Magyar Hirlap, 1934. március (44. évfolyam, 48-72. szám)

1934-03-25 / 68. szám

(PasSmap; mmmmumaammmmMansmaKa MAißßlb Eladják a római magyar Akadémia épületét, amit öt és félmillió líráért vásároltak Kétmillió lírába kerüli az átalakítás és most nem bírják a magas fenntartási költségeket Róma, március havában. Á múlt vasárnap igen sikerült hazafias ünnepséget rendezett a római Magyar Aka­démia a Palazzo Falconieré emeleti dísz­termében március lő alkalmából. Szándéko­san halasztották el néhány nappal március Jdusá-nak ünneplését, mert március 15-én a miniszterelnök római tanácskozása miatt a magyar követség nem vehetett volna reszt. Ezt az alkalmat használta fel báró Villani Frigyes római kvirináli követünk arra, hogy néhány meleg szóval bemutatkozzék a római magyar intelligencia előtt és azután megtekintse azt az épületet, amelyet alig né­hány esztendővel ezelőtt még nagy remény­kedéssel és nem kisebb anyagi áldozatok árán szereztek meg az olasz államtól a ma­gyar tudományos élet római otthona szá­mára. Az épület szerepéhez fűzött remények azóta nagyrészben szétoszlottak. Gróf Klebelsberg Kuno, akkori kultusz- miniszternek első látogatása során annyira megtetszett ez a történelmi múltú épület, hogy nyomban kijelentette: — Ezt a gyönyörű palotát feltétlenül jnegszerzem és itt látom majd vendégül 'Róma egész szellemi arisztokráciáját! Gróf Klebelsberg Kuno kijelentése akkor Indokoltnak látszott. Hiszen valóban aligha lehetett volna patinásabb épületet találni patinásabb környezetben... Egyik szom­szédja a Palazzo Farnese nemcsak a francia kvirináli nagykövetségnek nyújt hajlékot, ide a francra archeológiái intézetet is magá­ban foglalja. Szemben a Magyar Akadémiá­val, a Tiberis túlsó partján a Villa Farne- tina a 60 olasz „halhatatlan“ testületének, fcz olasz Akadémiának, mellette pedig a Pa­lazzo Corsini, az Olasz Tudományos Akadé­miának székháza. Borromini loggiá-ja, a Palazzo Falco- pieri-t, műtörténeti szempontból is Róma jígyik legérdekesebb palotájává avatta, amelynek tetőterrasszáról olyan páratlan kilátás nyílik az örök városra, különösen a fVatikánra és a Monte Mario-ra, amely Liszt Ferenc római tartózkodásának emlékét őrzi, hiszen itt látogatta meg IX. Pius pápa a Az Egyesült Izzólámpa és Villa­mossági Rt. a Budapesti Kereske­delmi és Iparkamara választottbfró- ságánál 2716/1934. sz. a. a tisztes­ségtelen versenyről szóló 1923. V. te. alapján cselekmény abbahagyása iránt port tett folyamatba. A pör során alperes kötelezettséget vállalt arra, hogy abbahagyja oly 10 wattos izzólámpák gyártását és forgalomba- hozatalát, melyeknek tényleges watt­fogyasztása a reábélyegzett watt­értéket a szokásos tolerancia figye­lembevételével meghaladja, továbbá azt, hogy az általa gyártott és forga- lombahozott lámpákon olyan, a té­nyeknek meg nem felelő fénytelje- sítmény-adatok szerepeljenek, ame­lyekből arra lehet következtetni, hogy a lámpák 10 watt fogyasztás mellett 15 wattnak megfelelő fény­mennyiséget szolgáltatnak. Ezen kö­telezettségvállalás megszegése esetére alperes esetenként fizetendő, bíróilag nem mérsékelhető 500—500 pengő kötbér megfizetésére kötelezte magát felperessel szemben. Kötelezte ma­gát az alperes továbbá arra, hogy a jelen megállapodást saját költségén a „Villanyszerelők Lapjá“-ban közzé­tételi, egyben felhatalmazta felperest, hogy a megállapodást saját költsé­gén bármely napi- vagy szaklapban közzéteheti. Végül kötelezte magát magát alperes az összes perköltségek megfizetésére. ... nagy mestert. Gróf Apponyi Albert mindig szívesen időzött ezen a tetőterrasszon és va­lahányszor Rómába jött, sohasem mulasz­totta el, hogy 80 egynéhány esztendős korá­ban is meg ne mássza a meredek vaslépcsőt, amely kedvenc kilátójára vezetett. A magyar kultuszkormány a palota vásár­lása után kereken kétmillió lirát fektetett az épület karba- helyczésébe; A Falconíerl családtól a 70-es években a Mediciek vették át a palotát és ettől kezdve több lakásra osztották, az egyik mellék- épületet istállónak és inasok lakásának használták. Ezt az épületet kellett a magyar TEL AIPIUI közelkeleti nagy árumintavásár igazolványai megérkeztem Apriiis-míiusi olcsó társasutazásainkra (kivételes kedvezményekkel, szakszerű vezetés mellett rendezendő nagy szent­földi autókirándulásokkal) jelentkezéseket e hű vegéig elfogadunk cosulicn Line LiQiiiiTriiisflnQ hajóstársaságok budapesti irodái Thököly út 2 A Váci ticca 17 Tel Suiui Uásár Budanesii Irodája M. C. Sz. Palesztin a-Gazdasági Bizottsága Andrássy út 67 művészek részére megfelelően átalakítani és az egykori istállókból — szobrász műtermek lettek. Emeletet is húztak rá, hogy a festők „műtermeit“ kedvesebben helyezzék el, Át­alakítás után az első évben 500.000 Urával dotálta a kultusztárca a római magyar Akadémiát és 40 ösztöndíjasnak tudott helyet juttatni. A magyar pénzügyi helyzet romlásával a római Akadémia költségvetését is kezdték „lefaragni“, előbb 400.000, majd 320.000 és 200.000 lírára, végül ma már csak évi 120.000 Urát kap a Falconierl-palota, amelyben mindössze 12 ösztöndíjasnak és néhány csere-ösz­töndíjasnak van hajléka, az épület többi férőhelye ellenben — amint az Akadémia házi aryof-ján nevezik —. nemzetközi tudós panzió célját szolgálja, ahol havi 600 líráért teljes ellátásban részesülhetnek nem magyar ho­nos tudósok, köztük sok olasz is, aki ilyen­formán római körülményekhez képest jutá­nyosán kap lakást és kosztot. A magyar kul­tuszminisztérium engedélyével napi 3—9 líráért Rómába utazó tanárok, tisztviselők, egyetemi hallgatók és általában intellektuel- lek szállást találhatnak — a férőhelyek szá­mának megfelelően — és naponta 13 líráért még étkezhetnek is. Tavaly például a nyári hónapok alatt összesen 472 ilyen fizető ven­dége (paying guest) yolt a római Akadémiá­nak. Miskolcztj Gyula dr. igazgató és Várady Béla dr. titkár leleményes gazdálkodása sem tud azonban az egyre növekvő nehézségek­kel megbirkózni: az épületet nem bírják fenntartani. Gerevich Tibor dr. egyetemi ta­nár, a római Akadémia kitűnő kurátora, aki évenként három ízben tartózkodik több hé­ten át az intézetben, maga tárta fel e sorok teója, filőü azokat a szempontokat, amelyek a Palazzo Falconieri eladéása mellett érvel­nek. A főúri pompával berendezett elsőemeleti termek könyvtár részére éppen úgy alkalmatla­nok, mint ahogy a kedvezőtlen világítás mellett kiálUtások rendezésére sem al­kalmasak. Jobb megoldás híjján Gerevich Tibornak 13 szobás lakása van, amit sohasem kívánt. A palotának azt a részét, ahol XIII. Leó pápa, mint római kardinális lakott és ahon­nan a Vatikánba költözött, miután IX. Pius utódának választották meg, most az Akadé­mia legnevesebb papi-csoportja foglalja- el. Ezek talán némi rossz érzéssel hagyják majd el a reájuk nézve olyan kedves emlé­ket, de a művészcsoport ne mtitkolt türelmet­lenséggel várja a Palazzo Falconieri lik­vidálását. És erre igen tetszetős tervek merültek fel. A Pincio művészi légkörében, a Valle Giuliá-n épülne felsőmagyarországi motívumokban gazdag épület, a művész-csoport részére, a tudós csoport pedig elfoglalná ismét régi hajlékát, a Fraknói-villát, amit a tudós püs­pök történészeink javára hagyományozott és amit a Palazzo Falconieri átalakítása után bérbeadtak, A római magyar 'Akadémia mai épületé­nek eladási áréból fedezhetnék az új építési költségeket és a művészek sokkal szerencsé­sebb viszonyok közé jutnának. Ma mind­össze 4 szobrász és 5 festő kaphat ösztön­díjas helyett, de készpénzhez egyáltalán nem jutnak. Model- és anyagköltségre éven­ként 1000 lírát kap az egész művészcsoport, a model óradíja pedig öt líra. Hasztalan van a zsebükben szabadjegy az összes mú­zeumok díjtalan látogatására, amikor még a villamos- vagy autóbuszjegyet sem válthat­ják meg. Hogy néhány hétre Firenzébe, Ve­lencébe vagy más városokba is ellátogassa­nak, szó sem lehet. És ilyen szomorú viszo­nyok mellett is egész sereg fiatal tehetség bontja ki szárnyát a római Akadémián. Gerevich Tibor elragadtatással nyilatkozik munkájukról, de a pénzügyi nehézségek egyre törekszenek, A budapesti Opera-barátok mintájára a római Magyar Akadémia barátainak egyesü­lése mniimális évi tagdíjjal tüstént segít­hetne a múló bajokon és évente — akár sorsolás útján — gyönyörű műtárgyakhoz is jutna. A római Magyar Akadémia nehézségein ma csak társadalmi úton lehet segíteni. Minél sürgősebben, mert Rómában például a román Akadémia nagyszerűen veszi fel a versenyt s., Berecz Sándor A telelőn és távíratozás olcsóbbítása A Magyar Hírlap megírta, hogy a keres­kedelemügyi miniszter a távbeszélő-díjsza­bás egyes díjtételeit december 31-éig átme­netileg mérsékelte és április 1-i hatállyal több könnyítést léptetett életbe. Eszerint a belépési díjat Budapesten és a budapesti há­lózatba bevont városokban és községekben 20 pengőre, a vidéki hálózatokban pedig 8 pengőre szállította le. Ikerállomásért Buda­pesten 10, vidéken pedig 4 pengő belépési díj jár. A mellékállomás belépési díja vala­mennyi hálózatban 4 pengő. A vidéki telefonálást is olcsóbbá tette a kereskedelemügyi miniszter. Azokban a vi­déki hálózatokban, ahol az előfizetők száma 101—-200 között van, a beszélgetésenkénti díjszabás átalányszerüvé változik havi 12 pengőért, illetőleg ikerállomásnál 6 pen­gőért, a helyi forgalomban korlátlan számú beszélgetést lehet folytatni. A továbbra is a beszélgetésenkénti díjszabásba tartozó vidéki hálózatban az eddigi alap és kötelező be­szélgetési díjak változatlanok maradnak. Vidéki közhasználati távbeszélőhálózafok- ban a kerületi vonalak fenntartásáért kilo­méterenként az évi díj 24 pengőre csökkent. A házonbcliili áthelyezés dija Budapesten 5 pengő, vidéken 3 pengő, házonkívül Buda­pesten 7, vidéken is 7 pengő. Az állomás át­írási díja valamennyi hálózatban 2 pengő. Poslai levelezőlapoknál az előállítási költ­ségre szedett 1 és 2 fillér felár megszűnt. A távíróforgalomban a helyi„ táviratok dija 10"sióig 40 fillérre csökkent, további szavanként pedig 4 fljdérs ^ ^ [Í93? március SS* 7 DIAMA SoSBoarzEíz mindig MÉGSfGfrr t Rossiul létnél, pej,- pogpa’Ja’sna'l, GVoMoaccwrASNA't., FA'j DA LMAtéN A'L.' ■FERTŐUEN/tS szelt Dr Gerefee volt birodalmi miniszter bfinilgye Berlinből jelenük: A berlini törvényszéli nyolcadik büntetőtanácsa szombaton kezdte újból tárgyalni dr Gereke volt birodalmi miniszter, e munkaalkalmak megteremtésé* nek volt biztosa és a porosz községek sző* vétségének elnöke, valamint vádlottársa, Freygang Artúr szövetségi titkár annakidején nagy feltűnést keltett bűnpörét. A berlini törvényszék I. számú büntető* tanácsa 1933 június 16-án Gerekét folytató* lag elkövetett hűtlen kezelés miatt két és félévi fogházra és 100.000 márka pénzbün­tetésre, Freygang vádlottat pedig mint bűn* segédet négyhónapi fogházra ítélte. A biro­dalmi törvényszék 1934 február 8-án az elsőbírósági ílélétet érvénytelenítette és az ügyet újabb tárgyalás céljából visszautalta a berlini törvényszékhez. Húsvéti 1 kg. park ettbeeresztő viasz japonika ..............................P—.4® 1 doboz V«kg:-os „Crystal“ első­rendüparkettpaszta P —.78 1 doboz V* kg.-os „crystal“ folyé­kony parkettisztitó és fénye­sítő szer, kiváló Jó minőség P =-.90 1 darab „Crystal“ különleges, fi­nom parkett kocka ...... P —.88 1 darab V« kg.-os parkettfénye­sftő-kocka ......................P —.18 1 liter nehéz benzin ............ P -.18 1 üveg V» üt. „Izsák“ szőnyeg­tisztító ..................................P —*98 1 üreg „Hermelin“ fémtisz­Utó ............................... P-*6 1 üveg „Csillám“ kályha­ezüstözö, hőálló, 50 gr-os P —.58 1 doboz V« kg.-os kádpaszta .... P —.50 1 darab szőnyegkefe ...................P —.64 1 darab parkettkefe, elsőrendű P 1.50 1 darab 00-ás snrolókefe, ma­gyar gyártmány ...................P -«U 1 darab barfwisoh 0-ás, garantált tiszta lószőr ....................... P 1.28 1 darab lábtörlő, 00-ás, Japán .. P —.98 1 kg. olajlesték prima, fehér vagy szürke ........................P Í.50 1 kg. olajfesték, színes (nem különleges színek) .............P 1.— (az olajfestékek doboz nélkül értendők) 1 kg. zománclakk közép mi­nőségű (email) .................... P 1.94 1 kg. borostyánlakk, közép­minőségű .......... P 1.94 1 kg. brunolin ..................... P 1.20 tW€ArM/m& RT FIÓKOK MINDEN KERÜLETBEN ÉS MINDEN MAÜY03S WÍRQ36AN 9

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék