Magyar Ifjúság, 1957. július-december (1. évfolyam, 27-55. szám)

1957-07-06 / 27. szám

w (Vj&piilfr hajéul. pótolni a néhány hónapos ki­esést. — Sajnos, a szorgalom nem elég, hiányzik az éveken át meg­szokott folyamatos felkészülés és ez meg is látszik atlétáink moz­gásán — mondotta Sir József, a válogatott szakfelügyelője. — A papírforma szerint az erősen fel­jövőben levő lengyeleknek van nagyobb esélyük a győzelemre. A lengyel csapat tagjai szeré­nyen beszélnek a kétnapos via­dalról, bá>- rendíthetetlenül bíz­nak sikerükben, amihez minden Joguk megvan. Egyébként Buda­pestre érkezésük után megtekin­tették a Népstadiont. A lengye­leknek a magyar válogatott el­leni verseny után még egy nagy feladattal kell megbirkózníok eb­ben az évben; a következő ellen­fél a Német Szövetségi Köztár­saság atlétacsapata lesz. A küzdelmek szombaton dél­után fél 5 órakor, vasárnap pe­dig 18 órakor kezdődnek. Sókba bérül Karlovy Vary — madár­távlatból. ' éS 1957 JÚLIUS 6. íilmet hozhattak Karlovy Varyba, hogy felvegyék a ver­senyt a nagydíjért és a három fődíjért. A fesztivál • keretében való­sággal klilön ifjúsági íilmver- senyt is rendeznek. A zsűri külön elismerésben részesíti és díjazza a fiatal filmművészek legjobb alkotásait. A 17 tagú zsűri elnöke Brousil, a prágai Zeneművészeti Akadémia rek­tora. Tagjai közé hét csehszlo­vák és 10 külföldi filmesztétát, közöttük a magyar Gertler Viktort — hívták meg. Pénteken megérkeztek az el­ső külföldi filmdelegációk. A szovjet küldöttséget N. Davi- dov kultuszminiszter-helyettes vezeti, tagjai: A. G. Zarchi és a nálunk is jólismert Inna Makarovna, a bemutatásra ke­rülő „Magasság“ rendezője és női főszereplője; valamint An­na Stoljarszkaja, a másik Gépesített szérű A MAGYAR KOMMUNISTA 1957 JUl 9 VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Három hír — a Fesztivál előtt , Annyit eláru­lunk már most,i hogy a moszkvai Fesztivál megnyitásának napján Budapest, de az ország több más városa is fia­talok dalától, kacagásá­tól iesz hangos. Miskol­con,. Esztergomban me­gyei ifjúsági találkozót tartanak, Pesten pedig csónakkorzó a Dunán, lampionos felvonulás, álarcos VIT-bál. És ha minden „jól megy” — ezen a napon Pünkösd­fürdő és a Vidám Park a pesti ifjúságé lesz. MEGY A GÖZÖS, megy a gőzös — talán még Kanizsára is a pé­csi, dombóvári fűtőház­ból. De nem ám akár­milyen gőzös. A pécsi fűlőház öt ifjúsági bri­gádja a VIT tiszteletére versenyre szólította a dombóvári fűtőház KlSZ-brigádjait. A fel­tétel: 10 százalékos szén­megtakarítás mellett túlsúlyos vonatokat: in­dítanak. MINIATŰR SZEREN- CSEPATKŐK, elsőran­gú vívópengék. Ezek a kedves ajándékok sora­koznak hamarosan a szentgotthárdi kaszagyár KlSZ-szervezetében. Ez a gyári fiataiyk. ajándé- l~M, a fesztiválra. De bizonyára nem lesz ki­sebb sikere annak a kis miniatűr kötélpályának sem, amelyet az iszka- sientgyörgyi bauxitbá­nya' kiszistái készítenek. Pás de deux Az első erőpróba „A lengyelek az esélyesebbek a kétnapos atlétikai versenyen" - mondja Sír József Földváron, az Express penziójában üdülő fiatal lány vitorlázni készül (Foto: Lelkes.)^ Augusztus 16-án kezdődik a DÍVSZ IV. kongresszusa A Demokratikus Ifjúsági Világszövetség tanácsa el­határozta, hogy összehívja a DlVSZ JV.. kongresszusát, amely összefoglalja mun­kásságának eredményeit és hajtó szervét. A IV. kong- meghatározza a mozgalom resszus nem sokkal a feszti­VH«?s vil be<eiezése ut4n' arsz; alapokmányát is. majd meg- tus. 16-23» Jsözőit- ülésezik választja a szövetség végre- Kijevben. Részlet Csa jkovszkij Dió- [ törő című balettjének harma- I dik felvonásából. Táncolják: [ az Állami Balattintézet kilen- i cedik évfolyamos növendékei a nagysikerű képesítővizsgán: Czére Éva és Gaál Jenő, mosogep, hűtőszekrény, villanytűzhely, motorkerékpár? ló hűtőszekrény-konstrukció gyártási jogát vásároltuk meg nemrégen a svédektől, de a nagvobb arányú terme’és csak jövőre indulhat, amikor — egész évben — ötezer darabot akarnak készíteni. Ebben az évben mindössze ötszázat gyárt az ipar, ezt a mennyisé­get eredeti svéd berendezéssel, csak a szekrénye lesz magyar. S mi lesz a motorkerékpár - ral? Egész évben négy és fél, ötezer darab Pannóniát tud adni a gyár a belkereskede­lem riszére. 125-ösből 26 és félezer darab kerül forgalom­ba. s ebben már benne van­nak a Szovjetunióból behozott kismotorok is. Forgalomba ke­rül ezer darab 350-es IZS is. Ilyen lesz a leghidegebb pesti színim Még a párizsi jégrevű szébb- nél-szebb számainak tapsol a budapesti közönség, de épül már a honi jégművészek haj­léka is: az első állandó jellegű magyar Jégszínház. Sport és revű, tánc és muzsika, humor és szemkápráztató akrobatika találkozóhelye lesz ez a Sport- csarnok mellett épülő hajlék, mely Németh Imre olimpikon igazgatásával. Sallay Éva ba­lettmester művészeti vezetésé­vel és Szécsi Ágnes volt kor- csolyabajnoknő-rendező tervei szerint készül. — Milyen lesz a műsor? — kérdezem Szécsi Ágnestől. — Kétrészes, két és félórás revű. Címe: „Sport, tánc, sze­relem.“ Zeneszerzője és a jég- szinházi zenekar vezetője: Ra­dies Gábor. Az első részben a különböző sportágak, a máso­dik részben a különböző 'korok és helyek szerelmeinek paró­diáját mutatjuk be. Állandó társulatunk’ húsz-huszonnégy- tagú lesz. s azokból a volt él­versenyzőkből állítjuk össze, akik színészi készséggel és tánckészséggel is rendelkeznek. Kgy-egy műsorunkra külföldi jégművészeket is meghívunk. — Kik lesznek a vezető mű­vészek? — Tárgyalást folytatunk Botond Györgyivel, a sok nem­zetközi sikert elért Szöllösy- Vida jégiáncospár férfitagjá­val: Vida Gáborral. Hostyánsz- ky István jégkomikussal, Töl- gyessy Zoltánnal és Pátérsz Alice-zal, az idei jégtáncbaj­nokság győzteseivel, a sokszo­ros magyar bajnok Saáry Évá­val és „ ragyogóan szép. ifjú Kovács Mariettával. — Milyen lesz a színház? — Ovális alakú, földszinti és erkély helyekkel. Befogadó- képessége: 700 néző. — Nyitás? — Szeptember közepén. — Reményeik? — Száz előadás a nyitó re­miből és külföldi vendégsze­replés jövő ilyenkor. Forró sikert kívánunk a (eg- i újabb és leghidegebb pesti színház valamennyi tagjának! Végre nemzetközt atlétikai mérkőzés is lesz Budapesten. Két napig — szombaton és va­sárnap — a magyar és a len­gyel atléták mérik össze erejü­ket, tudásukat a Népstadionban. A lengyelek nagyszerű formában vannak, nemrégen fölényes győ­zelmet arattak a csehszlovákok ellen, s most nagyon fenik fo­gukat a magyar csapatra is. Mind a férfi, mind a női ver­senyzőik az utóbbi években olyan arányú fejlődésen mentek át, amilyenen talán egyetlen euró­pai ország atlétagárdája sem. Velük szemben bizony nehéz dolga lesz a magyar csapatnak, hiszen ebben az évben a felké­szülésben messze elmaradtunk az előbbi évekhez képest, s az Is Jelentősen meggyöngitette vá­logatottunkat, hogy néhány él­vonalbeli versenyzőnk külföldre távozott. Atlétáink szorgalrr&san készültek az év első nagy nem­zetközi versenyére, • igyekeztek TÖBB VAN, MINT VOLT... ^mikor tesz elegendő yyifTTfTVffty?TTyfTTTTyfTTftTTVTfytTfTftTfTyTTtVTTT?VTTTVTfTfTV jesen megnőtt keresletet még ez a megnőtt mennyiség sem fedezi. Mosógépből ebben az évben mintegy 13—14 ezer darabot kapott a kereskedelem, s az év hátralevő részében további 26—27 ezret — egész évben tehát mintegy 40 ezer darabot kap — s ez enyhít maid vala­mit a hiányon. (1956-ban ösz- szesen 22 ezer darabot adtak el.) Jelentősebb javulást azon­ban csak jövőre várhatunk: a kereskedelem 120 ezer dara­bot kért az ipartól, s az eddigi tárgyalások eredményeképpen remény van arra, hogy majd­nem a teljes mennyiséget, legalább százezer darabot el ic tudnak készíteni a gyárak. A tervek szerint — ha a Ko­hó- és Gépipari Minisztérium megadja a kellő segítséget — egyedül a Hajdúsági Iparmű­vek. amelv most kapcsolódik be a mosógépek gyártásába, havi tízezer darabot tud ké­szíteni a lövő év második fe­lében. Jelentősebb javulás te­hát erre az időre várható. Villanytűzhelyből ebben az évben eddig háromezer dara­bot kapott a kereskedelem: az év hátralevő részében ugyan­ennyit szállít a pápai Elektromos hűtőszekrényt sokan vennének, de a jelen­tős import ellenére is — négy­ezer darab került forgalomba —■ alig lehet hozzájutni. Kivá­Cscmós Istvánnak, a Belke­reskedelmi .Minisztérium vas és műszaki főigazgatósága műszaki vezetőiének tettük fel a kérdést: mikor lesz ele­gendő mosógép, hűtőszekrény, villanytűzhely és motorkerék­pár. Ezekből a nagvon keresett - cikkekből a közeljövőben még nem tudják kielégíteni az igé­nyeket. Hazai termelésből és importból jóval több került, s kerül ugyan a boltokba, mint az előző évben, de az erőtel­IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG KÖZPONTI LAPJA ÁRA 1 FORINT Szeretettel várjuk : owl 3 ...I m JÚLIUS-em DÉLBEN érkeznek a magyar lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllíllllllllilllllllillllllllllllllllllllllllllllllll' ** " illllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII küldöttek Moszkvába illllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllillllllllllllllllllllllllliililliliiiiillliliilllllllillllllllllllll • 40 személygépkocsit sorsoltak ki a szovjet Fesztivál-lottón • A magyar fiatalok Gorkiba is ellátogatnak • Megtörtént a VIT-buszok főpróbája Sí MINH elnököt Népünk vendégeként, az El-l noki Tanács meghívására I európai körútja során hazánk- \ ba látogat Ho Si Minh elvtárs, | a Vietnami Demokratikus Köz-] társaság elnöke. „Ho apánk” — ahogyan a | nép nevezi őt — egész élete! Összeforrott a vietnami nép- z pel. Ho Si Minh 1890. májusi 19-éy született. Serdülő korá-z ban a copf viselés megszűnte-1 téséért indított mozgalom so-f raiban küzd az idegen uralom! ellen, majd 1912-ben szintez világkörüli vándorlásra indul § — hajópincérként. Fnanciaor-i szagban ismerkedett meg az szocialista mozgalommal és! megalakulásakor belépett a z Francia Kommunista Pártba. | Egy évtizeddel később, 1930-1 ban megszervezte az indokínai | KP-t. FIo Si Minh megismerte | a hongkongi fogházat és az! egykori kuomitangista Kína | börtöneit. De nem tudták őt | megtörni s for: odaírni tevé-z kenységéért a nép azzal fejezi! ki elismerését, hogy 1945-ben | az új köztársaság elnökévé! választja. A franciák árulásai azonban ismét az őserdőbe 1 kényszeríti őt és harcostársait, § s csak nyolc esztendős küzde-| lem árán sikerült kivívni a| tűzszünetet — amikor a fra.n-% cia megszállók Észak-Vietnam- \ bál végleg eltakarodtak. A hatvanhét esztendős Hói Si Minh ma is fáradhatatlanul | dolgozik s arra is talál időt, | hogy verseket költsön. Hogyan z is írta „Vörös és arany zászló” | című költeményében: „Szí- z veink egyek”. Ezekkel a sza-1 vakkal fogadjuk őt! Moszkva a VI. Világifjúsági Találkozó előkészületeinek lá­zában él. Az utcákat hatalmas Fesztivál-jelvények díszítik, a moszkvai rádió naponta több­ször beszámol az előkészüle­tekről, a televízióban pedig naponta kétórás műsor kereté­ben riportfilmekben ismertetik a nézőket a legfrissebb VIT- eseményekről. Tiszta, Ízlésesen berendezett szállások várják a küldöttsé­geket. Huszonnégyezer fiatal a mezőgazdasági kiállítás terüle­tén épitett, ötágyas szobákból álló szállodákban lakik majd, négyezer sportoló pedig egy­ágyas szobákban nyer elhelye­zést a Lomonoszov Egyetem hatalma^ épületében. Ezenkí­vül a három-négyezer meghí­vott személyiség Moszkva leg­szebb, minden kényelmet ki­elégítő szállodáiban kap szo­bát. Egyébként minden szállás­helyen televíziós- és rádióké­szülékek állnak a vendégek rendelkezésére. A vendégek­nek az élelmezésre sem lehet panaszuk, hiszen a különleges konyhákon készülő ételeket ét­lapról választhatják ki. A magyar delegáció a Fesz­tivál megnyílása elölt 'két nap­pal érkezik Moszkvába ezért a tervek szerint ezt az időt arra használnák fel, hogy el­látogassanak Gorkiba, Lenin egykori lakóhelyére és hajó- kiránduláson vennének r^szt a Moszkva folyón. A magyar fiatalok különvonata egyéb­ként július 23-án indul Buda­pestről és 25-én délben érke­zik a szovjet fővárosba. A kül­döttek hálókocsikban teszik meg az utat a szovjet határig. Moszkvában nemrég tartot­ták a főpróbát a Fesztivál részvevőit szállító autóbuszok és személygépkocsik is. A VIT ideje alatt ezek minden más járművel szemben előnyt él­veznek. A Karnevál színhelyén is megvizsgálták már a lam­pionok legkedvezőbb elhelye­zését. Készül az utcák dekorá­ciója is. Egyes utcákat például népi alakok > díszítenek majd — s itt a csehszlovákok Svejkje mellett a mi Ludas Matyink is helyet kap. Moszkva várja a vendége­ket. Megtartották már a nagy­szabású Fesztivál-lottó sorso­lását is, amelynek során a több tízezer nyeremény'között 40 darab „Volga” és „Moszk­vics” típusú személykocsit és 2600 motorkerékpárt sorsol­tak ki. A szerencsés nyerte­sek — természetesen csak ak­kor, ha nem éppen 0000 kilo­méternyire laknak Moszkvától — már saját járművükkel utaznak a Fesztiválra! Radnai János mm Száznegyven-százötven vagon gabonát takarítanak be a nyá­ron a Szőkepusztai Állami Gazdaságban. A munka meggyor­sítására gépesített szérűt építettek, ahonnan transzportőrök viszik a terményt a raktárba. !ffl!\Lp.yY.yARY:ten (Tudósítónk telefonjelentése Prágából) Karlovy Varyban, ebben a gyönyörű fenyvesekkel bori- tott, hegyek völgyében meg­búvó, patinás hírű fürdőváros­ban, amelyet régen a „gyomor­betegek mekkájának“ nevez­tek, minden készen áll a fesz­tivál szombat délutáni megnyi­tójára. Az idei fesztivál méretei min­den eddigit-felülmúlnak. Negy­venöt ország harminckilenc egész es.ét betöltő játékfilmet és közel 50 rövidfilmet mutat be. A játékfilmek közül tizen­egy cinemascope-rendszerrel készült. Ezeket nem a Moszkva szállóban levő Fesztivál Mozi­ban. hanem a 2000 személyes, 22 méter széles vásznú (tehát a városligeti Tó-mozinál jóval nagyobb) szabadtéri filmszín­házban vetítik. Az évi hatvan filmnél keve­sebbet gyártó országok esv. a hatvan filmnél többet gyártók lóg“ női főszereplője. Még né­hány név a fesztivál több mint 400 filmművész vendége közül: Cavalcanti, a világhírű brazil filmrendező, Yves Campi francia, Luciano Emmer olasz filmrendező, Snyder William, az Egyesült Államok küldött­ségének tagja, á Rembrandt- fibn elnöke A sztárok névsorát az ,.Egy szép lány férjet keres, az „Egy nap a bíróságon“ és az „Oké, Néró“ főszereplője: Silvano Pampanini és a „Halló, itt Gabrielládból ismert Givanna Ralli, valamint Heinz Rühman. Paul Hörbiger és Hans Mosel vezetik. De az igazi művészi ciót a bemutatásra váró filmek jelentik. A szovjet filmművé­szek nagy érdeklődéssel várt alkotása a „Prolog“, amely színes, cinemascope-rendszerű, Gina Lollobrigida új filmje, a „Párizsi Notre Dame“, Yves Montand két legújabb filmje, a „Salemi boszorkány“ „Farkasok és emberek“ előbbi francia, az iitóbbi olasz produkció), Thomas Mann „Egy szélhámos naplója“ cí­mű regényének filmváltozatát, amelyet a nyugatnémetek ké­szítettek, az „Egy táncosnő vi­lága" című amerikai film és a csehszlovák filmgyártás leg­újabb alkotása, a „Svejk, a derék katona“ mellett olyan filmcsemegék várnak a nézők­re, mint az argentin „öt csirke és az ég“, a brazil „Ostromlott ház“, a ceyloni „Sors vonala“, az NDK filmje, a „Szerelem mazurkája“, Persze a sokatmondó, hang­zatos címek nem sokat árul­nak' el a filmek művészi érté­kéből. De egy már most is biztos; a Karlovy Vary-i film- fesztivál választ ad arra a so­kat vitatott kérdésre; válság­ban, vagy új emelkedésben van-e a világ filmművészete. Garai Tamás

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék