Magyar Hírlap, 1968. december (1. évfolyam, 200-228. szám)

1968-12-21 / 220. szám

8 Olílo) 1968. DECEMBER 21, SZOMBAT A NAP HÍREI Magyar Hirlhp Az Apollo 8. indulásra kész Kis Csaba, az MTI washingtoni tudó­sítója jelenti: Huszonnégy órával a tervezett rajt előtt kisebb technikai nehézségek merül­tek fel az Apollo 8. amerikai űrhajó hor­dozórakétájának üzemanyag-ellátásában. A Cape Kennedy hivatalos képviselői sze­rint még elegendő idő áll rendelkezésre a hiba kiküszöbölésére. Az űrhajót ma, magyarországi időszámítás szerint 13,51 órakor kívánják útnak indítani Hold-ke­rülő pályájára. Az Apollo 8. űrhajó végső ellenőrzését végző szakértők a pénteken éjszaka kez­dődött visszaszámolás során szennyezett folyékony oxigént fedeztek fel a hordozó- rakéta üzemanyagcelláiban. Az AP késő esti jelentése szerint az országos űrhajózási hivatal (NASA) szó­vivője közölte, hogy a vállalkozás pontos lebonyolítását eddig veszélyeztető műsza­ki hibát sikerült elhárítani, a szennyezett oxigént eltávolították az üzemanyag- tartályokból és csöveken tiszta üzem­anyagot pumpáltak a rekeszekbe. „Min­den készen áll az induláshoz” — mon­dotta a szóvivő. (Az Apollo 8. űrhajó tervezett útjáról és a műszaki-tudományos előkészületek­ről lapunk 6. oldalán külön cikkben szá­molunk be.) Rusznyák Istvánt Lomonoszov-aranyéremmel tüntették ki Vlagyimir Engelgardt szovjet biokémi­kusnak és Rusznyák István akadémikus­nak ítélte a Szovjet Tudományos Akadé­mia elnöksége az 1968-as Lomonoszov- aranyérmet — a legmagasabb szovjet tudományos kitüntetést. A TASZSZ hírügynökség közleménye megállapítja, hogy Rusznyák Istvánnak, az MTA elnökének a biokémiai módsze­rek klinikai alkalmazásáért ítélték oda a magas kitüntetést. A magyar tudóst min­denekelőtt az anyagcsere problémái fog­lalkoztatják. Tevékenysége középpontjá­ban az utóbbi évek során a műtéteket kö­vető vérkeringési zavarok keletkezése és gyógyítása állott. Elhunyt dr. Mihelics Vid író és publicista Elhunyt dr. Mihelics Vid, ismert kato­likus író és publicista, a Vigilia című ka­tolikus folyóirat felelős szerkesztője. Mi­helics Vid évtizedek óta aktív tevékeny­séget fejtett ki a katolikus újságírás és publicisztika területén. Neve ismert volt Európa-szerte újságírói és közéleti kö­rökben. Sajtótudósítóként részt vett a va­tikáni zsinat ülésein. Tagja volt több ha­ladó nemzetközi katolikus szervezetnek s ezekben aktív szerepet töltött be. A fel- szabadulást követő irodalmi és közéleti tevékenységével elősegítette az állam és a katolikus egyház jó kapcsolatainak ala­kítását. Ma este 8 órakor kezdődik a tél Ma este hazánkban 8 órakor megkezdő­dik a hivatalos tél. Ezekben a napokban, pontosabban január elején kerül Földünk legközelebb a Naphoz. A Napnak a Föld felé érkező sugaraival 113 és fél fokos szöget zár be az a képzeletbeli egyenes, amely az Északi-sarkot a Föld középpont­jával összeköti. A Föld forgástengelye ugyanis nem merőleges a Nap körüli ke­ringés síkjára, hanem a merőlegestől 23,5 fokkal eltér. Köztudomású, hogy ezt a helyzetét a forgástengely soha nem vál­toztatja. Ez okozza az évszakok váltako­zását. Amikor ugyanis a tengely e miatt az elhajlása miatt az északi félgömb a Nap felé billen, jóval több napsugárzás érkezik a földgömb északi részére, mint a délire, s ezért nálunk nyár, a déli fél­tekén pedig tél van. Ilyenkor, karácsony táján ez az eltérés a merőlegestől éppen ellenkezőleg: a Naptól távolodó irányba mutat, ezért lát­juk a Napot jóval rövidebb ideig, és a láthatáron alacsonyabban, noha most — pontosabban január elején — jár Föl­dünk a legközelebb a Naphoz. Jelenleg csak 147,1 millió kilométerre vagyunk a Naptól: a tavaszi és az őszi napéjegyenlőség idején mintegy 149,6 millió kilométer van a Nap és a Föld között. Keleten is csökkenő relhőzet A várható időjárás szombat estig: kele­ten is csökkenő felhőzet, egy-két helyen még esővel. Mérsékelt, időnként élénk nyu­gati, északnyugati szél. A várható legma­gasabb nappali hőmérséklet szombaton nulla—plusz 5 fok között. A Duna vízállása Budapestnél 136 centi­méter. Hét szocialista ország közös űrkísérlete Felbocsátották a Kozmosz 261-et 1968. december 20-án, a Szovjetunió­ban Föld körüli pályára juttatták a Koz­mosz 261. jelzésű mesterséges holdat. A szputnyikon elhelyezett tudományos be­rendezés segítségével tanulmányozni szándékozzák a Föld felső légkörének és a sarki fény sajátosságait. A szocialista országoknak a világűr bé­kés célú vizsgálatára és felhasználására A MEGYEI NÉPFRONTVEZETÖK TA­NÁCSKOZÁSA. A Fejér megyei Nép­frontvezetők Balatonaligán befejezték háromnapos tanácskozásukat. Tegnap dr. Tapolcai Jenő, a Fejér megyei tanács vb-elnöke tartott előadást a megye fejlő­désének 1968. évi eredményeiről és 1969. évi fejlesztési terveiről. # : TOVÁBB LÁNGOL AZ ALGYŐI OLAJ­T. Pénteken folytatódott a küzdelem az al­győi 168-as számú olajkút tüzének megfékezé­sére. A vízfüggöny védelme alatt újabb vas­szerkezetet sikerült eltávolítani a kút szájának közeléből. Előkészületeket tettek, hogy a kút környékét teljesen megtisztítsák a vasalkatré­szektől. Az olajbányászok, a tűzoltóság és a honvédség megbeszélték a következő tenni­valókat, amelyekre szombaton kerül majd sor. A ÜTTÖRÖKARÁCSONY A PARLA­MENTBEN. Karácsonykor gyermeksereg népesíti be a Parlamentet, ahol az idén is megtartják az Űttörőszövétség hagyo­mányos fenyőfaünnepségét. December 25-én délelőtt a kisdobosokat látják ven­dégül, majd mindkét nap délutánján út­törők lesznek hivatalosak a karneválra. A vidéki pajtások egy csoportja 26-án vesz részt a délutáni ünnepségen. A prog­ramot ugyanaznap este az ifjúsági veze­tők báljával zárják. Mintegy tízezer ven­dégre számítanak. A Soproni Tanulmányi Erdőgazdaságból pénteken vitték be a Parlament kupolacsarnokába a 18 méter magas, 90 éves lucfenyőt. Megkezdték a feldíszítését; 70 kilogramm szaloncukrot, több száz méter ezüst- és aranyfonalat, különleges üvegfigurákat, színes izzólám­pákat aggatnak a fenyőóriásra. © FIATALOKÉ A VILÁG. A világ lakosságának 54 százaléka 24 évesnél fia­talabb — állapítja meg egy ENSZ-statisz- tika. vonatkozó együttműködési programjával összhangban a kísérlet végrehajtásában részt vesznek a Bolgár Népköztársaság, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság, a Lengyel Népköztársaság, a Magyar Nép- köztársaság, a Német Demokratikus Köz­társaság, a Román Szocialista Köztársaság és a Szovjetunió tudományos kutatóinté­zetei és csillagászati megfigyelő intézetei. A KOMSZOMOL-KÜLDÖTTSÉG A VIHARSAROKBAN. A Viharsarokban megkezdődtek a KIMSZ megalakulásának félévszázados jubileumára rendezett ün­nepségek. Ebből az alkalomból Jevgenyi- na Bondar, a hmelnyicki terület Kom- szomol bizottságának másodtitkára veze­tésével küldöttség érkezett Békés me­gyébe. A VAGONBA RAKTÁK A DRUZSBA ELSŐ ÁLLOMÁSAIT. Budapesten pénte­ken vagonba rakták a Druzsba mikro­hullámú lánc első hat állomását, amelyet a Távközlési Kutató Intézet gyártott a Szovjetuniónak. Az első hat állomást a tavasszal szerelik fel a Szovjetunióban. © GIGANTIKUS BAKTÉRIUMOK. I. N. Kornyitov professzor eredeti módszert javasolt a kórokozó baktériumok elleni harcra. A FU—1 növekedés serkentő anyag hatására a baktériumok olyan gi­gantikus méretűekké fejlődnek, hogy kénytelenek elhagyni a szervezetet. Ez­után már könnyen megsemmisíthetők. Súlyos influenzajárvány Atlantában Az atlantai (Georgia állam) járványügyi köz­pont jelentése szerint az Egyesült Államokban december 14-e és 21-e között hétszázhárom ha­lálos áldozatot követelt az influenzajárvány. A szovjet egészségügyi hatóságok december végére, január elejére jósolják a hongkongi influenza betörését a Szovjetunióba. A lapok valósággal hadijelentések nyelvén, fogalmazzák meg a hongkongi vírus előrenyomulásáról szóló híreket. E szerint az új influenzajárvány, miután Hongkongból kiindult, s „elfoglalta” Délkelet-Ázsiát, előretört az Egyesült Államok­ba, majd onnan Mexikóba. Az utóbbi napok­ban Hollandiában is felbukkant. Halálra ítélték a kettős gyermekgyilkos Bodgált A Budapesti Fővárosi Bíróság pénte­ken ítéletet hirdetett Bodgál Zoltán bűn­ügyében. Bodgált a Fővárosi Főügyész­ség aljas indokból, több emberen elkövé- tett emberöléssel vádolta. A sokszorosan büntetett előéletű Bod­gál Zoltán csaknem 18 esztendőt töltött börtönben, de szabadulása után életmód­ján semmit sem változtatott. Idejét csa­vargással töltötte, nem dolgozott, s csak esetenként vállalt alkalmi munkát. Jú­nius 16-án, az építők napján — mint is­meretes —, a népligeti ünnepségen ott volt Bodgál Zoltán is. Blázsik István 12 éves tanuló szüleivel ugyancsak a Nép­ligetben szórakozott. A kisfiút szülei a céllövöldéhez engedték, s mivel ponto­san célzott, a közelben álldogálók felfi­gyeltek rá. Bodgál felajánlotta a gyermek­nek, szórakozzanak együtt. Pénzt adott Blázsik Istvánnak, aki továbbra is több­nyire eltalálta a céllövölde figuráit és több nyereménytárgyat szerzett. Bodgál később magával csalta a gyermeket Cse­pelre, és egy bisztróban málnaszörppel kínálta. Onnan egy bokros, akácos helyre csalta, ahol meg akarta rontani. A gyer­mek ellenállt, mire Bodgál megfojtotta, s testét elásta. Augusztus 23-án levelet írt a kisfiú szüleinek, amelyben közölte, ne keressék gyermeküket, mert megölte. Szeptember 10-én Csepelen, az egyik bisztróban borozott. A helyiség előtt vá­rakozott az alig 13 éves Nagy József. Bodgál beszédbe elegyedett a kisfiúval, majd elcsalta arra a helyre, ahol korábbi áldozatával járt. Nagy Józseffel is erő­szakoskodni kezdett, majd megfojtotta. A kisfiú holttestét egy kézzel kapart gö­dörbe húzta be. Az elmeorvosi szakértői vélemények szerint Bodgál Zoltán sem a bűncselek­mények elkövetése idején nem szenvedett elmebetegségben, és ez idő szerint sem el­mebeteg. Beszámíthatóságát gyengeelmé­jűség, illetve tudatzavar sem korlátozta. Büntetőjogi felelősségre vonásának te­hát nincs akadálya. A Budapesti Fővárosi Bíróság széles­körű bizonyítási eljárás alapján állapí­totta meg a tényállást és Bodgál Zoltánt bűnösnek mondotta ki. Ennek alapján al­jas indokból, több emberen elkövetett emberölés miatt halálra ítélte. Az ítélet ellen védelmi fellebbezést jelentettek be. MŰVÉSZLEMEZT KARÁCSONYRA! Beethoven: c-moll zongoraverseny Op. 37, II. Leonora nyitány Fischer Annie — Vez.: Heribert Esser A Bartók összkiadás eddig megjelent lemezei: Két arckép — Két kép — Négy zenekari darab Vez.: Erdélyi Miklós Gyermek- és nőikarok — Vez.: Szabó Miklós Vonósnégyesek No 1—6. — Tátrai-vonósnégyes Tíz könnyű zongoradarab, 14 bagatell. . Három Csík megyei népdal — Zempléni Kornél (zongora) Négy zongoradarab. Rapszódia zongorára Op. 1. Gabos Gábor (zongora) J. Strauss: Denevér — teljes felvétel Udvardy Tibor. Ágay Karola. László Margit. Bende Zsolt, Palócz László, Külkey László. Korondy György, Latabár Kálmán — Vez.: Lehel György Liszt: Válogatott dalok (eredeti nyelven) László Margit. Simándy József. Bartha Alfonz, Wemer Mária, Sándor Judit. Melis György. Bende Zsolt. Réti József Szokolay: Vérnász — teljes felvétel Komlóssy Erzsébet Házv Erzsébet. Szőnyi Ferenc. Faragó András — Vez.: Koródi András Az 1968-as nyugatnémet hanglemezdíiial kitüntetve Valentint: E-dúr szonáta gordonkára No. 10. Kodály: Szólószonáta gordonkára Op. 8. Mező László (gordonka) — Szűcs Loránd (zongora) Tetszés szerint? Csábító hirdetés jelent meg a lapok­ban: „Tetszés szerint is összeállítható ajándékcsomagot ajándékozzon a fővárosi dohányboltból.” Erre hivatkozom a körúti trafikban. — Amit és amennyit parancsol! — mo­solyog rám a kedves eladó. — Tessék vá­logatni! — S máris megtelik a pult a leg­drágább hazai és külföldi cigarettákkal. — Ö, én csak egy kisebb csomagot sze­retnék. — S mégis mi legyen benne? — lohad az eladó kedve. — Ha lehetne: huszonöt darab Fiitol! Mondanom se kell, úgy elröppentem a boltból, akár a Fecske. R. J. Magyar—osztrák műszálgyártási együttműködés Bécsben tíz évre szóló együttműködési szerződést írtak alá az österreichische Slickstoffwerke, Ausztria egyik legna­gyobb államosított üzeme, valamint a Magyar Viscosagyár, a Hungarotex és a Chemolimpex között. Az osztrák üzem évi 5000—6000 tonna akrilnitril mono­mert szállít, amelyből gyapjút és pamu­tot helyettesítő poliakrilnitril szintetikus műszálat állít elő a Magyar Viscosagyár. A Magyar Viscosagyár az akrilnitril monomer-szállítások fejében évi 1000— 1500 tonna poliakrilnitril szálat szállít, amelyet a legkorszerűbb gépeken állíta­nak elő. A kölcsönös szállítások évi értéke más­fél-kétmillió dollár lesz. Dr. Biró József magyar és dr. Otto Mitterer osztrák kül­kereskedelmi miniszter a közelmúltban írt alá elvi megállapodást a két ország ipari-műszaki együttműködéséről. A vegyipari szerződés az első konkrét ered­mény ezen az úton. Angol—magyar közös vállalat Január 1-én Londonban Richmond né­ven megkezdi működését az az angol— magyar közös vállalat, amelyet a Tann- impex hozott létre angol partnerével. A szerződést a napokban írta alá Erdei Ist­ván, a Tannimpex igazgatója, aki el­mondta: cége az új gazdasági mechaniz­mus szellemében arra törekszik, hogy közvetlen kapcsolatot tartson az export­cikkeiket — magyar cipőt és bőrárut ér­tékesítő — külföldi vállalatokkal. Az Angliában alapított cég egyelőre értéke­sítéssel foglalkozik; később termelési ko­operációra is sor kerülhet. A cél az, hogy megkétszereződjék, esetleg megháromszo­rozódjék a magyar cipők eladása Angliá­ban és elérjék az évi egymillió párás ex­portot. Félezer MHSZ-klub Pénteken, sajtófogadás keretében, Úsz­ta Gyula altábornagy, honvédelmi mi­niszterhelyettes, a Magyar Honvédelmi Szövetség főtitkára beszámolt a szövetség ez évi munkájáról. 1968-ban teljes egészében megtörtént a volt Magyar Honvédelmi Sportszövetség átszervezése, és ma már több mint 500 MHSZ-klub van az országban. 1968-ban több mint 700 000-ren vettek részt az ösz- szetett honvédelmi versenyeken, és több mint félmillióan a honvédelmi lövész* versenyeken. Halált okozott az ittas külföldi autós A XVII. kerületben, a Pesti úton Szilágy» Béla 34 eves szerszámkészítő, amerikai állam­polgár ittasan vezette személygépkocsiját és halaira gázolta Tóth János 27 éves szerelőt. A rendőrség a gázoló ellen eljárást indított. — Mecseknadasd községben Schöner Mihály 30 éves gépkocsivezető, bonyhádi lakos, személy- gépkocsijával nekiütközött az út szélén álló ki­világított nyerges vontatónak. Az autó utasai közül az 1 éves Schóner Tibor a heiyszínen meghalt. Schóner Mihályt, feleségét, valamint Erzsébet nevű kislányukat súlyos sérüléssel vitték kórházba. — A Pápa és Győr között» úton figyelmetlenül vezette a Pápai Sütőipari Vállalat tehergépkocsiját Sivinger Gyula 26 éves gépkocsivezető és összeütközött egy autó­busszal. Sivinger életveszélyesen, az autóbusz utasai közül négy személy könnyebben meg­sérült. — Budapesten, a IV. kerületben, az Ár­pád út és a Rózsa utca kereszteződésében egy tehergépkocsi elütötte Pécskei Ágostonná 74 éves nyugdíjast. Az idős asszony a kórházba szállítás után belehalt sérüléseibe. 4 lottó e heti nyerőzsemai A lottó 51. játékheti nyerőszámait pénteken Nagykátán a Bartók Béla Járási Művelődési Házban sorsolta a Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság. A sorsoláson a következő nyerőszá­mokat húzták ki: 14 20 42 43 90 Az 51. heti lottószelvények rendkívüli tárgy- nyeremény-sorsolását december 22-én tartják a Lottó igazgatóság Münnich Ferenc utcai székhazában.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék