Magyar Holnap, 1982. január-december (36. évfolyam, 1-12. szám)

1982 / 1-2. szám

S. I.E.K i í// KORSZAK KEZDŐDÖTT;\ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ JALTA A VÁDLOTTAK PADJÁN! VALÓDI MAGYAR ŐSTÖRTÉNELMET. STATE OF THE UNION. KOSZORÚZÁS A KOSSÚTH SZOBORNÁL. ÚJ TÁVLATOK ELŐTT... VILÁGSZOLIDARITÁS. Az 1956-os dii ;őséges magyar forradalom és szabadságharc 25. évfordulójának évében új kor­szak kezdődött mi td a világpolitikában, mind a magyar életben úgy otthon, mind az emigráció­ban. Vége egy korszaknak tehát, huszonöt évnek, amely kétségbeejtő tétlenségével és tehetetlenségé­vel párját ritkítja az emberiség történetében. Most, hogy szerencsésen túljutottunk rajta érthe­tetlenül szemléljük, hogy hogyan volt lehetséges ez a szörnyű apáthia, ez a döbbenetes öngyilkos kor­szak, amely feladás-filozófiájával (inkább vörös, mint halott) hipnotizálta az egész emberiséget. Mi akik huszonöt éve hirdetjük, hogy nem ez a va­lóságos alternatíva, hanem a győzelembe vetett rendíthetetlen hit - 1956 magyar szabadságharco­sainak - filozófiája, nem értettük, hogy a világ miért látja másképpen ezt. Nem értettük, hogy a Nyugat óriási katonai és gazdasági túlerejével, miért viselkedik úgy, mintha ő lenne a gyengébb pozícióban. Nem értettük, hogy amerikai Gl-ok millióinak vérbehullatásával, miért törekedett a hátország a nemgyőzelem öngyilkos skorpió poli­tikájára. Kik tették ezt velünk? Kiknek az érdekeit szolgálta az itt a nyugati világban, hogy a demoralizált hátország elszenvedtesse velünk az első vesztes háborúnkat Vietnámban? És most mikor már hála Istennek túl vagyunk rajta, miért nem állítják bíróság elé ezeket a szovjet­érdekű és szovjetbérenc hazaárulókat? Mert 1981-ben új korszak kezdődött a Reagan adminisztráció hatalomrakerülésével. Huszonöté­ves rendíthetetlen harcunk gyümölcseit látjuk beérni Reagan elnök és Haig külügyminiszter szinte minden intézkedésében. Nem akarunk itt a “mi megmondtuk előre" pózában tetszelegni, de amikor azt látjuk, hogy például a külügyminisz­ter kijelentéséi szószerinti idézetek az elmúlt hu­szonötévben papírra vetett írásainkból, akkor mégis örömmel állapítjuk meg, hogy megérte. Megérte az emberfölötti áldozat, a sok szenvedés és nélkülözés, sőt megalázás, ami az elmúlt hu­szonöt évünk napjait kitöltötte. De az úton nem lehet megállni, mert minden siker ellenére is még csak az út elején vagyunk. A nagy cél: Magyaror­szág szabadságának és függetlenségének visszaállí­tása pedig az út végén van. De a kocka már el van vetve. Ha továbbra is rendületlenül követjük eddigi utunkat, akkor elérünk a célba. De ehhez a mérhe­tetlen munkához a magyar emigráció sokkal na­gyobb és hathatósabb segítségére van szükségünk, mint amit a múltban kaptunk. Az 1956-os forrada­lom és szabadságharc 25. évfordulójára rendezett ünnepségeink mindent elsöprő sikere megmutatta, hogy még sokunkban ég az 1956-os tűz és (újra) összefogva ugyanúgy csodákra vagyunk képesek, mint voltunk 1956 október-novemberében Ma­gyarországon, amikor elnyertük az egész világ oszt­hatatlan csodálatát. Napjainkra, amikorra felerő­södött a sarokbaszorított szovjet vörös őrület tevé­kenysége szerte a világon még sokkal nagyobb szük­ség van az emigrációban élő rabnemzetek fiainak összefogására, hogy a szabadság erőinek kezdeti lendületét tovább fokozhassuk, mert csak így ju- juthatunk el a végső győzelemig. (A gyakorlati ten­nivalókat lapunk más cikkeiben megtalálják Ol­vasóink). Ez a győzelembe vetett hit - ez a győzelmi filozófia - legyen hát sajátunk az 1982-es évben és az azt követő években is. Ebben a szellemben kí­vánunk minden Olvasónknak - minden igaz ma­gyarnak áldásos boldog újesztendőt. — Hóka Ernő A MAGYAR NYELVRŐL... A magyar nyelv ősi időkre megy vissza... Aki megfejti az az isteni titkot fogja bon­colni, annak is az első tételét: '“KEZDET­BEN VALA AZ IGE, S AZ IGE VALA AZ ISTEN, S AZ ISTEN VALA AZ IGE.“- Sir John BROWNING. 2B. ÉMi£N; 25. évfordulója alkalmából teljes fényével ra­gyogott az 1956-os dicsőséges magyar forradalom és szabadságharc. Világviszonylatban idézték nagy­ságát, a magyar ifjúság és az egész magyar nép hő­siességét. Vezető politikusok és államférfiak beszél­tek arról, hogy mi lett volna, ha a nyugati világ akkori vezetői megsegítették volna a magyar népet fegyverrel kivívott szabadságának megtartásában? Mi magyar szabadságharcosok tudjuk, és akkor is tudtuk, hogy mi lett volna. Elemeire bom­lott volna az eddig ismert történelem leggonoszabb hatalma a Szovjet Impérium. Felszabadult volna az egész emberiség ebből a rettenetből, amely több mint 60 millió ember legyilkolásával teljesen ér­telmetlenné tette a jövőt. 1956 november 4.-e nélkül nem győzött volna a kubai “forradalom", nem került volna sor a prágai tavasz megerőszakolására. De nem kellett volna el­szenvednie az Egyesült Államoknak egyetlen vere­ségét Vietnámban. A szovjet horda nem rohanhat­ta volna le Afganisztánt sem, mint ahogy nem győ­zött volna a szovjetcsatlós gerillák hada Angolá­ban, Nicaraguában sem... És nem kellett volna tétlenül néznünk a lengyel nép mostani irtását sem... És mégis mindezen sikerek ellenére is a Szov­jetunió rohamosan halad végromlása felé. A szov­jet világőrület túljutott delelőjén és a lejtőn nem lehet többé megállni. Ezért kell nekünk most az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc óta eltelt idő 26. évében lerakni az alapjait annak, hogy 1956-os eszmei győzelmünket átváltoztathas­suk fizikai győzelemmé is. Erre kötelez bennünket magyar szabadságharcosokat a magyar nép mai kétségbeejtő helyzete. Gyakorlati teendőinket a realitások határozzák meg, hogy felszabadító har­cunkat, amelyet 1956 október 23.-án kezdtünk el folytatás a 3. oldalon LAPUNK TARTALMÁBÓL: Új korszak kezdődött 1. oldal Olvasóinkhoz 2. oldal “A sírt, hol nemzet..." 3. oldal Rövid külp. összefoglaló 4.-7. oldal Editorial 5. oldal Nagy Béla emlékezete 6. oldal Világszolidaritás 8. oldal First Award Dinner 9. oldal Mások írják 10.-12. oldal Hírek sorokban 11. oldal Lelassított történelem 13. oldal Hírek - Események 14.-15. oldal Jalta a vádlottak padján 16. oldal Szabad Magyar Parlament 17. oldal Egy mozgalom két évtizede 18. oldal Márciusi ünnepségek 19. oldal Magyar Sport 20. oldal ÜHfKETTŐS SZÁM, ÁRA^ HUNGÁRIÁN TOMORROW ^1210^ A MAGYAR EMIGRÁCIÓ KÖZPONTI LAPJA ivUU IífOpw a mactaic ectsiéc szolgaiatában XXXVI. ÉVFOLYAM 1 - 2. SZÁM. (NO. 1 2. VOL. XXXVI.) 1982Január Február KETTŐS SZÁM, ÁRA: (PRICE) $1. - j

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék