Magyar Hírlap, 1995. október (28. évfolyam, 231-242. szám)

1995-10-05 / 234. szám

1995. OKTÓBER 5., CSÜTÖRTÖK HATTER - KÜLFÖLD Magyar Híriap 9 Az esküdteket a rasszizmusra hivatkozó érvek győzhették meg Indulatok az 0. J.-perben FOTÓ: MTI - AP A vádlott felmentésével zárult az évszázad amerikai gyilkossági pere. A többségében színes bőrű esküdtszék szakértők szerint azért döntött 0. J. Simpson ártatlansága mellett, mert sokkal inkább hitt a védelem hátrányos faji megkülönböztetést, rasszizmust emlegető érvelésének, mint a több száz bizonyíték meggyőző erejének. A 46 éves Orenthal James Simpson szabad emberként távozhatott kedden a Los An­­geles-i büntetőbíróság épüle­téből. A per érdemének és sú­lyának megfelelően bizonyára helyet kap majd az amerikai szakirodalomban, készül be­lőle mozifilm, regény, doku­mentum-sorozat, szakmai ta­nulságait feltehetően oktatni fogják az egyetemek jogi tan­székein. Az esküdtek döntése ellen fellebbezésnek nincs he­lye, s a rendőrség sem indíthat újabb nyomozást az egykor legendás amerikai futballsztár ellen ez ügyben. Simpson hívei természete­sen örülnek. Ők úgy látják: a per során fény derült arra, hogy a rendőrség mennyire A per a számok tükrében O. J. Simpson letartóztatása óta 474 napot töltött börtön­ben. A bírósági eljárás ide­jén összesen 120 tanút hall­gattak ki. A vád képviselői 99 napon át bizonyították Simpson bűnösségét. A vé­dők a vádlott ártatlanságá­nak igazolására 54 napot vettek igénybe. A vád 488, a védelem 369 bizonyítékot sorakoztatott fel az esküdtek előtt. A vá­dat 9 ügyész képviselte, a vé­delmet 11 ügyvéd látta el. A vádnak a per során fel­merült költségei 9 millió dol­lárra, míg a védelemé becs­lések szerint 4-7 millió dol­lárra rúgnak. A esküdtek mindössze ötdolláros napi­díjért ültek a tárgyalásokon. Az ügyben 50 ezer oldalnyi dokumentáció gyűlt össze. megbízhatatlan. Azok, akik bűnösnek tartják a vádlottat, azt mondják, hogy a többsé­gében négerekből álló esküdt­szék elfogult volt - ezért lehe­tett hatásos a védelem rassziz­must emlegető érvelése. A legtöbben pedig az amerikai igazságszolgáltatás hibáira mutogatnak. za „profi” esküdtek De ki is volt az a 12 esküdt, aki az ítéletet viharos gyorsasággal, alig négy óra alatt hozta meg hétfőn? Róluk még a tárgyalá­sok legodaadóbb törzsnézői is alig tudnak valamit. Csendben figyelték a fejleményeket, arcu­kat a televízió nem mutathatta, nem lehetett őket fényképezni. Az esküdtszékben szám sze­rint kilenc néger, egy latin-ame­rikai és két fehér foglalt helyet. Az esküdtek között tíz nő és két férfi volt. 1994 decembere óta - az amerikai igazságszol­­gáltátás történetében példátla­nul hosszú ideig - a külvilágtól gyakorlatilag elzárva, egy ho­telban éltek. Újságot nem ol­vashattak, a televíziónak pedig csak bizonyos műsorait nézhet­ték. Az esküdtek életkora 23 és 72 év között, többségük egye­dülálló, csak négyen élnek há­zasságban. Öten közalkalma­zottak: két postás, egy számító­gép-kezelő a Los Angeles-i leg­felső bíróságnál, egy kórházi dolgozó, egy pedig környezet­­védelmi szakértő. Az esküdtek közül ketten nyugdíjasok. Több megfigyelő is felteszi azonban a kérdést: az elzártság ellenére vajon mennyiben be­folyásolhatták őket azok a hí­rek és vélemények, amelyeket az őket látogató rokonoktól hallhattak? S vajon mennyiben voltak elfogultak Simpson bőr­színe miatt? Hiszen nyilvánva­ló, hogy az esküdtek nem ve­sződtek azzal, hogy átnézzék a közel 50 ezer oldalas dokumen­tációt és a több száz bizonyíté­kot. A CNN-nek nyilatkozó jo­gi szakértők szerint az esküdtek biztosak voltak a dolgukban... A rasszizmus aduját Mark Fuhrman, az ügyben nyomo­zást végző rendőrtiszt adta az ügyvédek kezébe. Ő találta meg azt a véres kesztyűpárt (egyik felét Nicole, másik felét O. J. házában), amelyben a vád szerint a gyilkosságot elkövet­ték. Mark Fuhrman szavahihe­tősége azonban megkérdőjele­ződött, amikor a védelem ta­núk és magnófelvételek segít­ségével bebizonyította, hogy Fuhrman nyilvánosság előtt többször is tett rasszistának mi­nősíthető kijelentéseket, s kü­lönösen utálta azokat a négere­ket, akik fehér nőt vettek fele­ségül. A védelemnek ezután elég volt-csupán kimondania, hogy a kesztyűt Fuhrman szán­dékosan helyezte el a tett szín­helyén, ahhoz, hogy megingas­sa az esküdteket. Az ítélet kihirdetése után többen kétségbe vonták, hogy az esküdtszék alkalmas az igaz­ság mérlegelésére, Bili Clinton elnök azonban a döntés tiszte­letben tartására szólított fel. Hol az igazság?-iívjaíí JuUJijlüt ,í - új.HMrj/. i;\> Nem az O. J. Simpson-ügy az első eset, amely az amerikai igazságszolgáltatás buktatóira világít rá. 1992-ben a néger Rodney Kinget súlyosan meg­verő fehér rendőröket enged­ték szabadon, majd a Menen­­dez testvéreket mentették fel a gyilkosság vádja alól. A közel­múltban a gyermekeit meggyil­koló Susan Smitht sem ítélték el. Valamennyi eset felkavarta az amerikai közvéleményt, de egyiknek sem volt az O. J. Simpson-ügyhöz fogható hord­­ereje. Ebben persze nagy szerepet játszott a média is: a legna­gyobb tévétársaságok, az NBC, a CNN, a CBS élőközvetítése­ket adtak a tárgyalásról, a la­pok és a népszerű színes maga­zinok terjedelmes tudósítások­ban és riportokban számoltak be a fejleményekről a tárgyaló­­termen belül és kívül. Amerikai bírák szerint a kamerák jelenlé­te káros volt az eljárás szem­pontjából, így várhatóan to­vább erősödik az a nézet, hogy azokat a jövőben ki kell tiltani a tárgy alótermekbő1. Hogyan tovább O. J.? - ta­lálgatták rögtön az ítélethirde­tés után a szakértő megfigye­lők. Egyesek szerint a sztár kar­rierjének befellegzett - a gyil­kosság árnyékából soha nem menekülhet. Mások biztosra veszik, hogy tévéinterjúkkal és különféle kereskedelmi termé­kek piacra dobásával milliókat kereshet. Van is mit behoznia, hiszen korábban 10 millió dol­lárra becsült vagyona a per mi­att ugyancsak leapadt. Nem dőlt még el, hogy va­jon mi lesz a Simpson Nicole­­tól származó két gyermekével: a 6 éves Justinnal és a 9 éves Sydneyvel, akik eddig a Brown családnál éltek. Brow­­nék legutóbb úgy nyilatkoz­tak, hogy önként átadják a gyermekeket apjuknak, mert nem akarnak emiatt peresked­ni - azt csak a két gyermek szenvedné meg. Nyitott kérdés az is, hogy ha nem Simpson, akkor vajon ki ölte meg Nicole-t és barátját. Biztosnak csak az tűnik, hogy az ítélet, amely felkavarta az amerikai társadalmat, valószí­nűleg hozzájárul ahhoz, hogy még sokáig ne tűnjön el a feke­ték és fehérek között húzódó éles választóvonal. És persze még valami biz­tos: a ’70-es évek legendás fut­­ballsztárjának neve, az O. J., ezentúl márkavédjegy (ő maga védette le), s azt engedélye nélkül senki nem használhatja. Emiatt az amerikai éttermek étlapjain kénytelenek lesznek a narancslé (orange juice - o. j.) rövidítésére valami mást ki­találni... • Dajka Béla A Reuter és a CNN információinak felhasználásával A meggyilkolt Ron Goldman hozzátartozói az ítélet kihirdetésekor „Igazából nekem egy olyan hordozható számítógép kellene, amelyiknek teljes méretű billentyűzete van. ” „...persze akkora képernyővel, hogy ne essen ki a szemem... „Ez mind szép, de ne legyen olyan nehéz, mint az ólom...” Mindez együtt: a ThinkPad® 701C. Fordulópontok 1994 Június 12.: Nicole Brown Simp­­sont és barátját, Ron Gold­­mant a nő brentwoodi házá­ban holtan találják. Június 17.: Simpsont - a tévéál­lomások helikopterekről közvetítik a gépkocsis üldö­zést - emberölés gyanúja miatt letartóztatják. Július 8.: Simpsont bíróság elé álh'tják. Július 22.: Simpson ártatlannak vallja magát. Az ügyet Lance Ito bíró kapja meg. Johnnie Cochran kezébe veszi a vé­delmet. Szeptember 26.: Megkezdődik az esküdtek kiválasztása. 1995 Január 11.: Az esküdteket egy hotelbe költöztetik, ezt köve­tően gyakorlatilag a külvilág­tól elzárva élnek. Január 24.: Megkezdődik a bíró­sági tárgyalás. Február 3.: Denis Brown, Nicole testvére tanúként elmondja, hogy házasságuk idején Simpson hogyan bántalmazta volt feleségét. Március 9.: Mark Fuhrman rendőrtiszt elmondja, ho­gyan találta meg a kulcsbizo­nyítékot, egy pár véres kesz­tyűt. Az egyik kesztyűt Nico­le, a másikat O. J. házában találta. Június 15.: Simpson felpróbálja a kesztyűket. A bíróság úgy ítéli meg, hogy azok túl kicsik a vádlott kezére. Augusztus 29.: A védelem Mark Fuhrmant rasszistának kiáltja ki, miután magnófelvételek alapján bebizonyítja, hogy a rendőr használta a „nigger” szót, amit ő korábban taga­dott. Szeptember 29.: A tárgyalást le­­zárják. az ügyet átadják az es­küdtszéknek. Október 2.: Az esküdtek közük Lance Ito bíróval, hogy meg­született a döntés. Október 3.: Simpsont felmentik a kettős gyilkosság vádja alól. Csak kevés olyan számítógép van a világon, amely mindenkinek egy­formán a maximumot nyújtja. És ha mégis van egy ilyen notebook... Az új IBM ThinkPad 701C. Ötletesen szétnyíló TrackWrite billentyűzetével, 10,4”-os színes képernyőjével ez a notebook- TrackWrite szétnyíló billentyűzet • 10,4"aktív színes TFT képernyő • 486DX4 / 75MHz processzor • 360/540/720 MB háttérkapacitás • infravörös adatátvitel • SoundBlaster támogatás • beépített mikrofon és hangszóró '2,2 kg (akkuval együtt) fantasztikus erőt és teljesítményt nyújt. És mindössze 2,2 kg-os tömegével bárhová magaddal vihe­­ted. Maga a megtestesült ellentmondás!! Kicsi, amikor viszed, nagy, amikor dolgozol rajta. A ThinkPad 701C Újabb bizonyítéka nrrnalc hóm; icrenis van különbség. További felvilágosítás: IBM Magyarország, a 165-4422 telefonszámon.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék