Magyar Hírlap, 1995. október (28. évfolyam, 231-242. szám)

1995-10-05 / 234. szám

$ Magyar Hírup BUDAPEST 1995. OKTÓBER 5., CSÜTÖRTÖK HÍREK Megemlékezés Pesterzsébeten (MH) A Polgári Szövetség Erzsébetért Egyesület és a Vécsey Lakóközösség október 6-án emlékünnepségen tiszteleg az aradi vértanúk emléke előtt a XX. kerületi Wesselényi és Eperjes utca sarkánál elhelyezett emléktáblánál. Az emlékün­nepség fáklyás felvonulással kezdődik. A résztvevők 17.30-kor az Emlékezés teréről indulva a vértanúkról elnevezett utcá­kon jutnak a megemlékezés helyszínére. A 18.30-kor kezdődő ünnepségen részt vesznek a kerületi pártok és civil szerveze­tek; Perlaki Jenő polgármester mond ünnepi beszédet. Dél-pestiek a hajléktalanokért (MH) Kétnapos ruhavásárt rendez a XVIII., XIX., XX. kerü­leti Vöröskereszt. A kedvezményes vásár bevételeinek egy ré­szét a kispesti humán szolgáltató bázis fejlesztésére fordítják ahol hajléktalanoknak, munkanélkülieknek biztosítanak ru­hát, élelmiszert. A pénz kisebbik feléből a Pestszentlőrinc Ki­segítő Iskola rászorultjai kapnak ebédkiegészítést. A ruhaado­mányt a Vöröskereszt testvérszervezetétől, a bühliektől, illet­ve török adományozóktól kapta. Gyermekraj z-kiállítás Kőbányán (MH) „Barátaim, akik mások mint én” címmel hirdetett gyer­mek és ifjúsági rajz-, fotó- és videofilm-pályázatot a tolerancia éve alkalmából Kőbánya önkormányzata. Az elkészült alkotá­sokból kiállítás nyílik október 14-én, 10 órakor a Kőbányai Gyermek- és Ifjúsági Szabadidő-Központban (X. kerület, Előd u. 1.). A kiállítással egy időben átadják a pályázat díjait is. A Kőbányai Önkormányzaton kívül különdíjat ajánlott fel töb­bek között a főváros, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság Bu­dapesti Képviselete, a Művelődési és Közoktatási Minisztéri­um és az UNICEF Budapesti Képviselete. A kiállítás anyagát október végén az angliai Wolverhamptonban is bemutatják. / Olcsó krumpli Óbudán (MH) A III. Kerületi Önkormányzat október 11-én újra elin­dítja immár hagyománnyá vált őszi krumpliakcióját. A kerü­letben állandó lakóhellyel rendelkező nyugdíjasok, illetve a rendszeres szociális segélyben részesülők egy zsák, azaz 25 ki­ló krumplit vásárolhatnak 200 forintért. A vásárlásra jogosul­tak 13-áig a Békásmegyeri Közösségi Ház udvarán, a Banán Klub udvarán, a Mókus utca 1-3. udvarán, a Tímár utca 2. előtt, a Pethe Ferenc téren, a Raktár utca és a Vihar utca kö­zötti parkolóban, a Római téren és a Krúdy Gyula Általános Iskolában vehetik meg a kedvezményes krumplit. Az akció szervezői kérik, hogy a felsorolt helyszínek közül mindenki a lakóhelyéhez legközelebbit válassza. AII, KERÜLETBEN A MOSZKVA TÉRÉN átépítik a 49-es autó­busz végállomását, ezért a Margit híd felé haladóknak a Dékán utcá­nál útszűkületre kell számítaniuk. A BELVÁROSBAN A BATTHYÁNY ÖRÖKMÉCSES KÖR­NYÉKÉN a Báthory utcában és az Aulich utcában tilos a parkolás ma déltől holnap 14 óráig. A BELVÁROSBAN A PESTI BARNABÁS UTCÁBAN építkezés kezdődik, ezért az utcát a Váci utca és a Galamb utca között lezárták, ugyanakkor a Piarista közt kétirányúsították. A Március 15. teret a Szabadsajtó út felől a Piarista közön át érhetik el. A VIII. KERÜLETBEN A SZABÓ ERVIN TÉREN folyik a parko­lóház építése, az Üllői út felől érkezők a téren csak egy sávban közle­kedhetnek. A XI. KERÜLETBEN A KŐÉRBERKI ÚTON félpályás útlezárás mellett a váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa irányítja. ZUGLÓBAN A SZUGLÓ UTCÁT fél szélességben lezárták az An­gol utca és a Nagy Lajos király útja közötti szakaszon. DEMONSTRÁCIÓ MIATT tilos megállni ma 17 óráig a Parlament környékén a táblával jelölt helyeken. Hol lesz ma trafffipax? I., Krisztina krt., I., Bem rakpart, II., Hidegkúti út, III., Pomázi út, III., Szentendrei út, IV., Váci út, VIII., Kerepesi út, IX., Haller u., IX., So­roksári út, XIII., Váci út, XIII., Róbert K. krt., XIV., Kacsóh P. út, XIV., Dózsa Gy. út, XV., M3-as bevezető szakasza, XVI., Veres P. út, XVI., Csömöri út, XVII., Ferihegyi út, XVII., Cinkotai út, XVIII., Fe­rihegyi repülőtérre vezető út, XVIII., gyömrői út, XVIII., Királyhágó u., XIX., Szabó E. út, XIX., Nagykőrösi út, XX., Grassalkovich út Jó tudni A BAGOLY-KLUB, az újpesti természetjárók és természetkedvelők klubja ötszázforintos éves tagsági díj ellenében tagjainak kedvez­ményt nyújt a különböző szervezett túrákra, és elsőbbséget biztosít az autóbuszos és a többnapos kirándulások esetében. A klub az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Házban, az István út 17-19. alatt, vagy a 169-12- 83-as és a 169-70-66-os telefonszámon érhető el. Hídavatás - forgalmi változásokkal A közlekedési táblákra már nem jutott pénz Az átadásra elkészülnek a levezető utak MH-információ Várhatóan október 31-én ad­ják át a Lágymányosi hidat. Tömegközlekedés egyelőre nem lesz rajta, a BKV-buszok jó esetben is csak jövő nyáron, a villamosok pedig évek múlva járhatnak a főváros hetedik Duna-hídján. Dalmy Tibor, a beruházás fővárosi biztosa lapunknak el­mondta: jelenleg már csak az aszfaltozás, a világítótestek fel­szerelése és beállítása, vala­mint a korlátszerelési munkák vannak hátra. Mindezt októ­ber utolsó napjaira befejezik. Bár még a napokban fognak csak hozzá a Dombóvári út egy újabb szakaszának kiszéle­sítéséhez, a híd levezető úthá­lózata jórészt elkészült. A bu­dai oldalon a rakpart, a Szeré­nái út és a Budafoki út felé le­het majd lehajtani a hídról. Jö­vő nyárig, a Dombóvári úti munkálatok befejezéséig azonban a Szerémi út helyett az egyetemi város szervízútján halad a forgalom észak felé. A pesti oldalon a híd elsősorban a Hungária körútra vezet rá, de kiépült a kapcsolat a Guba­csi és a Soroksári utakkal is. A 16 milliárd forintos beruházás során egyébként az úthálózat került a legtöbb pénzbe, majd­nem 10 milliárdot emésztett fel a megépítése. Az átadást követően az Ml­es, M7-es felől érkezőknek gondot okoz a híd megközelí­tése, mivel a dél-budai teher­mentesítő útnak a 70-es út és a Budaörsi út közti szakasza csak jövő nyárra készül el - tudtuk meg Várady Tamástól, a Közlekedés Kft. ügyvezető igazgatójától. A Dunántúlról érkezők addig is a Nagyszőllő- si út-Bocskai út vonalán jut­hatnak be a fővárosba. A hídhoz kapcsolódó úthá­lózat segítségével a Budafoki út vonalától az Október 23. ut­ca, Petőfi híd, Ferenc körút és az Üllői út Hungária körútig tartó szakaszán számítanak a forgalom jelentős csökenésére a közlekedési szakemberek. Ezt kihasználva komoly forgal­FOTÓ: HABIK CSABA mi változásokat terveznek a fő­polgármesteri hivatal munka­társai. így a Petőfi hídon az ed­digi három forgalmi sáv helyett csak kettőt használhatnak az autósok, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a villamossí­nekre nem lehet ráhajtani. A tervek között szerepel az is, hogy a teherforgalmat átte­relik a Lágymányosi hídra. A közlekedési szakemberek mindezek ellenére erősen tar­tanak attól, hogy az intézkedé­sek hatására az autósok át­szoknak az Erzsébet hídról a kevésbé terhelt Petőfi hídra, így annak remélt forgalom- csökkenése elmarad. Hogy a tervekből mi valósul meg, azt még a fővárosi önkor­mányzat közlekedési szakem­berei sem tudják. A híd és a környező úthálózat elkészült, a 16 milliárdos beruházás legap­róbb, ám annál fontosabb rész­letére, az elterelést jelző közle­kedési táblák elkészíttetésére azonban már nem jutott pénz. •J.K.B-K. R. Gyakran tetten érik a hamisítókat Az HBO nézőinek fele nem fizet MH-információ A fővárosban mintegy 51 ezer HBO-előfizető van, ám az adást - becslések szerint - leg­alább kétszer ennyien nézik. Valamivel jobb a helyzet a vi­déki nagyvárosokban, ahol összesen 134 ezer legális né­zőt tartanak nyilván, ám a ha­mis dekóderek ott sem isme­retlenek. Sokan nem gondol­ják, ám szakemberek előtt is­mert a hamisítók neve és cí­me. Működésük megakadá­lyozására a kábeltévés társa­ságok szigorításra készülnek. Az országban működő 55 kábelrendszerből Budapesten jelenleg tizennyolc kerületben összesen 22 társaság közvetíti az amerikai tulajdonú tévé adását. Vidéken viszonylag tiszták a tulajdoni viszonyok, hiszen településenként egy­két kábeltévés társaság műkö­dik, míg a fővárosban az egy­más melletti cégek között gya­koriak a területi határvillon­gások. Mivel a vitás jogi hely­zetek nehezíthetik, esetleg kétségessé is tehetik a társasá­gok működését, az HBO csak olyanokkal köt sugárzási szer­ződést, amelyek jogilag és mű­szakilag is megfelelnek elvárá­saiknak - tudtuk meg Sipos Gábortól, az HBO marketing- igazgatójától. A kifogástalan műszaki feltételeket azonban a kábelszolgáltatók nem min­denhol tudják biztosítani. A lakótelepeken a központi an­tennák készen kínálták a ká­beltévés lehetőséget, míg a belső kerületek régi bérházai­ban utólag építették ki a háló­zatot. Néhány helyen azonban nem elsősorban a minőség, hanem a mennyiség volt a cél a lakások soros bekötésénél. Mivel a kábelhálózat-építő cé­gek egy része állandó pénz­ügyi gondokkal küzd, a leg­több helyen - elsősorban a fő­városban - elmaradnak a fo­lyamatos karbantartások, a szükséges korszerűsítések. A fővárosra jellemző soros kiépítés kifejezetten problé­mát jelent, hiszen ha egy há­zon belül bárki kontár módon belenyúl a hálózatba, lakások tucatjaiban teheti élvezhetet­lenné az adást. Ugyancsak en­nek a rendszernek a hibája, hogy az előfizetőket csak ne­hezen lehet egymástól műsza­kilag elkülöníteni, illetve a nem fizetőket kikötni a háló­zatból. A szolgáltatók a ká­beltévére csatlakoztatott la­kások mindegyikébe eljuttat­ják az HBO jelet, ám az adást csak egy zavarszűrő segítségé­vel lehet élvezni. Az eredeti elképzelések szerint dekódert csak előfize­tők kaphatnak, átlagosan 1200-1500 forint közötti letéti díjért. A zavarszűrést azon­ban némi elektronikai tudás­sal meg lehet fejteni, így a kis műszert a hozzáértők sorozat­ban gyártják. Ezért viszonylag gyorsan elterjedtek a hamisít­ványok az egész országban, amire leginkább az előfizetők számának radikális csökkené­séből lehet következtetni. Ez a jelenség azonban a mai na­pig is pontosan mutatja egyes hamisítók működési területét. Tapasztalatok szerint ugyanis zugárusok működésére utal, ha egy kerületben, vagy lakó­telepen egyszerre többen is lemondják az előfizetést. Az illegális készítők átlagosan 2 ezer forintért árulják termé­keiket. A hamisítók többsége nem is sejti, hogy az Ásva, az audio­vizuális szerzői jogokat védő alapítvány munkatársai birto­kában egész dossziék vannak a felfedett gyártók tevékeny­ségéről és címéről. Az alapít­vány munkatársai1 így gyakran tetten érik a hamisítókat, rendőri segédlettel lefoglalják a készletet és bűnvádi eljárást indítanak a készítő- ellen. Szakemberek remélik azon­ban, hogy a médiatörvény megszületésével a kábeltele­víziózás szabályozásáról és védelméről is külön fejezet rendelkezik majd. Mivel az illegális nézők szá­ma becslések szerint legalább a duplája a havonta jelenleg 700-800 forintot fizető, össze­sen 184 ezer 500 előfizetőnek, a törvény megszületéséig a ká­beltévések és az HBO szak­emberei saját eszközeikkel vé­dekeznek a feketézés ellen. Azokon a területeken, ahol hamis dekóderek megjelené­sét lehet gyanítani, a társaság frekvenciát változtat - ha kell akár 3-4 havonta is -, így a za­varszűrőket is le kell cserélni. Ez persze nem jelent teljes és végleges megoldást a hamisí­tók ellen: a legbiztosabb véde­kezés a fővárosban eddig csu­pán hat kábelterületen műkö­dő csillagpontos hálózat kiépí­tése lenne. Ennek a - rendszer nagyságától függően - mint­egy 50-100 millió forintos, de biztosan megtérülő beruhá­zásnak a lényege az előfizetők műszaki elkülönítése egymás­tól. így a központról csak azokba a lakásokba küldik a jelet, ahol erre előfizettek. Az HBO tervei között ezért elsősorban a biztonságos szol­gáltatás kiépítése szerepel. Si­pos Gábor nem titkolja azon­ban, hogy a társaság legmeré­szebb, ám nem megvalósítha­tatlan álma a műholdas sugár­zás bevezetése. Ezzel ugyanis kiválthatnák a ma már korsze­rűtlen kazettás filmteijesztést, javulna a szolgáltatás minősé­ge, és az egész országban egy­ségessé tehetnék az adásidőt. Ezzel a kábeltelevíziós cégek a ma még mintegy 1,5 millió fo­rintos költséggel kiépíthető műszaki hátteret lényegesen olcsóbban, akár 300 ezer fo­rintból is biztosíthatnák. Mivel az HBO évente egyszer, az inf­lációval arányosan emel árat, a fejlesztésnek egyelőre pénz­ügyi akadálya van. • Német H. Erzsébet Régi-új kongresszusi központ MH-információ Újjászületett a szebb napokat látott egykori Építők Rózsa Ferenc (és még sok más nevű) kongresszusi központ. Ma­gyarország második legna­gyobb hasonló létesítményé­ben - immár keményen üzleti alapon - ismét várja a vendé­geket az 1200 fős konferencia- terem, a pártkongresszusok egykori büszke helyszíne. 15 évre bérelte ki a késői bauhaus remekeként számon tartott Dózsa György úti épü­letet a Hotel Liget Rt. az Épí­tőipari Szakszervezeti Szövet­ségtől - tudtuk meg a tegnapi sajtótájékoztatón Fehér Ta- másnétől, a részvénytársaság igazgatójától, aki azonban a bérleti díjat firtató kérdésekre üzleti titokra hivatkozva nem válaszolt. Az mindenesetre ki­derült, hogy évi 300 millió fo­rintos bevételnél már minden­ki megtalálja a számítását. Fehér Tamásné bizakodó a tervezett bevétel teljesítését illetően. Mint elmondta, arra számítanak, hogy az 1200 fé­rőhelyes kongresszusi terem és a hét kisebb terem csaknem állandóan foglalt lesz. Ez pe­dig nem olcsó mulatság, hi­szen a legkisebb, húszfős he­lyiség bérleti díja nyolc órára 16 ezer forint, a 280 személye­sé 110 ezer, a kongresszusi te­remért pedig 390 ezret kell fi­zetni. Mindezek ellenére a jö­vő évre már sok rendezvény re lefoglalták a központot, a programban több nemzetközi konferencia is szerepel. A konferenciák szervezői az igazgató szerint tökéletes ki­szolgálást kapnak a pénzü­kért. A Hotel Liget Rt. min­dent biztosítani tud, amire egy kongresszuson szükség lehet, a zárt láncú videohálózattól a résztvevők utaztatásáig. Ter­mészetesen a vendéglátásról és a szállásról sem feledkez­tek meg, a vendégek három különböző kategóriájú szállo­da között választhatnak. A kongresszusi turizmus mellett kulturális célokra is hasznosítani szertnék a létesít­ményt. Terveik szerint novem­berben indul a Ligeti társasági esték rendezvénysorozata, melynek keretében különböző kulturális műsorokat rendez­nek. Igazi csemegének ígérke­zik a december 13-i, Luca napi árverés, melyen kortárs hazai festők és fotóművészek képeit lehet megvásárolni. • A. G. Önkormányzati puccs a Banán-klub ellen MH-információ Nem támogatja tovább Óbu- da-Békásmegyer Önkor­mányzata a csillaghegyi Ba­nán-klubot. A minden előze­tes tájékoztatás nélkül hozott döntés a klub bezárását je­lenti. Egy lerobbant kerületi pártházból hat év alatt Buda- pest-hírű kulturális intéz­mény jött létre, melyet a fia­talok Banán-klub néven tar­tanak számon. Az év első ki­lenc hónapjában 400 progra­mot bonyolítottak itt le, me­lyekre közel 35 ezer ember látogatott el - tudtuk meg Derdák Andrástól, az intéz­mény igazgatójától. A klubból több színicso­port nőtt ki, de más előadók, együttesek is ellátogattak a házba, ahol filmvetítések, ki­állítások mellett tanfolyamo­kat, nyugdíjas klubot, tánchá­zakat is szerveztek. A III. Kerületi Önkor­mányzat rendkívüli napirendi pontként vette fel ülése prog­ramjába a Banán-klub sorsá­ról rendelkező előterjesztést. A szerződésbontás mellett azt hozták fel érvként, hogy az intézmény rétegigényt elé­gít ki. A történtek hátteréről Derdák András lapunknak elmondta, hogy tavasszal a kulturális, illetve a költségve­tési bizottság elnökei látoga­tást tettek a klubban, s felhív­ták a vezető figyelmét, hogy a talpon maradás érdekében jobban tenné, ha belépne a Fideszbe, valamint ha több nemzeti orientáltságú prog­ramot szervezne. Közölték továbbá, hogy tanácsos lenne a klub kerthelyiségében par­kolót létesíteni, ezzel is segít­ve azt a képviselőt, akinek az utcában lévő üzletéhez par­kolót kell építenie. A klub vezetősége nem fo­gadja el a felmondás tényét, mivel az önkormányzat még annak a szerződésben foglalt kötelezettségnek sem tett eleget, hogy erről értesítse a másik felet. • N. I. E. többet látt többet ír többet móri A Figyelő olyan hiteles, megbízható és pontos infor- vissza a mellékelt kupont postán vagy faxon. Ennél is mációkat közöl hétről hétre, amelyek nélkülözhetet­lenek a döntéshozók számára. Szeptember 28-tól új külsővel, nagyobb terjedelem­mel, színesebb tartalommal és oldottabb hangvétel­lel lepjük meg Olvasóinkat. Ha Ön - minden elkötelezettség nélkül - meg akar ismerkedni a megújult Figyelővel, kérjük küldje egyszerűbb, ha feltárcsázza a 344-9356-os tele­fonszámot és kér egy ingyenes mutatvány számot. JgTelő Jó döntéshez a lap Mutatványszám megrendelő Kérem, hogy küldjenek egy vélemény közlő kártyát és egy Cégnagyság (foglalkoztatottak száma): ........................... ingyenes mutatványszámot a megújult Figyelő című gazdasági hetilapból! Irányítószám, város:............................................................... Név:.................................................................................................. Utca, házszám:............................................: ............................ Beosztás:......................................................................................... Megye:......................................................................................... , Cím: Figyelő Rt. 1406 Budapest, Pf.: 25. Fax: 351-0325 f CegneV:................................................................................................. Telefon: 344-9356 5 £:? _______■■ Lg I v *« u i k ■ 1 !!J LiäjMr kjr BARTOK-EST lesz a Bartók Emlékházban (II., Csalán utca 27.) ma este 6-tól. Műso­ron szerepelnek - a teljesség igénye nélkül - Bartók legkedveltebb zongoradarabjai: az Allegro Barbaro, a Gyermekeknek, a 8 magyar népdal és a Két kép. A hangversenyen Both Lehel mellett meghívott­ként fellép két japán zenész, Yasuko Torikoshi és Mami Fujimoto is. SKÓT ŐSZ a British Council szervezésében egész októberben. Ezúttal a Bartók 32 Galériába invitáljuk a képzőművészetek kedvelőit 5 skót művész - Tanya Laighton, David-Srighley, Stephanie Smith, Edward Stewart és Calra Ursitti - tárlatára. Az élmény bizonyára hozzásegít, hogy telje­sebb képet nyeljünk a vad Skóciáról. Úton-útfélen

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék