Magyar Hírlap, 1996. február (29. évfolyam, 40-51. szám)

1996-02-23 / 46. szám

1996. FEBRUÁR 23., PÉNTEK Kamattámogatás a vállalkozói hitelkeretnek Lesz gazdája az 50 millió márkának MH-információ__________ Kamattámogatással segíti az Ipari és Kereskedelmi Mi­nisztérium (IKM) az 1,3 mil­liárd márkás német hitel­­programból a kis- és közép­­vállalkozások fejlesztésére fordítható 50 millió márkás hitelkeret kihasználását. Hu­szonöt százalékos kamattá­mogatást nyújt a gazdaság­­fejlesztési célelőirányzatból a pályázó cégeknek - tudtuk meg Joó Andrástól, a Ma­gyar Befektetési és Fejleszté­si Bank Rt. (MBFB) osztály­­vezetőjétől. A kamattámogatásra pá­lyázniuk kell a vállalkozások­nak, kérelmeiket az IKM bí­rálja el. A kiírás szerint azok az ipari vagy építőipari tevékeny­séget végző, illetve szálláshely­szolgáltatást nyújtó vállalkozá­sok igényelhetik a gazdaság­­fejlesztési célelőirányzat támo­gatását, amelyekben a külföldi részesedés nem haladja meg az 50 százalékot, az állam és a bankok tulajdoni hányada sem több 25-25 százaléknál, s teljes munkaidőben kevesebb mint 500 embert foglalkoztatnak ­­tájékoztatott az osztályvezető. A hiteleket új, piacképes ter­mékek, szolgáltatások létre­hozására vagy gyártástech­nológiák fejlesztésére kell fordítani. A mindenkori jegybanki alapkamat 25 százalékának megfelelő kamattámogatást maximum 5 évig lehet igényel­ni. Ez a juttatás visszamenőle­gesen azt a tíz igénylőt is meg­illeti, akik már ezt megelőzően hozzájuthattak hiteleikhez. A vállalkozásoknak mind­ezért a kamattámogatás ösz­­szegének 0,5 százalékát, de legalább 5000 forintot kell eljárási díjként fizetniük. Amennyiben nem az eredeti­leg megjelölt célra fordítanák a felvett hiteleket, illetve kés­ve egyenlítenék ki tartozásai­kat, a kamattámogatást ka­mattal növelt értéken kellene visszafizetniük. Nem veheti igénybe a támo­gatást az a vállalkozás, amely a hitelkérelmében szereplő be­ruházást már megvalósította, csőd- vagy felszámolási eljárás alatt áll, 60 napot meghaladó köztartozása van, illetve ha nem teljesítette más költség­­vetési támogatás felvételéből adódó kötelezettségeit. Az MBFB, a Konzumbank, a Mezőbank és a Rákóczi Bank mellett a Corvinbank, a Takarékbank és a Porsche Bank Hungária is csatlakozott a vállalkozói hiteleket folyósí­tó pénzintézetek közé. Nagy esély van arra, hogy a német forrásból megvalósítandó egyéb más projektek hitelezé­sét is az MBFB bonyolítsa le ­­jegyezte meg Joó András. Várhatóan a közeljövőben döntés születik a panellaká­sok fűtési és hőszigetelési rendszerének korszerűsítésé­re fordítható 30 millió és az infrastrukturális beruházá­sokra szánt 300 millió márka felhasználásáról is - mondta. A hitelt folyósító német pénzintézet, a Creditanstalt für Wiederaufbau nem járult hozzá, hogy mezőgazdasági termelés finanszírozására is igénybe lehessen venni ezt a hitelkeretet. Az agrárgazda­ság fejlesztéséhez az MBFB az Európai Befektetési és Fej­lesztési Banktól (EBRD) igé­nyelt 20 millió dollár értékű hitelkerettel kíván hozzájárul­ni. Ennek felvételét nagyban elősegítené, ha a Földműve­lésügyi Minisztérium kamat­­támogatást tudna nyújtani. • Dutka Noémi Irreális a szocialista javaslat a tb-kinnlevőségről Nincs további 24 milliárd Folytatódik a vagyonátadás Négymilliárdos csomag az önkormányzatoknak MH-információ__________ Nem lehetséges a parlament szocialista frakciójának javas­lata szerint a társadalombiztosí­tás 210 milliárdos kinnlevősé­gét a tervezett 30 milliárdon fe­lül további 24 milliárddal csök­kenteni - nyilatkozta lapunk­nak Berki Zolna, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) főosztályvezetője. A tb főbehajtója szerint ugyanis nincs az adós cégeknél további 24 milliárd forint, mely beszed­hető lenne. A szocialista frakció szerdai ülésén, ismét felvetődött, hogy a társadalombiztosítási alapok hiányát - egyebek között - a tb kinnlevőségének hatékonyabb behajtásával kellene csökken­teni. A tb alapok által benyúj­tott költségvetésben e forrás­ból 29 milliárd bevételt tervez­nek, ám a szocialista képvise­lők szerint további 24 milliár­­dot lehetséges még behajtani. A tb behajtóapparátusa a tava-Berki Zolna lyi 29,5 milliárdos behajtás után, a leginkább derűlátó fel­mérések szerint is csak a tava­lyi eredményét képes megis­mételni. Berki Zolna szerint az adósoktól nem lehet további 24 milliárdot beszedni, mert egyszerűen ehhez nincs meg az adósok mögött a szükséges gazdasági háttér. Amennyiben sikerül a költségvetésben elő­irányzott 29-30 milliárd forin­tot beszedni, már az is rendkí­vüli eredmény lenne - mondta Berki Zolna. A felszámolás alatt lévő cé­gek társadalombiztosítási adós­sága 83 milliárd forint, ám en­nek csak 10-15 százalékát látja viszont a társadalombiztosítás, a többi „döglött követelés”. Amennyiben a képviselők mó­dosítanák a csődtörvényt, a tár­sadalombiztosítás és az adó­hivatal nagyobb bevételekhez juthatna a felszámolási eljárá­sokból. Jelenleg ugyanis a fel­számolt cég vagyonából csak ötödikként kap a tb és az APEH; már ha marad valami, s nem viszik el a felszámolók a költségek fejében és a jelzálog­követelések. A 210 milliárd kinnlevőségből további 15 mil­liárd behajthatatlan. Ezt a tar­tozást a korábban megszűnt cé­gek hagyták maguk után, a mö­göttes felelősöket (kezes, jog­utód társaság) jelenleg is kutatják a tb behajtói. •Zs. P. MH-információ__________ A Magyar Hírlap értesülései szerint készül az önkormány­zatoknak a belterületi földek után járó, átadandó részvény- és készpénzvagyon második, 3-4 milliárdos csomagja. Em­lékezetes, hogy az első „adag­ról”, amely 7,3 milliárd forint készpénzt és 1,8 milliárd fo­rint névértékű részvényt tar­talmazott, idén január 30-án írt alá szerződést az ÁPV Rt. és a helyhatóságokat képvise­lő Vektor Rt. Az idén a tervek szerint több mint 30 milliárd­nyi vagyont adnak át. Az első fordulóban 48 ön­­kormányzat, köztük két buda­pesti kerület jutott készpénz­hez és részvényekhez. Infor­mációink szerint körülbelül két hónap múlva aláírásra ke­rülő második csomagba nagy­jából 140 társaság összesen mintegy 3-4 milliárd forint névértékű részvénypakettje tartozik. A helyhatóságoknak azon társasággá átalakult egykori állami vállalatok papírjaiból jár részesedés, amelyek az adott település belterületén birtokoltak telkeket. Az Álla­mi Vagyonügynökség annak idején saját számítási kulcsa szerint kalkulálta ki, hogy az önkormányzatoknak mekko­ra részvényhányad jár a tel­kek után. A helyhatóságok a kulcs alapján átadott pakette­ket kevesellték, de a vagyon­ügynökség számítási metódu­sát a parlament 1993-ban tör­vényesítette. A települések ezután számos bírósági perrel igyekeztek elérni, hogy leg­alább az 1993 előtti átalakulá­sok után nagyobb részvény­mennyiséghez jussanak. Ta­valy decemberben a Legfel­sőbb Bíróság egy ilyen perben a dunaújvárosi önkormány­zatnak adott igazat, mire az ÁPV Rt. bejelentette, hogy teljesít minden igényt. Az első fordulóban azért nemcsak részvényeket - sőt nagyrészt készpénzt - adott át a privatizációs szervezet, mert számos érintett társaságot időközben eladtak vagy fel­számoltak. Egy elemző szerint az ön­­kormányzatok azért is sorol­ták előre a csak pénzben tel­jesíthető igényeket, mert az ÁPV Rt. tavaly év végén ha­talmas bevételhez jutott, így hajlamos volt, hogy az idei esztendő elején „költe­kezzen”. •Sz. L.Á. Egyfordulós pályázat a Fórumra Holtponton .az Ikarus priYatizajQiój^ in;,.S Privatizáció garanciákkal Felértékelődtek a magyar cegek HÓBA«)üíuaiH ___________ MH-információ__________ Eredménytelennek nyilvání­totta az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt igazgatósága az Ikarus Rt. második privati­zációs pályázatát. A január el­sejével leválasztott Fórum Ho­telt egyfordulós, zártkörű pá­lyázaton értékesítik, amelyre 15 céget hívnak meg. Az Ikarus tenderfüzetét 13 cég vette meg, közülük hat adott be pályázatot, ám az ÁPV Rt. igazgatósága egyik ajánlatot sem tartotta megfele-MH-információ__________ Két japán cég, kisebbségi ré­szesedést szerzett a mindeddig 22 alkalmazottja tulajdonában álló Graphisoft Rt.-ben. Az 1982-ben alakult Graphi­soft elsősorban ArchiCAD építész tervezőszoftveréről ne­vezetes. A program, amely ta­valy és idén januárban is kapott egy-egy rangos díjat, kategóriá­jában piacvezető. Fennállása óta minden évben legalább 20- 50 százalékkal növelte forgal­lőnek, s a másik tulajdonossal, az orosz Atex Rt.-vel közösen eredménytelennek nyilvánítot­ta a pályázatot - közölte Dudits Ádám szóvivő az ÁPV Rt. teg­napi tájékoztatóján. Az igazga­tóság új pályázat kiírásával nem foglalkozott, a két tulajdonos jelenleg a magánosítás módjá­ról egyeztet, s a privatizáció vél­hetően eszközalapon történik majd. Az új elképzelés március 20-áig kerül az ÁPV Rt. igazga­tósága elé. A 4320 milliárd forint jegy­zett tőkéjű Fórum Hotel Rt.-t ­mát (dollárban számolva) ­­tudtuk meg Pákozdi Imre el­nökhelyettestől, aki korábban a cég tokiói leányvállalatát ve­zette. (Münchenben és San Franciscóban is működik egy­­egy Graphisoft kereskedelmi részleg.) A szigetországi képvi­seletnek kulcsszerepe volt ab­ban, hogy az elsősorban üzleti szoftvereket fejlesztő CSK Group megismerte a magyar vállalkozást. A CSK-val kifejlő­dött kapcsolatok oda vezettek, hogy a japán cég elhatározta: amely 94,4 százalékban van ál­lami tulajdonban - zárt körben, egyfordulós pályázat keretében értékesítik. A vagyonkezelő 15 befektetőt hívott meg, s felté­telként szabta, hogy a befekte­tőnek egy éven belül 2 milliárd forinttal kell megemelnie a cég alaptőkéjét. A Fórum Hotel Rt. egyébként 2,1 milliárd fo­rint árbevétellel és mintegy 800 milliós adó előtti nyereséggel zárta az elmúlt évet. Az igazgatóság döntött 4,2 milliárd névértékű vagyoncso­mag átadásáról a társadalom­befektet a Graphisoft Rt.-be. A Daiwa-MKB brókerház által közvetített tranzakcióba be­szállt a Nippon Investment and Financing (NIF) tőkebefektető is. Öt hónapos tárgyalássorozat után a CSK 5,5 millió, a NIF pe­dig 2 millió dollárral szállt be a vállalkozásba. A felek nem hozták nyilvánosságra, hogy a japánok mekkora („az 50 szá­zaléktól jelentősen elmaradó kisebbségi”) tulajdonra tettek szert. Pákozdi Imre szerint a legjobb úton vannak a tőzsdei biztosítási önkormányzatok­nak. A vagyoncsomag egyebek között az Eravis Rt., az Ergonet Rt., a Magyar Kábel Művek, az Ofotért, az MMG Automatika Művek 20-25 százalék közötti részvénypakettjeit, valamint 8 ingatlant tartalmaz. Mindeddig 9,8 milliárdnyi vagyon került a tb-hez, s folyamatban van egy 46,9 milliárdos pakett átadása is, amelyből mintegy 30 milliár­dot a gáz- és áramszolgáltatók részvényei tesznek ki. • F. B. bevezetés felé. Még semmilyen konkrét döntés nem született, de bizonyos, hogy ha igen, ak­kor az amerikai NASDAQ automatizált rendszerébe veze­tik majd be a céget. A budapes­ti tőzsdén ugyanis egyedüli komputervállalkozásként sze­repelnének, így az ágazat iránt érdeklődő befektetők nehezen találnák meg a Graphisoftot. (A hazai piac a forgalomból csak 1,8 százalékot ad.) • T.l. MH-információ__________ Március 30-áig elkészül az idén értékesíteni kívánt ipari vállala­tok privatizációjának ütemter­ve, és június vége körül kiírják a tendert - jelentette be Such­­man Tamás privatizációs mi­niszter a Magyar Ipari Kon­szernek Országos Szervezeté­nek (MIKOSZ) tegnapi ülésén. Az ÁPV Rt. közösen kezeli a MIKOSZ-hoz tartozó 16 vál­lalatot négy céggel - Malév, Mahart, Hungarocamion és a Diósgyőri Acélművek - kiegé­szítve. A privatizációs csomag­ban olyan nagy iparvállalatok is szerepelnek, mint a TVK, a Taurus, a Hungalu, a Rába, vagy az Ózdi Acélművek. Such­­man elmondta, hogy a tervek szerint hét-nyolc cégnél még az idén befejeződik az értékesítés. Az ÁPV Rt. kezelésében lévő cégek 1995-ben imponáló ered­ménnyel zártak: együttes nye­reségük tavaly elérte az 57 mil­liárd forintot. A miniszter pozi­tív példaként említette a Bor­­sodChemnél végrehajtott 4 mil­liárd forintos tőkeemelést, és a cég részvénykibocsátásának si­kerét. Ez is jelzi, hogy a privati­zációra szánt magyar vagyon­tárgyak felértékelődtek - hang­súlyozta Suchman. A miniszter úgy véli, hogy a kijelölt cégek magánosítása so­rán sikerül harmonikus együtt­működést kialakítani a szak­­szervezetekkel és az érintett tárcákkal. Lényeges szempon­tok lesznek az értékesítés során a foglalkoztatási garanciák, és a tőkeemelés - ígérte. Az Ikarus Rt. sikertelen privatizációs pá­lyázatával kapcsolatban el­mondta, hogy a tender lezárása után jelentkező vevőjelölttel eredményesnek ígérkező tár­gyalások folynak. Ha mégsem az eredeti koncepció szerint privatizálják a céget, akkor a fővárosi és a székesfehérvári gyárat külön adják el. A Duna­­ferr-rel kapcsolatban a minisz­ter kijelentette: mivel 2000 után jelentős invesztíciót kell végre­hajtani a cégnél, és az érdeklő­dő vevőjelöltek erre eddig nem tudtak garanciát adni, ezért el­képzelhető, a vagyonkezelési technikát fogják alkalmazni. • T. M. Japánok a Graphisoftban HÍRSOROK Több állampapírt vettünk (MTI) Az előzetes adatok szerint 20 milliárd forinttal emelkedett januárban a lakosság nettó pénzügyi megtakarításainak állomá­nya, szemben a tavaly januári 30,5 milliárd forinttal - közölte az MNB. A forintbetétek állománya januárban 0,8 milliárd forinttal csökkent, ugyanakkor 50,4 milliárddal nőtt a lakosság által vásá­rolt értékpapíroké. A kamatcsökkenési várakozások miatt a la­kosság befektetéseiben a januárban kibocsátott, magas hozamú papírok iránti kereslet volt a meghatározó. A pénzintézeti érték­papírok állománya 15,7 milliárd forinttal, az egyéb papírok - első­sorban állampapír - állománya pedig 34,7 milliárd forinttal nőtt. A devizabetétek értéke januárban 82 milliárd forinttal emelke­dett, a forintleértékelés hatása 5,4 milliárd forint. A lakossági hi­telállomány januárban 3,5 milliárd forinttal növekedett. Haladék a Kordaxnak (MTI) Újra Kelemen Ivánt választották a Kordax Rt. elnök­vezérigazgatójának a cég csütörtöki rendkívüli közgyűlésén. Ká­­vási Zsigmondné vezérigazgató-helyettes tájékoztatása szerint a Kordax március 12-éig haladékot kapott arra, hogy a vámhatóság eljárása ellen fellebbezzenek. Az eredeti határidőig a cég vezetői a saját irataikba sem tekinthettek be, s most erre lehetőséget kap­tak. A VPOP szerint a társaságot nagy mennyiségű üzemanyag forgalmazása után 13,5 milliárd fogyasztásiadó-hátralék és 6 mil­liárd forint büntetés terheli. Ezért inkasszót nyújtottak be a cég bankjánál, ami ellen a Kordax közigazgatási bírósághoz fordulhat orvoslatért, ám ez a végrehajtásra nézve nem halasztó hatályú. Megelőzhető a „genetikai erózió”? (MH) Csupán „tűzoltásképpen” több milliárd forintos azonnali támogatásra van szüksége a hazai állattenyésztésnek, ellenkező esetben több ezer értékes tenyészállat kerül vágóhídra - jelentet­te ki Papócsi László, a Magyar Állattenyésztők Szövetségének el­nöke. A magyar állattenyésztés számára létkérdés a „genetikai erózió” megelőzése, mivel a világ hosszabb távon magas gabona­áraihoz csak jó minőségű állatállománnyal lehet alkalmazkodni. Kompromisszumos garantált ár (MH) Tonnánkénti 12500 forintos garantált kukoricaárat foga­dott el tegnapi ülésén az agrárrendtartási tárcaközi bizottság ­­tudtuk meg Rednágel Jenőtől, a Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkárától. Ez az összeg kompromisszum az FM és az illetékes érdekképviselet korábbi elképzelései között. Míg a szaktárca 11500, addig a Gabona Terméktanács 13500 forintos tonnánkénti garantált árat tartott volna reálisnak. A Magyar Szö­vetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) viszont még ennél is nagyobb, 14 900 forintot javasolt. A minisztérium most sem tudta tartani az ár meghirdetésére vonatkozó határidőt. VILÁGPIAC Átszervezik az Alitaliát (Reuter) Az Alitalia 90 százalékos tulajdonosa, az állami IRI holding jóváhagyta a veszteséges olasz légitársaság átszervezésé­nek tervét. Az IRI igazgatótanácsi ülésén egyúttal megerősítet­ték tisztségében a cég elnökét, akinek menesztéséről korábban hírek teijedtek el. Az átszervezésről nem közöltek részleteket, mindössze annyit tudni, hogy nem tervezik járatok megszünteté­sét, hanem a költségek csökkentésére koncentrálnak. A korábbi reorganizációs tervek végrehajtását a szakszervezetek mindig megakadályozták. Az Űgyvezétö olasz miniszterelnök, Lamberto Dini hétfőn találkozik a szakszervezetek képviselőivel, hogy megvitassák az Alitalia ügyét. Az olasz állami légitársaság ­­amely résztulajdonosa a Malévnak - 3560 milliárd líra (1 dol­­lár=1584 líra) adósságot halmozott fel. Nagyobb német növekedés (Reuter) A Dresdner Bank a német gazdaság élénkülését jósol­ja a második negyedévre a kedvezőtlen évkezdet után. A bank makrogazdasági részlegének jelentése szerint az idén 1,5 száza­lékos gazdasági növekedésre lehet számítani Németországban.. Az előrejelzést a korábbinál kedvezőbb időjárási körülmények­re, a bővülő fogyasztói keresletre és az ipari beruházások iránti növekvő igényre alapozzák. A javulást segíti a változatlanul ala­csony infláció és a hosszú lejáratú hitelek korábbinál alacso­nyabb kamata is - állítják a Dresdner Bank közgazdászai. Szlovák GSM-tender (Reuter) A szlovák közlekedési minisztérium pályázatot hirdetett két GSM mobiltelefon-rendszer kiépítésére. Megfigyelők arra számítanak, hogy az egyik koncessziót a már működő telefonmo­nopólium, az Eurotel nyeri el. Ebben a vegyes vállalatban a szlo­vák Slovenske Telekomunikace mellett az amerikai Bell Atlantic és a U. S. West vesz részt. Bepanaszolták Japánt a WTO-nál (Reuter) Az Európai Bizottság eljárást kezdeményezett Japán ellen a Világkereskedelmi Szervezetnél (WTO), mert a sziget­­országban nem adnak megfelelő szerzői jogvédelmet a zenei felvételeknek. A WTO szabályai szerint az 1946 óta kiadott hangfelvételeknek legalább 50 év védelmet kell élvezniük. Ez­zel szemben Japánban csak az 1971 után megjelent felvételeket védik, így tehát sok európai könnyűzenei sikerszám, köztük a Beatles felvételei is ki vannak téve a jogsérelemnek. Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a diszkont kincstárjegyek további értékesítése az 1996. január 8-tól érvényes, módosított üzleti feltételeknek megfelelően folytatódik! A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója az 1996. február 21-én tartott, 3 hónapos futamidejű diszkont kincstárjegyek aukciójáról Névérték (millió Ft) 0,01 Lejárat (napokban) 91 Sorozat kódjele: ’ D96052931 Értékesítésre felajánlott összeg (millió Ft) 6000,00 A benyújtott ajánlatok összege (millió Ft) 5011,71 Az elfogadott ajánlatok összege (millió Ft) 5011,71 Kibocsátott összes mennyiség (millió Ft) 5011,71 Maximális éves kötvényegyenérték-hozam (%) 25,34 Minimális éves kötvényegyenérték-hozam (%) 22,84 Átlagos éves kötvényegyenérték-hozam (%) 24,93 Átlagos eladási ár (%) 94,1633 A kővetkező aukció dátuma: 3 hónapos futamidejű: 1996. febuár 28. Az aukción értékesítendő mennyiség: 6000 millió Ft. Ezúton tájékoztatjuk a befektetőket, hogy az 1996. február 28-13 hónapos lejáratú diszkontkincstárjegy-aukcióra aukciós ajánlatot az előző, azonos futamidejű aukción kialakult átlaghozamhoz viszonyított plusz 0,5%-, mínusz 2%-pontos sávon belül nyújthatnak be az ajánlattevők. Telefon: 332-3921, fax: 269-0756,269-2089 MNB Az aukción részt vehetnek a kereskedelmi bankok, szakosított pénzintézetek, az ÁÉTF-engedéllyel rendelkező értékpapír-forgalmazó cégek, befektetésialap-kezelő társaságok. Az aukción részvételre nem jogosult belföldi jogi, Illetve magánszemélyek vásárlási szándékukkal az értékpapír-forgalmazó cégekhez fordulhatnak. GAZDASÁG Utam Hírlap 11 Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a diszkont kincstárjegyek további értékesítése az 1996. január 8-tói érvényes, módosított üzleti feltételeknek megfelelően folytatódik! A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója az 1996. február 20-án tartott, 1 hónapos futamidejű diszkont kincstárjegyek aukciójáról Névérték (millió Ft) 0,01 Lejárat (napokban) 28 Sorozat kódjele: D9603261 Értékesítésre felajánlott összeg (millió Ft) 1000,00. A benyújtott ajánlatok összege (millió Ft) 1058,92 Az elfogadott ajánlatok összege (millió Ft) 1000,00 Kibocsátott összes mennyiség (millió Ft) 1000,00 Maximális éves kötvényegyenérték-hozam (%) 25,94 Minimális éves kötvényegyenérték-hozam (%) 23,50 Átlagos éves kötvényegyenérték-hozam (%) 25,15 Átlagos eladási ár (%) 98,1123 A kővetkező aukció dátuma: 1 hónapos futamidejű: 1996. február 27. Az aukción értékesítendő mennyiség: 1000 millió Ft. Ezúton tájékoztatjuk a befektetőket, hogy az 1996. február 27-i, 1 hónapos lejáratú diszkontkincstárjegy-aukcióra aukciós ajánlatot az előző, azonos futamidejű aukción kialakult átlaghozamhoz viszonyított plusz 1%-, mínusz 2%-pontos sávon betűt nyújthatnak be az ajánlattevők. Telelőn: 332-3921, fax: 269-0756,269-2089 MNB Az aukción részt vehetnek a kereskedelmi bankok, szakosított pénzintézetek, az ÁÉTF-engedéllyel rendelkező értékpapír-forgalmazó cégek, befektetésialap-kezelő társaságok. Az aukción részvételre nem jogosult belföldi jogi, Illetve magánszemélyek vásárlást szándékukkal az értékpapír-forgalmazó cégekhez fordulhatnak. _______________________________________________ MH 1967 HAVONTA EGYSZER, LEGKÖZELEBB FEBRUÁR 28-ÁN: KÖRNYEZETVÉDELMI MELLÉKLET a Magyar Hírlap ban A tartalomból: * Termékdíj: mikor írják ki a pályázatokat a termékdíjköteles hulladékok feldolgozására? * Beszámoló a Hulladékminősítési Tanács munkájáról. Tervek a Balaton vízminőségének javítására. * Ipolytarnóc természetvédelmi terület. * Környezetvédelmi konferencia a XIV. kerületben. Szerkesztő: Márványi Ágnes Telefon: 210-0050/295 Hirdetésfelvétel, információ: 210-0050/268, 267 V___________________________________________________________________________

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék