Magyar Holnap, 1981. január-november (35. évfolyam, 1-11. szám)

1981 / 1-2. szám

A FENTEBBIEKBEN BEMUTATÓT KÍVÁ­NUNK ADNI ARRÓL A KÉSZÜLŐ ALBUM­RÓL, AMELYNEK A CÍME: 1956 MAGYAR PANTHEONJA - ÖRÖK DICSŐSÉG A LEGYŐZÖTTEKNEK - LESZ. AZ ALBUM AZ 1956-OS DICSŐSÉGES MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 25. ÉVFORDULÓJÁRA JELENIK MEG NEW YORKBAN AZ OKTÓBER 23 MOZGALOM KIADÓ VÁLLALATÁNAK GONDOZÁ­SÁBAN. A RÉSZLETEKET OLVASÓINK MEGTALÁLJÁK LAPUNK 5. OLDALÁN.- A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG. kett<^s sz^m> ^ra;5° cent • HUNGÁRIÁN TOMORROW A MAGYAR EMIGRÁCIÓ 1UI%R íyOi KÖZPONTI LÁPJA *OOU " l«f Oj A MAC.yAB ECTSIÉC SZCHjGÁILATaVIBAN XXXV. ÉVFOLYAM 1-2 SZÁM. (NO. 1-2. VOL. XXXV.) 1981 Január-Február hó ÁRA:(PRICE) 50 CEN1 _____.MEMENTO._____ E \ TÓTH ILONA^ ií n fi m t=r p ' \ríJ? M Z~ B EMLÉKEZZÜNK f — 8 HŐSEINKRE! I 1 ^^ B MAGYARÖVARI SZABÓ BÁCSI Árt Dr. SZILAGYI JÓZSEF fl D É hős szabadságharcosok ki UÉ a Szőnatín harcosok W|J H <í Biiortmánv \» U voltüjságlró I ÁVH pribékek Sg 3 fi volt főparancsnoka CSfi “V Hfi fölakasztották gfi SüHf r MESZjANOS ISMERETLEN áfa . ‘falábü-Jancsi fi ÍÍ “ fi M JZSZtSL Vá (ffi ISESS W B hősi-halált halt |5fi szabadságharost öfil ifi haláraitok |Sfi flfi miniszter ffl Ikl a eorvin-közi harcok során. 1* %lj halába,télték MSf %ff. is fölakasztották B# II fölakasztották BM IV-n^ %>. zd? Jt B ÁS BÖBÉK KÁROLY ^k|L KABELCS PÁL Á/S OIMES MIKLÓS MLkeT)}& fi & — íjfik'S* m I / \ iíí GÖNCZI FERENC ö"i g! fi gí JZORGSÁN-OOR Vi fi volt állam-miniszter Vi 135 ,TSJ££?“ SS sí SS sí s»z •rr‘-r? .Sí és kivégezték. m'®gyi*koit4*1' |j ■ !>■ . —-1.. -ilL.J L.JLL..—II -A.-- ------------------- -11 11 ------------------ ----- - I ÚJ KORSZAK KEZDŐDIK. Semmi kétség aziránt, hogy 1980 november 4.-én az Egyesült Államok népe elvetette azt a több mint négy év­tizede tartó liberális politikát, amely Amerikát napjainkra végülis a sír szélé­re juttatta. Mint egy eddig alvó óriás, amely felébred nyomasztó rémálmá- - ból úgy rázta le az amerikai választó- polgár saját testéről az élősdieket és olyanokat küldött voksával hatalomba, akik visszavezetik az Egyesült Államok népét a régi jól bevált ideálokhoz; a puritán élethez és a demokráciához, amelyet napjainkra egy kiváltságos geng rémuralmává züllesztettek az élős- diek, akik nemcsak az ország népét tették rabszolgájukká, hanem még ha­lálos ellenségeinket is százmilliárdokkal támogatták. Olyanokat akik nyíltan hirdetik, hogy el fognak temetni ben­nünket és olyanokat, akik a világural­mat velünk akarják kikapartatni, ter­mészetesen a saját maguk számára. A tét tehát óriási. Saját életünk és jövőnk megteremtéséről van szó. Csodákat nem várunk, mert tud­juk azt, hogy az elvégzendő munka óri­ási és emberfeletti, még az esetben is, ha minden jól menne. De sajnos nem fog minden jól menni. Elsősorban azért nem, mert az eddigi hatalom- f•••••••••••••••••••••••«•••••f • MELLÉKLET: • ETHNIC REVIEW • | •••••••••••••••••••••••••• | | LAPUNK TARTALMÁBÓL: | ® Mementó 1. oldal ‘fi í Új korszak kezdődik 1-3. oldal ifi fii Olvasóinkhoz 2. oldal f fi Rövid külp. 4-6. oldal f fi 1956 Pantheonja 5. oldal fi fi Hírek-események 7. oldal fi fi Magyar sport 8. oldal ifi | ETHNIC REVIEW | p. I.-II.-III.-IV.-V.-VI.- | | V.-VI.-VII.-VIII.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék