Magyar Ifjúság, 1959. július-december (3. évfolyam, 27-53. szám)

1959-07-04 / 27. szám

BUDAPEST VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK* WV v \ 1959 JUL" 8. 'fi «fii A MAGYAR K O M M l \ ISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG KÖZPONTI LAPJA 1959. JÚLIUS 4. ÁRA 1 FORINT III. ÉVFOLYAM UJ TV TORNYOK AZ NDK-BAN A MOST ÉPtLÖ DKQUFDEI TELEVÍZIÓS TORONY 184 MÉTER MAGAS LESZ. TV kísérleti adásait 1952 vé- kezdték meg Berlinben. 1953- helyezték üzembe a lipcsei t. 1953 óta pedig a kerületek- egymás után építették az ado- ilietve a reléállomásokat. ! NDK első TV adói a rádió­dhoz hasonlítottak, azaz egy épületből - itt voltak él­ezve a technikai berendezé- _ és leadóantennából álltak, cet az adókat lassan kiszoWt- a korszerű TV-tornyok. Ezek V-tornyok henger- vagy kúp­ul vasbeton építmények. Am- a kúpalakúak a legújabbak, ét konstrukció egyenértékű. A ö közti választásnál a száiksé- antennamagasságot veszik fi- embe. 80 méter magasságig geralakút, 80 méter felett ne- kúpalakút építenek. A hegesz- vacb«to«vázat gvórűk káéit te. Nézzük meg, miiven bellil- egv ilyen hengeralakú torony, •aitsehi torony magassága 80 er, emeletszeriien éoítették ki. egyes emeleteken helyezték el zükséges berendezéseket, mint műhelyeket, tartózkodási és A WILHELM PIECK VAGON ÉS GÉPGYÁRBAN A győri Wilhelm Pieck Va­gon- és Gépgyár KISZ bizott­ságán Gombik János fiatal mérnök, a Fiatal Műszakiak Tanácsának vezetője, sok új dolgot mondott el a KISZ ter­melési munkájáról. — Az utóbbi időben megnö­vekedett a műszaki tanács ha­tásköre, s most már sokkal több segítséget adunk a KISZ termelési munkájához. Min­den tanácstag felelős valami­ért, egyik az exportbrigádok versenyéért, másik „A szakma ifjú mestere” mozgalomért, harmadik az újításokért stb.; az egész termelési munkáért, a versenyért, a műszaki tanács együttesen felelős. Megkérdeztük a fiatal mér­nököt, hogy az új módszer ha­tása érezhető-e a munkaver­senyben. — Igen, érezhető — vála­szolta. — Néhány hónappal ezelőtt 22 brigádunk volt, je­lenleg pedig 57 ifjúsági bri­gád dolgozik és valamennyi résztvesz a kongresszusi ver­senyben. Az acélöntödébe\n a VIT tiszteletére alakult egy VIT-brigád, Debreczeni József vezetésével. A legutóbbi érté­kelés szerint a selejt és a ho­mokfelhasználás csökkentésé­vel több mint 30 000 forint megtakarítást értek el. De em­líthetném Fridmann József brigádját a gyáregységből, Ök a szovjet exportvonatok forgó­vázainak hossztartóit készítet­ték el határidő előtt 4 nappal, a diesel-mozdonyok alkatré­szeit pedig két nappal előbb adták át a szerelőknek kiváló minőségben. Sánta Lajos bri­gádja azért érdemel dicséretet, mert a termelékenység növe­kedését segítik munkamód­szerátadással. önkéntelenül adódik a kér­dés, hogy vajon a brigádokat csak úgy, ötletszerűen alaki- tották-e meg. Gombik János erre is példával felel. — A vagon üzemben az első negyedévben 15 export sze­mélykocsi .lemaradás volt. A kocsikat, ha a második ne­hatunk számlájukra. De ezek­kel a brigádokkal párhuzam­ban a 25-ös vagon üzemben is alakítottunk 15 brigádot, hogy jobban kéz alá dolgozzanak a szerelőknek. Nem is volt mos­tanában baj a szerelők anyag- ellátásával. Nagyjából ilyen meggondolások alapján szer­veztük meg az új brigádokat Megtudtuk még, hogy a kongresszusi versenyben leg­jobban dolgozó brigádtagokat szombat és vasárnaponként kétnapos balatoni kirándulás­ra viszi a KISZ-bizottság. Meg is érdemlik ezt a vagongyári fiatalok. ••• • . • GAZDAG ARATÁS Aratják az őszi árpát a Nádudvari Vörös Csillag Tsz- ben. A közel hat­száz holdas, hatal­mas őszi árpa táb­lán kombájn vágja a jól beérett gabo­nát. A tsz tagjai 16—17 mázsás át­lagtermést várnak holdanként. I (VidÁnt Inilxitő iii dcikcícdé Vj Javaslat készül a házassági törvény megváltoztatására 9TT’ ÍTTTV Pesten — Budán, a VIT-re készül j fiú-leány 1 • J Egy kis térkép-séta Budapesten. Es ahogyan a rajzoló látta, kis ízelítő a fővárosi fiatalok VIT-ké- sziilődéseiről. S ha valaki nem ér­tené, mit jelent a sepregető kis­lány, vagy a téglahalmot cipelő fiú, íme a magyarázat: 4. ► f""’ ] A 44 sz. Állami Epftő­£ I I I ipari Vállalat kiszistái ► I |„kis VIT”-et rendeztek i ....... 6 Pünkösdfürdőn. Szovjet ► katonák, kínai, vietnami, algíri, ► spanyol és görög diákok, egv pa­gyedévben is, de el kellett ké- ► raguayi énekes és a dívsz ka- szíteni. Ebben az üzemrészben t kÜ'd8“e JÖ“ *' meshivá’ 13 új ifjúsági brigádot szer- ► ' vettünk. A fiatalok vállalták, ► O hogy a rendes havi terv telje- £ | |dig moo társadalmi mun­sítése mellett, pótolják az első £ 1 1 ' "‘kfiórát dolgoztak. negyedévi lemaradást, elké- £ ,---——,A7 kerületben us kö­s zítik a 15 darab kocsit iS. All- £ I Q jzépiskolás lány néhány ták szavukat, és a normaóra £ I_____•Jórán keresztül utcát se­t últeljesítéssel több, mint t rülel lfttPe,?s’ztábí,e“eS a“ munká- 280 000 forint megtakarítást ír- ► jukért kapott 1450 forintot befi­► zették a VIT-alapra. JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA' I—fT"1u OEjs SÁTORTÁBOR-TULAJDONOSOK Fonyódligeten, ott, ahol a fák lombját borzolja a Bala­tonról jövő szél, két nagy „holland'-sátor púposodik a 24 lakósátor között, s a kör­nyéket gyermekzsivaj, vidám lárma tölti be. A táborbejárat­nál pedig tábla hirdeti: A LENIN KOHÁSZATI MÜVEK KISZ-BIZOTTSÁGÁ­NAK UTTÖRÖ TÁBORA. A Lenin Kohászati Művek kiszesei ugyancsak megdolgoz­tak, amíg a tábor elkészült, hogy befogadja a gyár dolgo­zóinak vidám, pajkos gyerme­keit. hálóhelyiségeket, valamint az adó- tizem helyiségeit. A küpalakü adó­tornyokat másképpen építik. Itt mindenütt nagykiterjedésű épít­ményt találunk, amely alapként és ellensúlyozásként szolgál. A tulaj- dnnképeni adón és műhelyen kí­vül itt van a többi szükséges he­lyiség is. A torony felfelé keske- nyedik és nincs emeletekre oszt­va. A torony csúcsába itt is lép­csők és felvonó vezet. Az ellen­súlyozásra szolgáló építmény nél­kül igen mély alapot kellene a földbe építeni, minthogy a^ anten­natornyokat is beleértve, a'torony tekintélyes magasságot ér el (kb. 190 méter). Ilyen magas toronynál nagy a kilengés lehetősége. Éppen ezért az építményt erősen és mé­lyen a talajba kell’ ágyazni. Az ellensúlyozás megadja a torony­nak az igen mély alap nélkül is a szükséges állóbiztonságot. Az adótorony felül kiszélesedik és az adóüzem, valamint a hozzátartozó műhely számára megfelő teret biztosít. Az NDK-ban sorra nőnek ki a földből az ilyen korszerű te­levíziós tornyok. A gyári munkás ellátási osz­tály biztosítja a szükséges pénzt, de a tábor felépítése, berendezése a KISZ-szervezet feladata volt. összehívták a sátorveréshez értő — katcmaviselt fiatalokat, s Járdán Ferenc nagyüzemi KISZ-titkár vezetésével mun­kához láttak. Tóth Gábort Foszternik Győző, Ács Gyula addig nem nyugodott, amíg el nem készült a sátrak katonás rendje. A gyermekek felügye­letét fiatal pedagógusokra bíz­ták. Ám ennyi nem elegendő egy sátortáborhoz. Szükség volt szakácsra, s hogy az főz­ni tudjon a sok éhes gyermek­szájnak, ügyes „beszerző” is kellett. így kapta KISZ-megbízás- ként Korcsik László — aki „ci­vilben” téglagyári munkás — ► a sátortáborban a másodsza- £ kács megtisztelő címet és mun­kakört. És így lett Nagy Béla, a mechanikai műhely lakatosa — mert motorkerékpár ózni és számolni jól tud — a sátor­tábor nagytekintélyű beszer­zője. Az ínycsiklandozó illat, s a 120 gyerek elégedett, napbar­nított arca arról tanúskodik, hogy kitűnőre vizsgázott a Le­nin Kohászati Művek KISZ- bizottsága úgy is, mint sátor­tábor-tulajdonos. A XI. kerületben a VIT- re való készülődés során külföldi és magyar fia­talok eddig húsz helyen tartottak élménybeszámolókat külföldi országokról. [ Újpesten az Egyenáramú Gépgyár fiataljai rossz villanymotorokat hoztak rendbe az FVV részére társadalmi munkában. Az ezért kapott 1000 forint jutalmat befi­zették a VIT-alapra. I A legtöbb pénzt a VIT- alapra az angyalföldi fia­talok fizették be: 129 299 forintot. A kerületben dicséret illeti a Kender-Juta és a Láng-gyárat, akik önerejükből 18—18 ezer forintot adtak. JA XVI. kerületben ifjú- Isági hetet rendeztek a IVIT tiszteletére. Torna- ■ ünnep, autó- és repülö- gépmodel] bemutató szerepelt a műsoron és mintegy 500 fiatal ta­lálkozott arab diákokkal. iA Népstadionban rendez­itek meg a Béke és Ba- jrátság sportünnepélyt ■ 70 000 résztvevővel és 35 000 nézővel. Jól sikerült VIT-estet rendeztek az artista fia­talok. * * * m S co Nem .sokkal később a fia­tal művészek is műsort adtak a VIT-alap javára. A két rendezvény ötven­ezer forinttal járult hozzá a ma­gyar VIT-delegáció költségeihez. A Kőbányai Porcelán- gyárban művészi serlege­ket terveztek, s mintegy száz porcelán figurát ké­szítettek a fiatalok ajándékul a VIT külföldi résztvevői számára. A IX. kerületi fiatalok egy teljes hétig vendégül látják a Bécsbe utazó vietnami fiatalok 90 tagú csoportját. A kispesti fiatalok első­nek adták el a budapesti kerületek közül a VIT sorsjegyeket. A Csepeli Vasműben két­hetenként kiállításokat rendeznek a szocialista országok életéből. 3 ◄ ◄ 3 <-« ◄ < ◄ olyan 13. 14. IS ► 35 000 né Is 15. A Csarnok téri iskola építésénél a VIT tiszte­letére 10 000 társadalmi munkaórát vállaltak a pesterzsébeti fiatalok. A munka jól halad és így december 1 he­lyett már szeptemberben megkez­dődhet a tanítás az iskolában. A VIT tiszteletére Lő- rincen 322 000 tégla elké­szítését vállalták a fiata­lok. 16. nyitják, hogy sok esetben visszaélnek ezzzel a joggal a fiatalok. Rövid, egy-kétnapos ismerettség után házasodnak össze a szülők tudta nélkül, sőt gyakran akaratuk ellenére. Kz ilyen felelőtlen házassá­gokból később gyermekek születnek — a nagymama, vagy az állami otthonok ter­hére. Ez érthető is, hiszen az így kötött házasságoknak leg­többször nincs semmiféle ko­molyabb alapja, sokszor a fiatalok még saját maguk el­tartásáról sem tudnak gondos­kodni, hiszen ipari tanulók, vagy gimnáziumba, főiskolára járnak. Mindehhez hozzájárul, hogy később ők maguk is rá­jönnek: elhamarkodottan cse­lekedtek, s ezután következik a válás, amelyet éppolyan meggondolatlanul mondanak ki, mint a boldogító igent. AZ ÉRDEKVÉDELMI BI­ZOTTSÁG az ilyen esetekben legtöbbször a ,,békebíró” sze­repét játssza — de nem sok sikerrel. Az ilyen házasságo­kon később már nagyon nehéz segíteni. Éppen ezért most javaslatot dolgoznak ki a fel­sőbb állami szervek felé, hogy bizonyos változásokat eszkö­zöljenek, a házassági törvény­ben. Az egyik javaslat az el­képzelések szerint az úgyne­vezett hathetes kihirdetés len­ne. Ennek értelmében, ezentúl csak úgy lehet házasságot kötni, hogy először jelentkezni kell a tanácsnál, ahol hat hé­ten át kifüggesztik a házasul­ni szándékozó nevét. A hat hét várakozási idő alatt jogos esetben bárki óvást emelhet és így elkerülhetetlenné vál­na, hogy a szülők is megtud­ják gyermekeik szándékait. Természetesen ez az idő arra is jó lenne, hogy a fiatalok maguk is meggondolják: nem elhamarkodottan cseleked­nek-e? Ez azonban mint említettük, jelenleg még csak terv, javas­lat. Szerkesztőségünk vélemé­nye szerint helyes lenne, hogy ha minél több jogász, szak­ember, pedagógus és ifjúsági Vezető foglalkozna ezzel a problémával és javaslataikat, véleményüket levél formájá­ban eljuttatnák szerkesztősé­günkhöz. Tábori Nóra: A 1 mqyiiklt közétek, /M fiatalok, -most nyá- 'f—-4M ron, ifjúsági tábo- \^y C tokba indulnak,'. hogy teljesítsék a Magyar Kommunista Ifjúsági - Szövetség védnöksége alatt vállalt feladatukat. Részt vesz­nek a Hanság lecsapolási munkálataiban, dolgoznak más nyári ifjúsági építőtábo­rokban. Érzik és tudják ennek az ügynek a jelentőségét, s örömmel ajánlják fel hozzá két kezük munkáját. Tulaj­donképpen társadalmi munkát végeznek. Bennünket, fiatal színésze­ket, örömmel tölt el és magá­val ragad az ifjúságnak ez a lendülete. S kötelességet for­mál számunkra. Érezzük és tudjuk, hogy ebben a lendü­letben nekünk is osztoznunk* kell, s ki kell vennünk ré­szünket a feladat teljesítésé­ből. Arra törekszünk, hogy az ifjúsági táborok lakói minél örömtelibben végezzék mun­kájukat, jól is szórakozzanak. Ezért határoztuk el. mi, szí­nészfiatalok, hogy felkeressük ezeket a KISZ-táborokat, s a jól végzett munka jutalmául ott — felajánlásként — elő­adásokat rendezünk. A próza és vers, a dal és tánc, a ko­molyság és humor jegyében állítjuk össze műsorainkat. Ezt adjuk. Amit pedig ka­punk:— az a közönséggel való találkozás élménye, a beszél getések, eszmecserék hasznos sága, életismeretünk gyarapi tása. Azt hiszem, ezek a ki rándulások is segítik majd < mi munkánkat, ha majd i színházak nyári szünete utál megfrissülve ismét szinpadn lépünk. A KISZ KB irányelvei az ifjúság eszmei-politikai neveléséhez 6. oldal Harmincöt új iíjúsági brigád KÖZISMERT ma már és közszeretetnek örvend a fiata­lok körében a Budapesti KISZ Bizottság Érdekvédelmi Bizottsága. Százak fordulnak a bizottsághoz hétről hétre, s az elmúlt évek során ezreknek segítettek ügyes-bajos dolgaik elintézésében. „Állást szeret­nék” —' kéri az egyik fiatal, „lakás kellene” — mondja a másik és van plyan, aki sé­relmesnek érzi, ami vele mun­kahelyén történt, * és akad olyan is, aki a vőlegényére panaszkodik, mert az nem akarja elvenni feleségül. Se szeri, se száma, a sokféle­fajta ügynek, jogesetnek, amelyek mind-mind segítség­re várnak és amelyekben se­gít is a fiatalok érdekvédelmi bizottsága. A bizottság tagjai társadal­mi munkások, ifjúkommunis­ták, fiatal jogászok, akik munkaidejük után lassan két éve intézik már sok apró egyéni gondokat, bajokat. Ezek a fiatalok meg is tesznek min­den tőlük telhetőt, de a gya­korlat azt bizonyítja, hogy van néhány problémakör, amely általános intézkedést,' rendezést követel. Az egyik ilyen, jelenség a fiatalok há­zassága. ■ AZ ALKOTMÁNY értelmé­ben 18 éves korukban válnak teljes jogú állampolgárokká a fiatalok és ekkor szülői en­gedély nélkül házasodhatnak. Számtalan történetet lehetne felsorolni, amelyek azt bizo-' YYYYTTTYTYTTTYTTY»TYTTTTTYTT^

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék