Magyar Holnap, 1978. január-december (32. évfolyam, 1-12. szám)

1978 / 1. szám

^ NAP HUNGÁRIÁN TOMORROW A MAGYAR EMIGRÁCIÓ fQSái . 1Q7tt KÖZPONTI LAPJA I t/MW * ** • <-* A MAGYAR EGYSE© SZGLGÁLATABAN XXXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. (NO. 1. VOL. XXXII) 1978 Január hó. kí itt a nép? VELEJÉIG GONOSZ ÉS KÉPMUTATÓ VILÁGBAN KELL ÉLNÜNK! ERŐSZAKKAL VISSZACIPELTÉK A SZENTKORONÁT MAGYARORSZÁGRA, A SZÉGYEN FOLTJA ÖRÖKKÉ HOMLOKUKON ÉG! MEDDIG LEHET MÉG BÜNTETLENÜL VÉTKEZNI A MAGYAR NÉP ELLEN? 1978 január 6.-án, Vízkereszt napján a nyuga­ton élő magyar emigráció 99 százalékának tiltako­zása ellenére, minden nyilvánosság elkerülésével Magyarországra szállították a Szentkoronát (és a koronázási ékszereket) a magyar független állami­ságjelképét és hordozóját. Elárultak bennünket tehát újra, mint ahogy el­árulták Trianonban, Yaltában, Potsdamban, Pá- risban, Helsinkiben, Bécsben, Belgrádban... tehát mindenhol, ahol csak elárulhattak bennünket. Alulmaradtunk ismét... Fényes győzelmek után maradtunk alul... mint annyiszor a századok so­rán... Most, amikor szívünk tele van keserűséggel, i- degrendszerünk visszafojtott, mérhetetlen indulat­tal elárultatásunk és tehetetlenségünk érzete fölött, mégis nyugalmat kell magunkra parancsolni és fel­készülni a következő csatákra, mert ezt a harcot mégis, végülis nekünk kell megnyernünk, elsősor­ban azért, hogy megmentsük népünket a végső pusz­tulástól, amelyre ellenségeink Ítélték. Tanulságként vegyük mégis számba az esemé­nyek mozzanatait, hogy megismerjük, hogy ki volt velünk és ki ellenünk ebben a heroikus küzdelem­ben, amelyet a Szentkorona megmentése érdeké­ben folytattunk. Amint az köztudomású a koronázási jelvénye­ket legálisan kinevezett koronaőrök mentették ki Magyarország területéről 1945-ben a Szovjet horda elől, és adták át a háború befejezése után Pajtás ez­redes vezetésével az amerikai hadsereg képviselői­nek azzal, hogy őrizzék meg azokat, addig amig Magyarországon független, demokratikus kormány nem alakul, amely a magyar nép megbízásából át­veheti azokat. Ma 32 évvel a háború befejezése után még min­dig ugyanaz a szovjet horda tiporja a magyar földet. Az úgynevezett magyar kormány nem egyéb, mint a Szovjetunió bábja - tehát ami elől őrizetbe helyez­ték a koronaékszereket, ma ugyanúgy megvannak, mint 1945 tavaszán. És a Carter kormányzat - mindezek tudatában csempészte Magyarországra Szent István koronáját, figyelmen kívül hagyva a magyar emigráció elsöprő többségének véleményét, de figyelmen kívül hagyva a rabországban élő magyar nép többségének elsöp­rő véleményét is, akik legutoljára 1956 október­novemberében egyemberként puszta kézzel szálltak szembe a megszálló szovjet hadsereggel és annak magyarországi (többségében) véridegen cselédeivel. Ki hát az a nép, akire hivatkozott Carter elnök, amikor azt mondta, hogy a Szent-korona az ameri­kai néptől a magyar néphez kerül? Carter elnök ta­lán azt a vékony kommunista réteget tartja a ma­gyar népnek, amelyik szovjet megbízásból bitorol­ja a hatalmat ma Magyarországon? Nem Elnök Úr! Ők nem a magyar nép, hanem ők a magyar nép leggyalázatosabb ellenségei, akik több mint 32 év óta folyamatos népirtást követnek el a magyar né­pen,, amely, ha így folytatódik tovább néhány em­beröltőn belül a magyar nép teljes kiirtását hozza magával, amit mi magyar szabadságharcosok igenis meg fogunk akadályozni, minden rendelkezésünkre álló törvényes eszköz igénybevételével. Isten minket úgy segéljen! Hóka Ernő SUPPLEMENT ETHNIC REVIEW Nemzetiségi Szemle SSSSSS8SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS6SSSSSSSSS8SSSSSSSŐSSS6feSSSSSSSSSSSSSS8BSSSSSSSSSS6S ÁRA: (PRICE) 50 CENT ETHNIC REVIEW Nemzetiségi Szemle Új, (egyenlőre) időszaki lap jelentkezik jelen számunkkal, amely azt tűzte ki célul, hogy hangot ad a rabnépek fájdalmainak angol nyelven. Annak a több mint százmillió embernek problémáit visz- szük Amerika népének közvéleménye elé, akiket Yaltában a Szovjetuniónak ajándékozott a meggon­dolatlan nyugati politika. Ez a százmillió ember 32 évvel a II. Világháború után még ma sem szabad: szovjet gyarmati sorsban él, és a szabad világban is egyre kevesebb szó esik róluk, mert mint 32 évvel ezelőtt újra ők estek áldozatul, jelen esetben nem a háború, hanem a Detent áldozatául. Ezen a szomorú helyzeten kívánunk változtatni most mi, a rabnépek Amerikában élő fiai, akik mintegy negyven millióan élünk Amerikában és nem tűrhetjük tovább, hogy népeinket tovább irtsa a Szovjetunió. Ezért létrehoztuk itt Amerikában az “Bipartisan Association of the Ethnic Voters“-t amely az elkövetkező választásokon csak azokat az ameri­kai politikusokat fogja támogatni, pártállásra való tekintet nélkül, akik előre kötelező Ígéretet tesznek a rabnépek ügyének támogatására. Népeink életér­dekeinek védelmében soha többé nem engedhet­jük meg magunknak azt a luxust, hogy sírásóinkat támogassuk. Ennek a minden rabnép képviselőjét magába foglaló Szövetségnek lapja az Ethnic Review, amely­nek jelen, első száma, mint napjaink legnagyobb problémájának, a magyar Szentkorona ügyének szenteli figyelmét, hogy az elkövetkező számokban számbavegye minden egyes rabnemzet sajátos prob­lémáját. Kérjük Olvasóinkat kisérjék figyelemmel mun­kánkat és segítsenek bennünket célunk maradékta­lan megvalósításában: a rabnépek szabadságának visszaállításában. »aaag«aaaasss A Szerkesztőség. LAPUNK TARTALMÁBÓL: j Ki itt a nép? 1 • oldal { Nemzetiségi Szemle 1. oldal £ Rövid hírek - események 2. oldal j Álláspontunk 3. oldal j Közteherviselés 3. oldal I Rövid külp. összefoglaló 4. oldal I Hogyan jött létre a második T.-i béke 5. oldal f Történelem 7-9. oldal j Erdély 8. oldal I Kováts M. Tört. Társaság hírei 10.oldal f Marxizmus rövid tört. 11. oldal I Állatsors (részlet) 12. oldal j 40 éve halt meg József Attila 13. oldal j Arcképcsarnok * 14-15. oldal í Magyar sport 16. oldal 1 ETHNIC REVIEW I. II. III. IV. oldal f

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék