Magyar Hírlap, 1997. május (30. évfolyam, 101-112. szám)

1997-05-10 / 108. szám

26 Magyar Hírlap sport 1997. MÁJUS 10., SZOMBAT Senkit nem tiltanak le a képernyőről Együtt marad a Telesport Ki legyen a Telesport főszer­kesztője? Mit mondott a tele­vízió elnöke, ki hogyan értel­mezte a szavait, lesz-e veze­tőváltás? Milyen mértékben szól bele a pártpolitika a tele­vízió sportszerkesztőségének életébe? Kinek az embere a két jelölt, Petán Péter, illetve Vajtó Lajos? Ezekkel a kér­désekkel foglalkozik egy ide­je a sajtó, és többnyire talál­gat, mert az érintettek nem nyilatkoznak, névvel lega­lábbis nem. Ami a kommünikékből és egybehangzó információkból tudható: a sportosztályról né­gyen maradnak a televízió ál­lományában, a többieket má­jus 6-ától kirendelték mun­kavégzésre, két hónapra, a Felesport Kft.-hez, ahhoz a céghez, amely a televízió százszázalékos tulajdonában van. A két hónap alatt kide­rül, hogy kit akar alkalmazni a kft., és kire nincs szükség. A kft. igazgatója, Hegedűs Csaba, a birkózószövetség el­nöke a televíziós műfajban új ember, ott van viszont mel­lette - fizetés nélkül, szakmai tanácsadóként - Dávid Sán­dor, a „nyugdíjas televíziós”, jelenleg az Eurosport kom­mentátora, és az is kíván ma­Arcok és hangok A sportos hírműsorok, a napi Telesportok Káplár F. József irányításával ké­szülnek, rajta kívül ezeket az adásokat Csisztu Zsu­zsa, Faragó Richárd, Gu­lyás László, Hajdú B. Ist­ván és Knézy Jenő vezet­heti. A háttérműsorok egyik része az aktulitások- hoz kapcsolódik, a rovat­vezető Dobor Dezső; a nagyobb lélegzetű műso­rok, kvízek készítését, va­lamint a helyszíni közvetí­téseket egyelőre Hegedűs Csaba felügyeli. A rovatvezetők nem egyes személyek főnökei, hanem területek gazdái. A képernyőről senki nincs letiltva, a műsorok között lehetséges az átjárás, le­számítva azt, hogy Tele­sportot csak az említett hat riporter vezethet. radni. Húsz éven keresztül dolgozott a televízióban, és talán nem mellékes, hogy ki­fogástalan volt a munkakap­csolata Peták Istvánnal, a je­lenlegi elnökkel. Az, hogy Dávid segítségével készülnek a tervek, és véleményét a sze­mélyi kérdésekben is figye­lembe veszi Hegedűs, nem újdonság, mert hasonló volt a feladata Radnai János és Vit- ray Tamás főszerkesztősége alatt is. Valószínűleg együtt marad az egész telesportos csapat, bár ez egyeseknek presztízsveszteséggel jár: a korábbi beszélő emberből esetleg marketinggel foglal­kozó munkatárs lesz, vagy az utóbbi időben gyakran látott arcok jóval ritkábban kerül­nek a képernyőre. Meglepő, hogy Dobor Dezső, aki kife­jezetten rossz viszonyban volt Hegedűs Csabával, fon­tos beosztásba - rovatvezető - került, vagyis a felek békét kötöttek, de legalábbis tűz­szünetet. A jelenlegi főszer­kesztő, Knézy Jenő számára az elnök felajánlotta a válasz­tás lehetőségét: főszerkesztő kíván-e maradni vagy inkább riporterként dolgozik, mert a megrendelő televízió eseté­ben a két poszt összeférhetet­len. Knézy a mikrofont vá­lasztotta, és az elnök vele ki­vételt tett: főmunkatársként a tévé állományában marad. A televízióban néhány hó­napja megindultak a változá­sok, és ez a folyamat a Tele­sportban gyorsult fel legin­kább. A megrendelő televí­zióról csak az elképzelés van meg, és azt senki sem tudja, hogy mit hoz a gyakorlat. A kulcsfigura mindenképpen a kft. igazgatója lesz, mert hiá­ba mondja azt például a fő- szerkesztő, hogy ő az angol kupadöntőt szeretné látni a képernyőn, ha az igazgató - aki a pénzek sorsáról dönt - úgy látja, hogy nem fér bele a keretbe. Pénzek egyelőre csak papíron léteznek, a tech­nikai eszközök a televízió tu­lajdonában vannak, a Fele­sport Kft. bérbe veszi őket. Vagyis a tévé ma még egy bi­zonyos összeget ad a kft.-nek, hogy aztán egy részét bérleti díj fejében visszavegye. Elein­te főleg kiadások lesznek, mert a jogdíjakat ki kell fizet­ni. Néhány hónapon belül azonban beindul az üzlet, ak­kor már a reklámbevételek is befolynak, következésképp a kft. is piaci helyzetbe kerül, eldöntheti, hogy kitől vesz vagy bérel felszerelést, esetleg más televíziónak is elad-e mű­sorokat. A fizetési konstruk­ciót is a napokban dolgozzák ki, nem lehet tudni például, hogy a munkatársak fizetése milyen mértékben függ a kép­ernyőre kerülésüktől, illetve a teljesítményüktől, a műsorké­szítésben való részvételüktől. Az elnök a főszerkesztő ügyében többféle nyilatkoza­tot is tett, először azt mondta, hogy megpróbálkozik Petán Péter megbízásával, aztán az jelent meg, hogy valószínűleg pályázatot ír ki a posztra, leg­utoljára pedig már lemaradt a „valószínűleg”. Követke­zésképp Petán még nincs, bár az elnök őt szeretné (Hege­dűs Csaba még inkább), van viszont Knézy Jenő - a Tele­sportok stáblistáján naponta látható, élőben viszont ezek­ben a napokban Finnország­ban a jégkorong-világbajnok­ságon. Ázt senki sem mond­ta, hogy Vajtó Lajos már nem főszerkesztő-helyettes, de úgy tűnik, nincs döntéshozó pozícióban, különösen nem Hegedűssel szemben. Mind­ezek ismeretében nem meg­lepő, hogy senki sem tudta megmondani, közvetíti-e a tévé például két hét múlva a Forma-l-es motorcsónak­versenyt. A házon belül nem értik, hogy miért kavar ilyen méretű viharokat a főszerkesztő kilé­te, mert bár a hierarchia sze­rint ő a vezető, a lényeges kér­dések a kft.-ben dőlnek el. Mindenesetre magas rangú politikusokat is sejtenek a háttérben, MSZP-, illetve MDF-lobbyzást emlegetnek, és közben mindkét jelöltet be­sározzák. Ha Petán nem lesz főszerkesztő, akkor vezető helyet kap a Felesport Kft.- ben (eredetileg is oda szán­ták), mert rá mindenképpen számítanak. •L. Z. • • Öten éremért küzdenek Cselgáncs és birkózó EB A varsói szabadfogású bir­kózó Európa-bajnokságon Ritter Árpád hatodik lett, Fórizs János még verseny­ben van egy éremért. A bel­giumi, ostendei cselgáncs EB-n tegnap négy verseny­zőnk vette sikerrel a kezdeti akadályokat. A két konti­nensbajnokságon még öt magyar küzdhet éremért. MH-összefoglaló _______ Ritter Árpád varsói éremre­ményei, sajnos, nem váltak valóra. A szabadfogású bir­kózó Európa-bajnokság 76 kilós súlycsoportjában a ma­gyar versenyző tegnap dél­előtt 5:2-es vereséget szenve­dett a török Kocaagaoglutól, így az esti programban már csak az ötödik helyért birkóz­hatott. Ellenfele, a bolgár Gocsev mindjárt a mérkőzés elején megpörgette a magyar birkózót (0:2), s mivel Ritter a hosszabbításban már csak szépíteni tudott, 2:1-re kika­pott, de így is pontszerző he­lyen fejezte be az EB-t. A 69 kilóban Fórizs Jánosnak vé­gül tegnap nem kellett bir­kóznia, erőnyerő volt, így egyenes ágon a legjobb négy közé jutott, a döntőbe jutá­sért ma délelőtt az örmény Gevorkjan lesz az ellenfele. A cselgáncs Európa-baj­nokságon tegnapi nyolc súly­csoportjának versenyein hat magyar versenyző rajtolt, s közülük négyen holnap még folytathatják a küzdelmet. Csősz Imre, aki korábban +95 kilóban az egyenes ági elő­döntőbe jutott, most az ab­szolút kategóriában a re­ményági elődöntőben folytat­hatja a versenyzést. Ugyan­csak a reményági elődöntőbe jutott a 78 kilós Hajtós Berta­lan és a 65 kilós Csák József is, valamint Vészi Klára (52 kg). Ez azt jelenti, hogy a négy magyar versenyző még bronzérmes is lehet. A fér­fiaknál az EB-újonc Haronisz ' Kosztasz (71 kg) és Till Bar­bara (56 kg) kiesett a további küzdelmekből. A birkózó EB bajnokai. 54 kg: Zaharuk (ukrán). 63 kg: Azizov (orosz). 76 kg: Szajtyijev (orosz). 97 kg: Kurtanidze (grúz). Phelps visszafordult A tizenkét magyar közül ti­zenegyen bejutottak a selej­tezőből a Westel 900 öttusa Világkupa-verseny 32-es döntőjébe. A világranglista első tizen­öt helyezettje közül tízen in­dultak a budapesti VK-verse- nyen. Ez jó arány, ha figye­lembe vesszük, hogy a hónap végén Európa-bajnokság lesz, és zsúfolt az ez évi ver­senynaptár. A VK népszerű­ségét az idén emelték a pénz­díjak, a dollárokból azonban csak a tizenhatos döntő rész­vevőinek jut. Ott viszont min­denki tiszta lappal indul, te­hát egyelőre a döntőbe jutás a cél. A négy legjobb verseny eredményét veszik figyelem­be, aki az eddigiek alapján jól áll, az megengedheti magá­nak, hogy most már az EB-re készüljön. A ranglista élén álló két orosz öttusázó, Szvat- kovszkij és Zenovka el sem jött Budapestre, és nincs itt az olimpiai bajnok kazah Pari­gin sem. Itt van viszont a vi­lágbajnok Tiberti, egy másik vb-áranyérmes, az angol Phelps már el is utazott, mert csak ő érkezett meg a Feri­hegyre, a felszerelése nem. Á tegnapi, lovaglás nélküli selejtezők legfeljebb annyi meglepetést okoztak, hogy a mexikói Ortega nem jutott a döntőbe. A tizenkét magyar közül csak Horváth Viktor nem folytathatja a versenyt. A Westel 900 Kupa válogató a székesfehérvári Európa-baj- nokságra, Pécsi Gábor techni­kai igazgató azonban egyelőre nincs közelebb a csapat kijelö­léséhez. Ezt nem is bánja, mert a válogatásban a selejte­zők napján csak az segíthetett volna, ha valaki kiesik. A Vi­lágkupa élcsoportjában lévő Martinék, Sárfalvi, Madaras, a tavalyi győztes Balogh Gábor egyaránt esélyesként indul a vasárnapi döntőben. Az utol­só szám, a futás 18.30-kor kez­dődik a Városligetben. Kanada lesz Svédország ellenfele a Helsinkiben zajló A csoportos jégkorong-világbaj­nokság döntőjében, miután tegnap 2:l-re verte Oroszországot. Képünkön a piros mezes kanadai Blake és Morozov ütközése után is az orosz játékos húzza a rövidebbet. Finnor- szág-Egyesült Államok 2:0, ezzel a finnek 5.-ek, az amerikaiak pedig 6.-ok ESEMÉNYEK - EREDMÉNYEK tott vett részt, s a bajnoki címet He­ves megye szerezte meg. A pulai csapat EB 4. fordulójában mindkét válogatottunk győzött. A fér­fiak Franciaországot győzték le 3,5D5-re, a nők pedig bravúros, Id­es döntetlent értek el az éllovas Grú­ziával. Az élcsoport - férfiak: Horvát- giszág 12 pont, Oroszország, Anglia 10,5-10,5, Magyarország, Lettország, Fehéroroszország 10-10. Nők: Grúzia 7, Magyarország 6, Örményország, Anglia 5,5-5,5­A római nemzetközi női torna ne­gyeddöntőjében: Martinez (spanyol, 3.H<ruger (dél-afrikai) 6:0,6:4, Pau­lus (osztrák, 11.)—Spirlea (román, 7.) 6:4,62, Pierce (francia, 10.)-Drago- mir (román, 14.) 6:3, 6:4, Schnyder (svájdj-Sanchez-Vicario (spanyol, 2.) 6:1,6:1. A 2,3 millió dollár összdíjazású ham­burgi férfitorna negyecldöntőjében: Mantilla (spanyol, 10.)—Arazi (marok­kói) 4:6,7:6,6:4, Haas (német)-Bera- sategui (spanyol, 11.) 2:6, 6:2, 6:3, Kafelnyikov (orosz, 2.)-A. Costa (spa­nyol, 7.) 6:3, 6:0, Medvegyev (uk- rán)-6rugurea (spanyol, 12) 6:4,7:6. Nemzetek közötti barátságos csa­patmérkőzésen: Magyarország­Lengyelország 12:10. A németországi ifjúsági (16 évesek) Európa-bajnokságon a német válo­gatott lett a bronzérmes. A 3. helyért: Németország-Svájc 3-1. Az olasz kupadöntő első mérkőzé­sén: Napoli-Vicenza 1-0. Góllövő: Pecchia (20.). A Farkas János Alapítvány, az MLSZ és a kisebbségi önkormány­zat az FTC-pályán rendezte meg az első romabajnokságot. A selejtezők után a döntőben tíz megyei váloga­Az észak-amerikai profibajnokság (NHL) Keleti főcsoportjának elődön­tőjében, 4. mérkőzés: New York Rangers-New Jersey Devils 3:0. A négy győzelemig tartó párharc állása 3:1 a New York Rangers javára. Nyu­gati főcsoport, elődöntő, 4. mérkő­zés: Anaheim Mighty Ducks-Oetroit Red Wings 2:3, kétszeri hosszabbí­tás után. A Detroit Red Wings 45-ás összesítéssel a döntőbe jutott. Észak-amerikai profibajnokság, Ke­leti főcsoport, elődöntő, 2. mérkőzés: Chicago Bulls-Atlanta Hawks 95:103. (A négy nyert meccsig tartó párharc állása: 1:1.) Nyugati főcso­port, elődöntő, 3. mérkőzés: Los An­geles Lakers-Utah Jazz 104:84. (2:1 az Utah javára). A Szekszárd-kupa női nemzetközi tor­na első napján: Olaszország-Finnor- szág 68:62, Csehország-Magyaror- szág 71:62. Szombathelyen, a Pannon-kupa nem­zetközi férfitoma első napján: Magyar- ország-magyar utánpótlás-válogatott 93:63, Szlovákia-Hollandia 78:63. Az eredeti, 17 órás időponttól elté­rően május 14-én, szerdán 19 órakor kezdődik a Népligetben a Herz- FTC-Dunaferr női Magyar Kupa-elő­döntő első mérkőzése. A NAP SZÖVEGE Valószínű, hogy a jövő évi naganói téli olimpián az orosz versenyzők nem mennek a japán szervezők által kijelölt szállodákba.- Egy éjszakát kellett el- töltenem egy japán szál­lodában, de képtelen vol­tam elaludni. Ráadásul azt ajánlják, hogy nyol­cán aludjunk egy szobá­ban. Ez elfogadhatatlan, inkább hajón fogunk lakni - mondta Viktor Mamatov, az Orosz Olimpiai Bizottság elő­készületekért felelős szakembere. Újdonság! Csak a Citibanknál... mostantól kezes nélkül vehet igénybe személyi kölcsönt 1 500 OOO forintig. Egyszer mindenkinek szüksége lehet egy nagyobb összegre, hogy valóra váltsa álmait. Még soha nem volt ilyen könnyű kölcsönhöz jutni! Tehát, ha elmúlt 21 éves és Budapesten vagy Pest megyében lakik, hívjon minket a 06 80 400-000-ás zöldszámon munkanapokon 8 és 20 óra között, és ügyintézőink fogadják jelentkezését. A kölcsönért interneten is folyamodhat. Címünk: www. Citibank, hu. ÍME EGY PÉLDA A HAVI TÖRLESZTÉSEKRŐL * Egyéb dijakkal kapcsolatos információért hívja a 06 80 400-000-ás telefonszámot. A Citibank a kölcsönt az általa meghatározott feltételek alapján nyújtja. KÖLTSÖN KÖNNYEDEN! CITIBAN<0 THE CITI NEVER SLEEPS 500.000 Ft 22.055 Ft 28.734 Ft ______49.484 Ft 750.000 Ft 33.083 Ft 43.101 Ft 74.226 Ft 1.000.000 Ft 44.111 Ft 57.488 Ft 98.968 Ft 1.250.000 Ft 55.139 Ft 71.835 Ft 123.710 Ft 1.500.000 Ft 66.166 Ft 88.202 Ft 148.453 Ft A repülés mértékegysége 1 km = 10 forint New York 69 936 Ft Johannesburg 104 848 Ft Boston 66 880 Ft Peking 95 456 Ft Bombay 86 112 Ft Nagoya 112 784 Ft „A British Airways idén ünnepli privatizációjának 10. évfordulóját. Ez alkalomból szeretnénk szolgáltatásunkat még több utazó számáfa elérhetővé tenni. Ajánlatunk: amennyiben utazását május hónapban foglalja le és május 1-től június 8-ig veszi igénybe, 50 járatunkon minden helyet 10 forintos kilométerenkénti áron biztosítunk! További információért kéqük hívja a 266-6699-es telefonszámot.” ___________________British Airways__________________ A világ kedvenc légitársasága FOTÓ: REUTERS - GRIAORU DUKOR könnyen gyorsan kezes nélkül akár hónapra 06 80 400-000 KÖLCSÖN KÖNNYEDÉN?

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék