Magyar Ifjúság, 1985. január-április (29. évfolyam, 1-17. szám)

1985-01-25 / 4. szám

fórum A MAGYAR IFJÚSÁG OLVASÓSZOLGÁLATA. BUDAPEST Vili., SOMOGYI BÉLA UTCA 6. 1983 AZ ORVOS VÁLASZOL £ SOKAN kérnek sürgős, részle­tes választ egészségügyi problé­máikra. Erre a hozzám érkező le­velek százai miatt sem kerülhet­ne sor, nem is szólva arról, hogy igen sokan olyan kérdéseket tesznek fel, amelyekkel a kör­zeti orvosukhoz kellene fordul­niuk, aki vagy maga adná meg az eligazítást, vagy megfelelő szakorvosi rendelésre utalná be a jelentkezőt. Különösen elkeserítő az, ami­kor azt írják, hogy orvoshoz ne küldjön, úgysem megyek el. A betegség nem szégyen, az ostoba­ság viszont... Ma már igen sok olyan nép­szerűén megírt orvosi felvilágo­sító könyv létezik, amiből a leg­fontosabb tudnivalók elolvasha­tok. Akármelyik könyvtáros szí­vesen ad útbaigazítást ezekről a művekről. A hozzánk írt levelekre is zö­mében azt válaszolom, hogy a felmerülő kérdéssel ide és ide le­het fordulni. Többnyire csak azokra a levelekre olvasható ér­demi felelet e rovatban, ami má­sok olykor titkolt gondjára is választ jelenthet. 0 TÜNDE. Ha ok nélkül ingerlé­keny és olyan meggondolatlansá­gokat tesz, mint amikor értesí­tett, akkor bizony orvosi segít­ségre lenne szüksége. Az első út a körzeti orvosukhoz vezessen. Tőle megtudhatja a további ten­nivalóit. 0 BOLDOGSÁG. A Postinor ugyan nem okoz meddőséget, de hosszabb távon nem kívánatos a szedése — még a javasolt mér­tékben .sem. Más hatékony fo­gamzásgátlási módszerek is lé­teznek. Erről nőgyógyászaton kaphat bővebb tájékoztatást. • MIT VÁRHATOK? Mindazt, amit eddig is érzett. Ha máskép­pen nem megy, kezdetben tegyen * ő is ugyanúgy, mint ahogyan egyedül célhoz ért. • ESZELŐS SZERELEM? He­lyettem a jeligéje válaszol. • MIT TEGYEK? Csukja be az ajtót, ha a szülei meggondolatla­nul nyitva felejtették. • VAROM a GÓLYÁT. Rosszul teszi! Tizenhat esztendősen az ember először igyekezzen felnőt­té válni, ismereteit gyarapítani és olyan tevékenységet «állaim, amiben kedve telik és amivel a társadalom hasznos tagja lehet, ami biztosítja a jövőjét. Tizenhat évesen a szerelemtől elvakult lány, aki minél hamarabb anya akar lenni, nemcsak magát, de leendő gyermekét is bizonytalan jövőnek teszi ki. Gondolkozzon! Még nem késő! % N. S. A gondjára bízott kisfiú ideggyógyászati kezeléssel meg­szabadulhat a bevizelés kellemet­lenségétől. A pelenkázás mellék- termékének az örömét viszont e tevékenység nélkül is megvaló­síthatja mással, aki természete­sen jóval idősebb, mint az ápolt gyermek. • SOKSZÖGSZdGESlTÉS KÖZ­BEN. Komplikált problémájára írásban nem tudok válaszolni. Szexológiai szakrendelésen eliga­zítást kaphat nem mindennapos gondjára. • SZOMORÜ SZŰZ. Májbeteg­nek nem javasolt fogamzásgátló tabletta. A nem kívánt terhesség elkerülésének azonban más lehe­tősége is kínálkozik. Ezek igény- bevételével jeligéjének mindkét szava időszerűtlenné válhat. • MÁJUS ’85 jeligét választott az a 21 éves, szerelmes lány, aki­nek májusban lesz az esküvője, s kétségbe van esve, mert min­dent kíván, csak „azt” nem. Mi lesz vele? Körzeti orvosuktól kérjen be­utalót az ideggondozóba, ahol májusig feltehetően rendezik el­képzeléseit. • KALAPOS ÖREG ŰR, MERRE JÁRSZ? — kérdi egy magát a munkában tapasztaltnak mondó 16 éves lány, akinek az idősebb férfiak tetszenek, de azok nem érdeklődnek utána. Ebből nem lesz semmi baj, mert mint közli, a szexuális élet ocsmányságától undorodik, úgy gondolja, ráér arra 20 éves kora után. Az a néhány év bizonyára ele­gendő lesz arra, hogy a korban hozzáillőket is megkedvelje, meg azt is, amit ma még — ki tudja, milyen okból — ocs- mánynak tart. 9 21—22. Nőgyógyászati szakren­delésen megtalálják a megfelelő gyógymódot. Nem hinném, hogy a panaszolt elváltozás a kezelés után is megmaradna. • SZOMORÜ TINI. Akkor cse­lekszik helyesen, ha felkeresi azokat a szakrendeléseket, ame­lyekre nem akar elmenni. Ezek­hez még annyit, hogy levele ele­jén írt problémájáról ott nem kell beszélnie. Rendeződni fog! Cigarettázás nélkül is! • JÖ TANÁCS. Kedves J„ aki a G. utca 211-ben lakik, hallgas­son a szüleire és higgye el, hogy meg fogja találni az igazit. Én is ezt tanácsolom. • HÖVIRAG-nak, aki 18 éves korában már gyereket hozott a világra, aligha volt ideje arra, hogy megismerje a szerelmi élet valóságos örömeit. Ma már sok olyan könyv ismeretes, amelyben a mulasztottak pótlá­sára hasznos megoldásokat ta- lälhätndk • HOMOKSZEM. Ez csak kettő­jük ügye, másra nem tartozik. Ne is tudják meg! • SAN-SAN. Gabi, hidd el, szá­momra csak te létezel! Ezt nem én üzenem, hanem az a székes- fehérvári fiú, aki úgy véli, hogy ettől az üzenettől függ a bol­dogsága. 9 PROTÉZIS. Ugyan nem értek egyet a titkolással. de ha így találja helyesnek, ám tegye. A továbbiakat személyesen beszél­jük meg. A szerkesztőségben megtudhatja, hol és mikor ke­rülhet erre sor. • ENGEM NEM ÉRT MEG A FELESÉGEM. Én viszont megér­tem őt is. Ha a feleségével együtt felkeresnek, hármasban megbeszélhetnénk a vitatott dolgokat. • VESZÉLYEZTETVE? A két hergnek nem kell egyformának lennie; többnyire eltérő nagysá­gúak. A többi kérdését urológiai szakrendelésen kérdezze meg. 0 KÉKL. A fityrriaszűkületen 20 éves korban is lehet segíteni, bár arra már esztendőkkel ez­előtt is sor kerülhetett volna. O 40 SÜRGŐS. Szexológiai szak- rendelésen segíthetnek a gond­ján. A levelében közölt gyógy­módtól eredmény aligha várható. % ELMÜLIK? A bizonyos moz­dulatoknál jelentkező fájdalom­nak nyilván olyan oka van, amit orvosi kezeléssel gyógyítani le­het. Ez az állapot sem a szü­zességével, sem a tampon hasz­nálatával nincsen kapcsolatban. Dr. Veres Pál A JOGÁSZ VÁLASZOL A közös tulajdon megszüntetése „Öröklés útján nagybátyám­mal együtt, közösen jutottunk egy telekhez. Annak idején ő hozzájárult ahhoz, hogy az utca felöli részen házat építsek, ami OTP-kölcsön segítségével meg is történt. Sajnos, sok vita támadt amiatt, hogy szomszédunk, szol­galmi jogára hivatkozva — más bejárat nem lévén — telkünkön keresztül éri el saját ingatlanát. Ez minket rendkívül zavar, de ha a telek nemcsak elméletileg lenne elválasztva, hanem telek- könyvileg is, akkor a magam ré­szét elkeríttetném, a szomszéd pedig nagybátyám részén to­vábbra is élhetne a szolgalom­mal', az átjárás jogával. Nagy­bátyám azonban előttem érthe­tetlen okból nem hajlandó hoz­zájárulni a közös tulajdon meg­szüntetéséhez. Van-e törvényes lehetőségem arra, hogy a telek szétválasztását akkor is megte- hessem, ha ehhez az egyik tulaj­donos nem akar hozzájárulni?” — kérdezi P. József esztergomi levelezőm. Jogszabályaink erre lehetősé­get nyújtanak. Tulajdonképpen peres eljárást kell lefolytatni, amelyben a szétválasztást kérő 56 felperesnek, a megvalósítást akadályozó fél pedig alperesnek minősül. A közös tulajdon megszünteté­sét keresettel kell kérni. A tu­lajdonostárs a keresetet — vá­lasztása szerint — akár az al­peres lakóhelye, akár az ingat­lan fekvése szerinti illetékes he­lyi — városi, kerületi — bíró­ságnál nyújthatja be. A kereset- levélben fel kell tüntetni a fe­lek, az az a tulaj donostársak és az egyéb érdekeltek nevét, lak­helyét és foglalkozását, a közös tulajdon pontos adatait — he­lyiség-, helyrajzi szám —, a tu­lajdonostársakat megillető tulaj­doni hányadokat és az ingatlan használatának módját. Azt is elő kell terjeszteni, hogy a tulajdo­nostárs a közös tulajdon meg­szüntetését milyen módon és mi­lyen feltételekkel kéri. Mivel a közös tulajdon meg­szüntetése a tulajdonostársakon kívül mások érdekeit is érinthe­ti, például a haszonélvezeti, a tartási-életjáradéki jog, vala­mint a jelzálog jogosultságát, ezeket a személyeket is be kell vonni a perbe, azaz a pert el­lenük is meg kell indítani. Eh­hez még azt fűzhetem hozzá, hogy a jelzálog jogosultjának — ez rendszerint az OTP — a per­benállása csak akkor kötelező, ha a jelzálog nem az egész in­gatlant terheli. Ha csak az egyik házastárs van bejegyezve Az ügy körülményeitől füg­gően egyéb érdekeltek perben- állására is szükség lehet. Perbe kell vonni például a telki szol­galom jogosultját akkor, ha az ingatlan természetbeni megosz­tása folytán a szolgalom — pél­dául átjárási vagy vízhasználati jogosultság — csak az újonnan kialakított földrészletek egyikére korlátozódnék, vagy a szolgalom gyakorlásának módja változnék meg. Gyakran előfordul, hogy az in­gatlannyilvántartásban csak az egyik házastárs szerepel tulajdo­nosként, holott az ingatlan — illetve a tulajdoni hányad — a házastársak közös vagyona. Ilyen esetben mindkét házastárs per- benállására szükség van. Az sem ritka eset, hogy az in­gatlanra, illetve annak bizonyos hányadára elidegenítési tilalmat jegyeztek be. Ennek jogosultja többnyire az OTP, a tilalom pe­dig az építési kölcsön visszafi­zetését biztosítja. Mivel az el­idegenítési tilalom kiterjed a közös tulajdon megváltás vagy értékesítés útján történő meg­szüntetésére is, ezért a közös tu­lajdon megszüntetéséhez be kell szerezni a tilalom jogosultjának a hozzájárulását. Előfordul, hogy a jogosult a hozzájárulás megadását bizonyos feltételek teljesítéséhez köti. Ilyen esetben csak a feltételek teljesítése után kerülhet sor a közös tulajdon megszüntetésére. Amennyiben az elidegenítési ti­lalom jogosultja a pert megelő­zően nem nyilatkozik, a pert el­lene is meg kell indítani. Levélíróm ezek után érzékel­heti, hogy a közös tulajdon megszüntetése iránti perben ál­talában több személynek is részt kell vennie. Akkor jár el helye­sen. ha még a per megindítása előtt a földhivatalnál beszerzi az ingatlan tulajdoni lapiának a hi­teles másolatát. Ebből megtud­hatja — és a bíróság előtt is igazolhatja —, hogy kik azok a személyek, akiknek az ingatlan­nal kapcsolatos jogait a közös tulajdon megszüntetése érinteni fogia. ezért a perbenállásukat a bíróság is megköveteli. A tu­lajdoni lap beszerzése azért is szükséges, mert azt a keresetle­vélhez mellékelni kell. Dr. Tar Mária

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék