Magyar Hírlap, 1968. október (1. évfolyam, 139-169. szám)

1968-10-07 / 145. szám

4 1968. OKTOBER 7, HÉTFŐ HAZAI KÖRKÉP Magyar Hírlap A közvéleményt foglalkoztatja ^ 3 H % A kettős gyermekgyilkosságról mond véleményt a pszichiáter, az ügyész, a pedagógus és az ügyvéd Néhány nappal ezelőtt közlemény jelent meg a lapokban útról, hogy elfogták Blázsik István és Nagy József iskolai ta­nulók gyilkosát, aki különös kegyetlenséggel, feltehetően homo­szexuális hajlamaitól vezettetve követte el tettét. A társadalom felháborodásának hullámai még nem csen­desedtek el, hiszen olyan esetről van szó, amelyhez hasonló nálunk nem sok történt az elmúlt évtizedekben, s minthogy az áldozatok gyermekek voltak — szigort követel bennünk nem­csak indulat, nemcsak gyermekeink szeretete, hanem értel­münk, mélységes szocialista humanizmusunk is. Nem társadalmi bosszúról, elégtételről, a „szemet szemért — fogat fogért” elvének érvényesítéséről beszél ma itt egy or­szág, hanem arról, hogy minden emberi közösségnek joga van az önvédelemhez a rájuk törő, magukból kivetkőzöttekkel szemben, s az összes motivációk körültekintő mérlegelésével ennek az önvédelemnek minden szempontból hatásosnak kell lennie. A nyomozati anyag ismerete nélkül is nyilvánvalónak tű­nik: a gyilkos, Bogdál Zoltán, aligha hatódott meg szörnyű tettének elkövetése során; aligha érzett sajnálkozást áldozatai­val szemben; nem késztette kíméletre sem az ártatlanság, sem a gyengeség. A bíróságot nem fütheti majd az indulat, amiként bennünket fűt; a bíróságnak nagyon tárgyilagosnak kell lennie, de a kegyetlenségnek ez a módja majd rájuk sem lehet hatás­talan, hiszen ők is — érző emberek. Mi, a társadalom — rendőri szervek, bírák, orvosok, mun­kások, újságírók — elkötelezettek vagyunk. Elkötelezettek a humanizmusban, fiaink és lányaink szeretetében, s abban a szilárd eltökéltségben, hogy továbbra sem engedünk teret olyan felfogásnak, amely akár a legkisebb mértékben is azok­nak kedvez, akik elvetemült terveket forgatnak fejükben. Ennek az elkötelezettségnek a jegyében szólal meg most lapunk hasábjain néhány foglalkozási ág képviselőjeként a Közvélemény: DR. SZÍNÉTÄR ERNŐ pszichiáter, igaz* gató-főorvos: Vannak olyan normák, olyan követel­mények, amelyek semmiféle társadalom­ban sem hághatók át Az emberölést nem lehet elnézni, s különösen akkor nem, ha azt felnőtt követi el a hiszékeny gyer­mekkel szemben. Még akkor sem, ha a pszichiáter állíthatja, hogy a gyilkos sú­lyos idegbeteg, a normálistól határozot­tan eltérő lelki szerkezete van, aki ag­resszív, s feltehetően aberráltan erotikus hajlamokkal rendelkezik. A pszichiáternek alapos oka van felté­telezni, hogy a gyilkos ösztönei saját gyermekkora és nevelése folyamán nem kerültek kellő szocializációs hatás alá (nem nevelődtek társadalomképessé), vagy éppenséggel agresszív, és betegesen erotikus felnőttek életmintája, hatása alakította antiszociális jellemmé. Az ilyen embereket el kell ítélni, és feltétlenül ki kell kapcsolni a társadalom életéből. Ha az ítélet netalán életben hagyná a gyil­kost, véleményem szerint a börtönbünte­tés önmagában még akkor sem jelent megoldást, ha a társadalom nem páro­sítja a deformált idegrendszerű bűnöző­vel szembeni eljárását — akár a hosszú börtönévek során — ideg-elmeorvosi utó­neveléssel. Szeretnék még arra is rámutatni: ez az eset rávilágít arra is, hogy gyermekeink felvilágosításában nem vagyunk elég kö­vetkezetesek és bátrak. Mint orvos és pszichiáter nyugodtan kijelenthetem, hogy a gyermekek ilyen irányú felvilágo­sítása megfelelő hozzáértéssel és pedagó­giai érzékkel, semmiféle károsodást nem idéz elő, s hozzájárulhat esetleg hasonló, tragikus esetek elhárításához. DR. MOLNÁR EMŐKE, fiatalkorúakkal foglalkozó ügyész: Legjobb tudomásom szerint hasonló bűncselekmény tíz esztendeje nem for­dult elő. Éppen ezért is érthető, hogy a társadalmat váratlanul éri, megrázkód­tatja az eset, amelynek végső következ­ményei a tragédiához vezettek. Az ügy súlyossága nagy figyelmet érdemel, még akkor is, ha — sajnos — a történteken már nem is lehet változtatni. Mint ügyésznek a legszilárdabb meggyőződé­sem, hogy ha erre a feltételek módot és lehetőséget nyújtanak, a bíróság a legszi­gorúbb ítéletet fogja kimondani. E tra­gikus bűntény azonban felhívja a figyel­met másra is... Hosszú ideje foglalkozom fiatalkorúak­kal, s teljesen egyetértek dr. Szinetár Ernő pszichológusnak e hasábokon kifej­tett véleményével, ami a megelőzést illeti. Hozzátenném azonban ehhez: a gyerme­kek felvilágosításában nem egyformán vagyunk következetlenek és bátortala­nok. Tapasztalataim szerint a „lányos szülők” gyakrabban gondolnak arra, mint a fiúkat nevelő felnőttek, hogy oda kell állniuk a gyermek elé és okosan elma­gyarázni: nem minden ember „jó”, van­nak közöttük „rosszak”, sőt megátalkodot- tan rosszak is. Ez a mi iskolai és családi nevelésünk egyik nagy hiányossága, hi­szen az aberrált, ferde hajlamú emberek nemcsak a lányokat veszélyeztetik, ha­nem a fiúkat is. Ugyancsak a tapasztalat mondatja ve­lem, hogy az eddigieknél is több figyel­met kellene fordítanunk a bűnözés és a lelki defektusokban szenvedő emberek homoszexualitása közötti összefüggésre. A normális emberi kapcsolatok hiánya, ezek elvesztése nagyon gyakran vezet a tárgyalóterembe. Az is közismert: nem­csak tettesek, hanem sokszor áldozatok is kerülnek ki közülük. A megelőzés problematikája tehát nemcsak a gyerme­keket érinti, hanem az egész felnőtt tár­sadalmat, amelynek preventív intézkedé­seket kell alkalmaznia azokkal szemben is, akik defektusokban szenvednek. A jo­gászok és az ideggyógyászok szorosabb összefogását kellene megvalósítani. GRUSZ LÁSZLÖNE iskolaigazgató: — Azt hiszem, minden ép érzékű em- bel első reakciója csak a felháborodás és a megrendülés lehet. Kicsit lehiggadva azonban el kell gondolkodni a dolgon. Az természetes, hogy most a bűnös meg­büntetését követeljük mindannyian, de nem elégséges. A bírói ítélet csak igaz­ságot oszthat, de megoldást nem jelent. A megelőzés az elsőrendű feladat. Nem a pedagógusok felelősségét akorom csök­kenteni, amikor azt mondom, hogy ez nemcsak az iskola feladata. Tanárnak, szülőnek és az igazságszolgáltatásnak együtt kell működnie. — Az ilyen rettenetes ügy, mint ami­lyen a rriostani, nyomatékosan serkent a cselekvésre. Azt hiszem az országban ke­vés olyan pedagógus van, aki ezekben a napokban a nagyobb — 11 évesnél idő­sebb — gyerekek figyelmét ne hívta vol­na fel arra: ne fogadjanak el semmit ide­genektől, ne menjenek el senkivel, bár­hogy hívja is őket. Tudok olyan iskolá­ról, ahol fölolvasták a lapok híradását a bűntényről. Nálunk erre nem volt szük­ség, mert gyerekeink újságolvasók, és ők maguk hozakodtak elő a témával. Ter­mészetesen erről a kérdésről nemcsak ilyenkor — gyilkosságok kapcsán — kell beszélni. A nemi felvilágosítást fiatal korban el kell kezdeni. Mert a legfőbb megelőzés az őszinteség, az álszemérem levetkőzése. Ez a szülők feladata is, nem­csak az iskoláé. És a szülőkre tartozik az is, amit mi nem tudunk helyettük elvé­gezni: a gyereket mindennap be kell szá­moltatni, mivel töltötte idejét, kivel ta­lálkozott. — Az pedig már — véleményem sze­rint — az igazságszolgáltatásra és a bűn­üldöző szervekre tartozik, hogy a nemi­leg, erkölcsileg eltévelyedett embereket még fokozottabb ellenőrzés és megfigye­lés alatt tartsa. Hogy lecsaphassanak rá­juk, mielőtt a bűnt elkövetnék. DR. GYÖRGYEI BÉLA, a Budapesti Ügyvédi Kamara főtitkára: — Nekünk, védőügyvédeknek — hiva­tásunknál fogva — más szemszögből kell néznünk még az ilyen súlyos bűneseteket is, mint amilyen ez a mostani. Alkotmá­nyunk ugyanis mindenki számára bizto­sítja a védelem jogát. Hogy ez mennyire nem formális, az is bizonyítja, hogy sú­lyosabb természetű büntetőeljárások so­rán — amikor a törvény 5 évnél maga­sabb börtönbüntetést is kiszabhat — kö­telező a vádlott jogi védelme. Bodgál Zol­tánnak is lesz védője. És a védőnek köte- lesége, hogy a bizonyítási anyag alapján tárja fel az összes mentő és enyhítő kö­rülményeket. Csakis így alakíthat ki a bí­róság tárgyilagos állásfoglalást Bodgál Zoltán esetében a bíróság valószínűleg a Büntetőeljárási törvénykönyv 253. szaka­sza alapján fog ítélkezni. Ez kimondja: aki más embert megöl, 5—15 évi börtön- büntetésre ítélhető. A büntetés 10—15 évi szabadságvesztés, vagy halál abban az esetben, ha különös kegyetlenséggel, előre kitervelt módon, sok ember életét veszé­lyeztetve, nyereségvágyból vagy aljas in­dok alapján követte el a gyilkos tettét. A kettős gyermekgyilkosságról én sem tudok többet, mint más. Én is csak a közleményt olvastam, így nem tudom, milyen körül- 'mények menthetik vagy enyhíthetik Bod­gál Zoltán tettét. Tudom, hogy a közvéle­ményt mélységesen felháborította, meg­rázta az eset, és más büntetést, mint a halált, el sem tud képzelni. De a> jogász­nak meg kell őriznie higgadtságát, tár­gyilagosságát. Sem a védőügyvéd, sem a bíróság, sem az ügyész nem ítélkezhet a tárgyalás előtt — nem prejudikálhat. A bizonyítási eljárás során föltárandó té­nyek alapján a bíróság igazságosan, a tényeknek megfelelően fog ítélni. Értesülésünk szerint néhány hét múlva Magyarországon is megkezdik a kanyaró elleni oltást. Mi tette szükségessé az in­tézkedést, milyen oltóanyagot használ­nak, mennyire teszi ez védetté a szer­vezetet? — kérdeztük az Egészségügyi Minisztériumban. Az a közhiedelem, hogy a kanyaró könnyű lefolyású betegség — téves. A kanyaró után annyira legyengül a szer­vezet, hogy hónapokig fogékony a be­tegségekre. Évente átlagosan hetvenen halnak meg kanyaróban — nagy részük 1—3 éves korú gyermek. Eddig nem volt olyan védőoltás, amely százszáza­lékos védettséget biztosított volna a ka­nyaró ellen. Járvány idején, vagy ha a családban kanyarós megbetegedés for­dult elő, gamma-globulint adtak, de ez csak erősítette a szervezetet, elhalasz­totta a betegség kitörését, gyengítette annak lefolyását. Hatékonyabb oltó­anyagra volt szükség, amely nemcsak a szervezetet erősíti és a betegséget enyhíti, hanem védetté teszi a szervezetet. Ebben az évben októberben megkez­dik a kanyaró elleni védőoltást. A gyógy­szer — szovjet oltóanyag — száz- százalékos védettséget biztosít, akit be­oltottak, nem kapja meg a kanyarót, szervezete legalább annyira immunis, mintha keresztülesett volna a betegsé­gen. Először az ország öt nagyvárosá­-FÉL ÉVSZÁZAD­Ma ötven esztendeje közölték a la­pok, hogy az osztrák—magyar monar­chia, Németország és Törökország el­határozta: általános fegyverszünet megkötése és béketárgyalások meg­kezdése céljából az Egyesült Álla­mokhoz fordul. Az osztrák—magyar monarchia a svéd kormány útján táviratot küldött Wilson amerikai el­nöknek, amelyben azzal az indítvány­nyal fordul hozzá, hogy „vele és szö­vetségeseivel azonnali fegyverszünetet kössön szárazföldön, a tengeren és a levegőben és közvetlenül csatlakozóan békekötésről tárgyalásokba bocsátkoz­zék ...” A távirat hivatkozik Wilson 14 pontjára. Lapkommentár: „Burián gróf külügyminiszter kijelenti, hogy az osztrák—magyar kormány elfogad­ja Wilson elnöknek 1918. január 8-án közzétett pontozatait. Ma 1918. október 6-a van és így a wilsoni 14 pont köz­zététele óta 9 teljes hónap múlott el... Kilenc hónap — mennyi értékes helyrehozhatatlan élet pusztult el ez­alatt, mennyi vér omlott... Ha Wil­son elnök 14 pontja elfogadható ma: miért nem volt elfogadható már ki­lenc hónap előtt?” Megnyílt az országos bélyegkiállítás Országos bélyegkiállítás nyílt vasár­nap a BNV 43-as számú pavilonjában. A 41. magyar bélyegnap eseményeként nyitotta meg a bemutatót dr. Jánossy Lajos akadémikus, a szövetség elnöke. A megnyitón díjakat adtak át a bélyeg- gyűjtők fotópályázatára beérkezett leg­jobb munkákért, s kitüntették a leg­régibb filatélistákat. A kiállításról adott rövid értékelésben dr. Ortutay Gyula, a MABÉOSZ alelnöke a rendezvényt amolyan előfutamnak mondta az 1971- ben Budapesten sorra kerülő bélyeg­világkiállításhoz, amelyet a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége ren­dez. Nagy keletje volt vasárnap a bélyeg­napra megjelentetett új sorozatnak és blokknak, amelyet a kiállítási pavilon­ban alkalmi bélyegzővel láttak el. ban oltják be kanyaró ellen a jelentke­zőket, később az egész országban be­vezetik a védőoltást, amely ingyenes. Adókedvezmény vállalatoknak Kijelölték azokat a vállalatokat, ame­lyek a jövőben — a csökkent munka- képességű dolgozók foglalkoztatása érde­kében — adókedvezményben részesül­nek. A Pénzügyminisztérium határozata értelmében a jövőben illetményadó­mentességben részesülnek a következő vállalatok: a Fővárosi Műszerkészítő és Javító Vállalat, a Fővárosi Kefe- és Seprőgyártó Vállalat, a. Fővárosi Bőr­díszműipari Vállalat, a Szegedi Fonal- feldolgozó Vállalat, a Vas megyei Ve­gyesipari Vállalat, a Vakok és Csökkent- látók Kosárfonó Ktsz-e, Budapest. 122 lakás hiányzik A fővárosi tanácsnál megtudtuk, hogy az év első felében a tervezett 1432 álla­mi támogatással épülő lakás helyett ke­vesebb készült el. 122 „készre jelentett” lakásról az átvétel során derült ki, hogy a minőségi követelményeknek nem felel meg, ezért azokat nem vették át az illetékesek. íiiíis PANNÓNIA lííTTTílllllllHi SERVICE ESTI PESTI PROGRAMOK BORKATAKOMBA i 4-féle tájjellegű bor kóstolása és 1 db pa­raszttál. Mikrobusz a Kígyó utcából és vissza. Csak elővé­telben a Pannónia Service-nél, szemé­lyenként • 38,— Ft MOULIN ROUGE NEMZETI-EMKE KIS ROYAL — PEZSGÖ-BÁR A nagy sikerű Moulin Rouge Festival című 2 részes revühöz be­lépőjegy, ruhatár, 1 kis üveg pezsgő, 1 dupla fekete és 3 tv- szendvics. Csak elő­vételben a Pannónia Service-nél, szemé­lyenként Vacsora a Nemzeti-étterem­ben előétellel, itallal, ci­gányzene mellett, majd az Emke műsorának megte­kintése, belépőjegy, ruha­tár, 1 kis üveg pezsgő, 1 dupla fekete és 1 meleg szendvics. Csak elővételben a Pannónia Service-nél, sze­mélyenként Kitűnő vacsora, itallal, Buda elegáns nemzetközi éttermé­ben, cigányzenével. A Pezsgő­bár műsorának megtekintése, 1 pohár pezsgő, eszpresszófe­kete. Belépő, ruhatár. Csak elő­vételben a Pannónia Service- nél, személyenként 75,— Ft 85,— Ft 95,— Ft ASZTAL- FOG LALÁS : a ifU _____ SERVICE V., Kígyó utca 4—6 Telefon: 38-91-38 Októberben: védőoltás kanyaró ellen

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék