Magyar Hírlap, 2006. július (39. évfolyam, 152-177. szám)

2006-07-04 / 154. szám

HAGYAR HÍRLAP | 2006. JÚLIUS A., KEDD Szakértői vizsgálat az Országos Széchényi Könyvtárban fotó: hegedős Márta Mégsem rongálódtak meg a sárospataki kiadványok A színház dinnyeszedői Hiller István oktatási és kulturális miniszter párbeszédet kezdemé­nyezett a színházi szakma képvi­selőivel. Jordán Tamás, a Nemzeti Színház direktora úgy gondolja, szerencsés lenne olyan idénymun­kának minősíteni a színházi tevé­kenységet, mint a dinnyeszedés. Vajda Márta, a Színházi Társa­ság ügyvezetője közben levelet írt Hiller Istvánnak, és közölte, hogy a színházi szakma nevében néhány igazgatóval egyetemben szeretnék, ha fogadná őket. Az ügyvezető úgy véli, régóta esedékes a színházi tör­vény megalkotása, de fontos lenne tárgyalni a finanszírozás kérdésé­ről is. Rendezőkből, színészekből létrehoznának egy tanácsadó testü­letet, és szeretnék, ha folyamatosan tárgyalna velük a minisztérium. El kellene érni, hogy a magyar színhá­zi világot nemzeti kulturális örök­ségnek tekintsék. Ez együtt jár a társulatok védelmével. Jordán Tamás, a Nemzeti Színház igazgatója először is azt várja a Hiller Istvánnal való találkozástól, hogy a miniszter segítsen orvosolni azo­kat a problémákat, amelyek abból fakadnak, hogy a munka törvény­­könyve nem alkalmazható a színhá­zi tevékenységre. Minőségi alapokra kellene helyezni a pénz elosztását is. Tarthatatlan, hogy a nemzetközi rangú Katona József Színház művé­szei a legrosszabbul fizetett színészek közé tartoznak. Ha a munka törvénykönyve min­den szabályának megfelelnének a színházak, akkor például Vecsésig sem mehetnének el vidéki előadá­sokat tartani, vagy ahogy a szak­mában nevezik, tájolni. Hiszen sen­ki nem dolgozhat egy nap tizenkét óránál többet. Az sem megoldható, hogy minden héten kiadjanak egy szabadnapot. Ez érvényes a fod­rászokra, ügyelőkre, súgókra, asz­­szisztensekre is. Ha próbálják az új produkciót, látástól vakulásig bent vannak, aztán lehet, hogy szabad­napok sora következik. Az pedjg teljesen logikátlan, hogy az öltöz­tető adózhat az ekho szabályai sze­rint, de a fodrász, a kellékes nem. A színházi gyakorlatban bevett szokás, hogy nyáron több hónapos a szünet, és ezt tekintik kompenzá­ciónak azért, ha valaki a szezonban többet dolgozik. Ez a műszakra is érvényes, a túlórája nem haladhatja meg az évi kétszázat, ezért kisegítő embereket kell alkalmazni a szín­házaknál. Jordán szeretné, ha a színházi tevékenységet idénymun­kának minősítenék, mint a dinnye­szedést, amit az adott időszakban a végtelenségig lehet csinálni. És feltétlenül szükség lenne színházi törvényre, amely biztosítaná a tár­sulatok védelmét, és szabályozná, hogy kik játszhatnak, kik indíthat­nak iskolát, kik szinkronizálhat­nak, hiszen elképesztő a zűrzavar ezen a téren is. BÓTA GÁBOR Már tervezik az új operafesztivált Félreértették az Inforádió munka­társai Dienes Dénesnek, a sárospa­taki könyvtár igazgatójának szavait. ,A sárospataki református kollégium könyvtárának Oroszországból haza­hozott könyvei igen rossz állapotban kerültek vissza Magyarországra, holott a magyar állam négyszázezer dollár ellentételezést fizetett a Lenin könyvtárnak a karbantartásért” - ol­vasható péntek délután óta a rádió honlapján. A téves hírt több interne­tes portál is átvette, egyes helyeken már az olvasható: az oroszok átver­ték Magyarországot. Dienes Dénes lapunknak azonban úgy nyilatko­zott: „Én csak annyit mondtam, hogy az oroszok nem restaurálták a köteteket.” Mint ismert, a második világ­háború végnapjaiban budapesti bankok széfjeibe szállították a sá­rospataki kollégium legféltettebb köteteit. Innen kerültek a nyomtat­ványok Oroszországba. A kilencve­nes évek elején magyar szakérők 172 kötetet azonosítottak a Nyizsnyij Novgorod-i Lenin könyvtárban. Vla­gyimir Putyin orosz elnök látogatá­sára időzitve 136, később újabb tíz kötet került vissza Magyarországra. Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) restaurátorai február végén másfél napot kaptak a kötetek álla­potának felmérésére, mielőtt az érté­kes gyűjtemény egy részét a Magyar Nemzeti Múzeumban állították vol­na ki. Kastaly Beatrix, az OSZK res­taurátor-főosztályának vezetője ak­kor úgy nyilatkozott lapunknak: „A könyvek felét kifogástalan állapot­ban vettük át. Egynegyedük sérült enyhébben, továbbá húsz és harminc közé tehető az erősebben megrongá­lódott kötetek száma.” Felmérésük­ből kiderült, hogy bár elszállításuk előtt az orosz könyvtár munkatársai megtisztították a könyveket, egy ki­vételével nem restaurálták őket. Erre nem is volt szükség: a 15-18. századi, papírrongyból készült könyvlapok- mint a sárospataki könyvek lapjai- kifejezetten tartósak. Ha a tárolás közben nem éri sérülés, csak nagyon lassan romlik az állapotuk. Csütörtökön a 146 kötetből 121- et szállítottak vissza Sárospatakra, huszonöt könyvet pedig decemberig a pápai református kollégium könyv­tára állít ki. „Könyvtárunk hatezer régi nyomtatványt őriz. Ahogy ezek között, úgy a most visszakerült köte­tek között is vannak jobb és rosszabb állapotúak. Nagy szerencse, hogy a hatvanas évektől Oroszországban könyvtárban, tehát szakszerű körül­mények között tárolták a köteteket”- mondta lapunknak Dienes Dénes. Az igazgató hangsúlyozta: a nyom­tatványok kiállítható állapotban vannak; restaurálásukra csak azért van szükség, hogy kutathatóvá vál­janak, vagyis a szakemberek kézbe vehessék, forgathassák a köteteket. Mint megtudtuk, nagy a nemzet­közi érdeklődés a nyomtatványok iránt. A gyűjtemény két héber nyelvű kódexet és több Hollandiában nyom­tatott kiadványt tartalmaz, ezért már egy izraeli és egy holland egyetem is jelezte igényét, hogy szívesen kutatna Sárospatakon. Július 14-től a most visszaszállított nyomtatványok há­romnegyedét állítják ki a kollégium könyvtárában. Remélhetőleg a mos­tani téves hírek nem befolyásolják az orosz-magyar kapcsolatokat (július 16-án orosz vendégek is érkeznek a könyvtárba), Oroszország könyvtá­rai ugyanis további huszonhat sáros­pataki könyvet rejthetnek még. BORSOS ROLAND Tizenhárom opera, három táncjáték, zenekari és kóruskoncertek egész so­ra fért bele a Miskolci Nemzetközi Operafesztivál tizenegy napjába az idén, amelyen csaknem háromezer művész lépett fel, húszezer jegyet ad­tak el, és amelyre 140 ezer néző volt kíváncsi. Alakul már a jövő évi fesz­tivál programja is: Bartók mellett francia szerzőké lesz a főszerep. A 2007-es Bartók+ Nemzetközi Ope­rafesztivál programjában Debussy Pelléas és Mélisande című operája, Gounod Faustja, Poulenc A kar­meliták beszélgetései című műve, Rameau Pygmalionja szerepel, de Saint-Saens Sámson és Delila című operáját, Gounod Rómeó és Júliáját, illetve Halévy A zsidónő című operá­ját is tervezik színre vinni, (mti) KULTÚRA I 17 HÍREK Horvátok és magyarok egymáson nevettek Nagy sikert aratott Pintér Béla és Társulata vígjátékának, a Korcu­­lának az ősbemutatója vasárnap Zágrábban, az Eurokaz nevű európai színházi találkozón. A szervezők kérése volt, hogy a ma­gyar darab kapcsolódjon a horvát kultúrához, történelemhez. Pin­tér Béla ezért egy magyar család Korcula szigeti nyaralását mu­tatta be, kifigurázva a magyarok nyaralási szokásait és a horvát vendéglátók stílusát, (mti) EGY MONDATBAN Grendel Lajos Kossuth-díjas szlo­vákiai magyar író Einstein ha­rangjai című regénye kapta a 14. Giuseppe Acerbi Irodalmi Dí­jat; a költészeti különdíjat Tóth Krisztának ítélték oda. (mti) Kurtág György kétszeres Kos­suth-díjas zeneszerző tegnap vet­te át Sólyom László köztársasági elnöktől a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztje kitün­tetést a Sándor-palotában, (mti) Bartók Béla törökországi népdal­­gyűjtéséről forgatott dokumen­tumfilmet Domonkos János; a filmesek és a szakértők a magyar zeneszerző által végigjárt hely­színeket keresték fel újra. (mti) A látszólagos béke az operaház­ban csak a nyári szabadságok megkezdésének köszönhető - írja Győriványi Ráth György; a meg­bízott főzeneigazgató szerint ha­marosan végső fázisába ér a cso­portos létszámleépítés, (mti) Kétszáz évvel keletkezése után, vasárnap este tartották a stutt­garti állami operaházban Joseph Martin Kraus Aeneas Karthágó­ban című barokk operájának né­metországi ősbemutatóját, (mti) Jégkorszakbeli leletre, egy fel­nőtt mamut lapockacsontjára bukkantak a Bakonyi Természet­­tudományi Múzeum munkatár­sai Balatonakarattyán. (mti) Újra felépítik Attila hun király fa­palotáját Tápiószentmártonban; a kétmilliárdos beruházás alap­kövét még az idén lerakják, (mti) VA4 2006. július 5-én, szerda y x reggel is Nap-kelte a Magyar ^IjTelevízió egyes és kettes rp csatornáján 5.50 és 9.00 óra között, valamint 15.30 és 18.00 óra között ismétlés az M2-n stúdióbeszél­getésekkel, szolgáltatásokkal, hazai és külföldi jelentésekkel. A NAP KELTE tervezett témái • Nő a feszültség a szocialistáknál? Vendégünk lesz Juhász Ferenc, az MSZP alelnöke • Kereszttűzben Szilvásy György kancelláriaminiszter • Adóváltozások... Zara László, a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Egyesü­letének elnöke Producer: Gyárfás Tamás Főszerkeszt: Lakat T. Károly Műsorvezető: Pallagi Ferenc Telefonszámunk az adás idején: 251-0519 HIRDETÉS

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék