehéz 4.15—4.35 (4.15—4.35) cent per libra. Newyorki értéktőzsde. A mai tőzsde szilárd irányzattal nyitott. Később a kedvező meg­ítélés mindinkább kimélyült, amit a megnyug­tató washingtoni jelentésekkel magyaráznak. A kötvénypiac nagyjából gyengén tendált. A tőzsde szilárd irányzattal zárt. — Zárlat. Allied Chemical 149, American Can. 98*4, Americ. Telepit. 119%, Americ. Tob. 66, New York Centr. 36*/s, U. S. Steel 52, Chase Nat. Bank 16%, Nat. City Bank 28, 3%% USA Liberty Bonds 1022%2, 6% AEG 56%, 6%% Siemens 625/s, 7% Dawes-kölcsön 71, 6% osztrák népszövestégi kölcsön 96%, 5%% Young-kölcsön 47*/s. A mai részvényforgalom 680.000 darab volt. — Áldott állapotban levő nők, ifjú anyák és többgyermekes asszonyok az enyhe, ter­mészetes „Ferenc József“ keserűvíznek már mérsékelt adagokban való használata által is könnyű és híg ürülést, úgyszintén rendes gyomor- és bélműködést érnek el. A modem nőgyógyászat főképviselői a Ferenc, József vizet igen sok esetben kipróbálták és azt kivétel nélkül gyorsan, megbízhatóan és fájdalom nélkül hatónak találták. Az osztrák-magyar bridge-mérkőzés Szombaton délután folytatták a bridge-klub- ban a hármas magyar—osztrák bridge-osatát. Este 9 óraikor hirdették ki az első két ered­ményt, amely szerint a bridge-klub csapata 31 meccspontal győzött az osztrák Stem-csapat ellen, mig a zoszlrák Skudiel-csapat 71 ponttal verte meg a harmadik magyar csapatot A har­madik mecc9 a Fészek- és az osztrák Zimmer- csapat között folyik. Az utolsó nyolc leosztás előtt a Fészek-klub csapata 25 meccsponttal vezetett. A versenyt egész éjjel folytatják és vasárnap fejezik be. DÓCZI CIPŐÁRUHÁZA BUDAPEST, VII., RÁKÓCZI ÜT 10. SZÁM A cég 35 éves fennállása óta a vevők tízezrei igazolják, hogy a cég gyártmányai ár és minő­ség tekintetében elsöranguak Nyolcvanezer pengő hiány a sikkasztó debreceni főtisztviselő bűnügyében Dr Kupás Sándor állítólag teljesen beszámíthatatlan Debrecenből jelenti a Magyar Hírlap tu­dósítója: Még most sem nymgodtak meg a kedélyek azzal a páratlan szenzációt keltő sikkasztási bűnüggyel kapcsolatban, amely­nek központjában dr Kupás Sándor városi főtisztviselő áll, aki hét éve volt a város szolgálatában és esztendőkön keresztül tel­jesen önálló hatáskörrel vezette a vigalmi- adó-ügyek osztályának vezetését. Dr Kupás eveken át visszaéléseket kö­vetett cl s az évekre visszamenőleg folyó rovancsolás szombat esti meg­állapítása szerint körülbelül 80.000 pengővel károsította meg a várost. Miután azonban még nem vizsgálták végig az egész működési idejére vonatkozó aktá­kat, nincsen kizárva, hogy a végleges kár­összeg eléri a 100.000 pengőt is. Az ügynek — az anyagi kár nagyságán kívül — dr Kupás személye az, ami különös érdekességet kölcsönöz. Ugyanis ez a há­romszoros doktori diplomával rendelkező, rendkívül kedves modorú, jó megjelenésű, ismert, jó családból származó fiatalember a debreceni társaséletnek, de különösen az éjszakai életnek egyik legismertebb szerep­lője volt. Szinte éjszakáról éjszakára fel­tűnt a különböző szórakozóhelyeken, ahol belépése után folyt a pezsgő, a zene­kar csak neki játszott és ha jó kedve volt, kikapta a prímás kezéből a hegedűt és ő maga szórakoztatta játékával a társaságot. Dr Kupás maga is igen sok sikerült magyar nótát szerzett és úgy ismerték Debrecen­ben, mint a legkedélyesebb bohémet. Dr Kupás Sándor kihallgatását szombaton folytatták a rendőrségen. A sikkasztó fő- tisztviselő, akit pénteken tartóztattak le, tegnap még mosolyogva ment végig a rend­őrség folyosóján, az éjszaka azonban, úgy látszik, a cellában rádöbbent sorsára és szombaton reggel már megtörtén, fáradtait vánszorgott a detektívek szobájába. Dr Ka­pás vallomása során szombat délig csupán 10.000 pengőt eltulajdonítását ismerte be s azt állította, hogy éjszakai kimaradásai nem sok pénzébe kerültek, mert telt rájuk a jö­vedelméből. Az eltulajdonított pénzt egy kertgazdaságra fordította, amelyre azonban súlyosan ráfizetett. Dr Kupás különben érdekes védekezéssel állott elő. Azt állítja ugyanis, hogy tulajdonképpen nem is a vá­rost érte károsodás manipulációival. Ő a moziktól felvett v ig a liu iád ó- ö ss z egek ne k csak egy részéit szolgáltaitla be a város pénztá­rába. A törvény rendelete szerint azonban a moziknak nem lett volna szabad az ő útján teljesíteni a befizetéseket, hanem közvetlenül a városi pénztárba kellett volna lefizetniük a vigalmi adót. Éppen ezért dr Kupás azt vitatja, hogy ő nem a várost, hanem a mo­zisokat károsította meg. A városi hatóság egyébként szombaton bűnügyi zárlatot kért dr Kupás kertgazdiaságára. Az ügyben egyébként szombaton érdeke$ fordulat állott be. Dr Kupás védője bead­vánnyal fordult az illetékes hatóságokhoz»' amelyben védence elmeállapotának megvizs­gálását kéri, mert tanuk vannak arra, hogy dr Kupást több évvel ezelőtt Miskolcon, ahol több bíró meg rágalmazása miatt peres-* kedés indult meg ellene, idegorvosi kezeiéi alá vették. A védő ezekkel a tanukkal iga­zolni akarja, hogy dr Kupás egzaltált, be­számíthatatlan ember. A tanuk szerint dr Kupást annakidején beszámíthatatlannak nyilvánították e meg is szüntették ellene aq eljárást. Debrecenben most érdeklődéssel várják aZ ügy további fejleményeit és nem tartják ki­zártnak, hogy a megtévelyedett főtisztviseld ezen a címen megmenekül a felelősségre- vonás alól. Iff. Hegedűs Sándor Lagerlöf Zelmánál Hosszabb svédországi felolvasókörül járói most érkezett haza ifjabb Hegedűs Sándor, alki egyúttal a Petőfi Társaság díszoklevelét adta át Lagerlöf Zelmának. Ifjabb Hegedűs Sándor érdekes módon számol be azokról a benyomá­sokról és élményekről, amelyeket a nagy író­nőnél tett látogatása alkalmával szerz-ett. — Lagerlöf Zelma — mondja — ma hetven­hatéves, de azt mondhatnám, hogy íróművé­szete tökéletes tisztaságban ragyog. Szellemileg friss és éber, érdeklődik minden társadalmi, politikai és művészi esemény iránt. Tulajdon­képpen hetvenötödík születésnapja alkalmából tüntette ki a Petőfi Társaság, sajnos azonban, a díszoklevél átadásával kissé megkéstünk, mert előzőleg Lengyelországba kellett utaznom. Svédországi útjáról a következőkben számol be a kitűnő író: — Első előadásomat a stockholmi egyete­men tartottam Jókairól. A jelenlévők őszinte érdeklődéssel hallgatták ennek a nagy magyar zseninek életét Az előadás után dr Heinrich Cornell, az egyetem dékánja mondott meleg­hangú köszönetét Jókai műveinek ismerteté­séért. Azt hiszem, a svédeknél nem hullott ter­méketlen talajra a magyar irodalom propagan­dájának magja. Innen elutztam Mörba-kaba, Lagerlöf Zelma birtokára, hogy átadjam a tár­saság díszoklevelét Az agg írónőt mélyen meg­hatotta ez a kitüntető figyelem. A formaságok elintézése után teát szervíroztak és amikor a hangulat kissé fötmelegedett, a világhírű írónő arra kért, beszéljek Jókairól. Nem akarta el­hinni, hogy Jókai életében 350 kötetben össze­sen 72 millió betűt Irt le. — Csodálatos zseni lehetett — mondotta el­gondolkozva az írónő. — Beszéljen arról, ho­gyan születtek meg Jókai fantáziájában ezek a gyönyörű regénytémák. — Hosszan é>s kimeritőan beszéltem neki ezután Jókairól. Elmondtam legtöbb témájának megszületését. — Madame — mondottam többek között —, Jókai művészete egyenes folytatása az Ezeregy­éjszaka meséinek. Meseszövésének színessége páratlan volt, fantáziája pedig kimeríthetetlen. Lagerlöf Zelma a búcsúzásnál ezt mondta: — A magyarok és a svédek közölt van va­lami taMnsJfr Mind a kettő, kis nemet, de } ' ............ '...........'........... ' a telkük nagy. Mélyen meghajoltam és kezelcsokolva etbú. csúztam az írónőtől, aki kastélya ablakából még az autó után is integetett. Innen MaJimöbú utaztam és folytattam előadásaimat Jókairól, Az OMGE közgazdasági szakosztályának ülése A tavaszi gazdahét keretében Búd János nyugalmazott miniszter elnöklete alatt gyű-* lést tartott az OMGE közgazdasági szak-* osztálya. Dr Mutschenbacher Emil vissza-* pillantást vetett az 1927. évi népszövetségi világgazdasági konferencia óta eltelt vám- politikai időszakra. Kifejtette, hogy Ma* gyarorszúgnak semmiesetrse sem szabad va* lamely politikai blokk keretében elszigete­lődnie. Csakis, a preferencia tiszta alkalma­zásával remélhető^ hogy a Rómával kötött megállapodással kapcsolatban végre való­ban felvirrad a magyar mezőgazdaság hely­zete. Ezután az ülés vendégét, Beer Pál német közélelmezési minisztériumi osztályvezetőt köszöntötte dr Búd János, majd Beer tar­totta meg németnyelvű előadását arról, hogy miként alkalmazkodhatik a magyar mezőgazdasági termelés a német birodalom piaci szükségleteihez. Ismertette az import­lehetőségeket, elmondotta, hogy lehetőnek tartja a magyar búza és gyümölcs Német­országba való szállítását is, de itt a fősúly a minőség kérdésén van. Dr Búd János, majd gróf Somssich László, az OMGE el­nöke mondtak köszönetét az előadásért és szóltak hozzá. Jugoszláviát eseményekről pon tosan, érdekesen, objektiven tál jékoztatJugoszlávia legnagyobb- napilapia a 34 éve fennálló NAPLÓ szerkesztőség és kiadóhivatal S z n b o t t c a (Szabadka) Előfizetőinek Ingyenes levetheti Informá­cióval szolgál bármilyen Ügyben. Előfizetni lehet Budapesten IX. Bakács-tér 4. Rapid hírlap tudósitó (Kulhanek Ferenc­Előfizetési ár félévre 48 pengő. íhplaB minőség mag/ f§! MAGVAR MAGTENYÉSZTÉSI RT. MOST CSAK BUDAPEST, Dili., RfiKOCZI-ÚT 7.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék