Magyar Ipar, 1880 (1. évfolyam, 1-24. szám)

jio M AGYA R I PA R 7e*f (ezelőtt »ANYAGI ÉRDEKEINK«) AZ ORSZÁGOS MAGYAR IPAREGYESÜLET ELSŐ KÖTET Tartalomjegyzék A számok az oldalt jelölik. Czikkek. A frázisok R. K. 4. Bosznia és Herczegovina ipari viszonyai­ról. 6. Kézműiparunk versenyképessége. (M.S.)17. Az üzletnyitás idejének és helyének helyes megválasztása és a költözködésnek hátrá­nyai. Dr. Szabóky Adolf. 20. A selyemipar alapvetése. 22. Magyarország vasiparáról. (Hegedűs Kráoly felolvasása.) 23. A magyar iparosság mint úttörő. (M. S.) 33. Egy hivatalos hang az iparügyekről. (Ráth Károly.) 36. Nemzeti müizlés az iparban. (Muderlak Lajos.) 41. A gyáripar és kézműipar határa. 41. Müipari vásár. (Indítvány.) (Platzer Antal) 43. Az úttörvényjavaslat és a hazai gyáripar. (Az iparegyesület kérvénye parlamen- tiinkhez az útcörvényjavaslat tárgyá­ban.) 44. Az üzlet feléledése és ahazaiipar. (Mudrony Soma.) 49. Egyesült erővel! (Streitmann József.) 51. A magyar üvegipar hanyatlása és annak okai. (Bolváry Zahn Dénes.) 52. Malomiparunk 1879-ben. 54. A hazai gyapjukalap-ipar. 55. Egy budapesti czipögyár és a lábbeli-ipar- jövője. 56. A hazai gyáripar csoportosulása. (M. S.) 65. A hazai ipar fejlesztése. (A székesfehérvári congressus 24-es bizottságának munká­lata.) 67. Az ipartörvény módosítása. 68. Az üvegipar. 71. Az ipartörvény módosítása tárgyában. (Az iparegyesület kérvénye a képviselőház­hoz.) 81. A fémipar állapotáról hazánkban. (Rosen­thal Mór.) 89. Állami actió az iparfejlesztés terén. (M. S.) 97. Csoportosulás eszmékben és tettekben, (Gelléri Mór.) 100. Felvidéki iparviszonyok és az iparokta­tás. 101. Czipész-ipariskola és nyersanyag beszer­zési egylet. 103. A cognac-gyártásról. (Miklós Gyula fel­olvasása.) 103. Kereskedelmünk, mint a hazai ipar szö­vetségese. (M. S.) 113. A szállítási adó tárgyában. (Az iparegye- sület kérvénye a képviselőházhoz.) 117.— Ipariskolai szervezet. 118. A rajztanárok és iparosok érintkezésének szükségessége. 120. A jövő gőzgépei. 121. József főherczeg az iparegyesület véd­nöke. 129. Az iparosok hitele és a szövetkezetek. 130. Az állami iparűzés feladatai tárgyában. (Az iparegyesület kérvénye a képviselő­házhoz.) 133. Afiré való az iparmuzeum ? (Csonaky Zsig- mond). 136. Az iparügyek a törvényhozás előtt. (Mud­rony Soma). 145. Az állami kedvezmények kérdésében. (Dr. Róth Józsa.) 150. Nézetek az iparügyben (Pártffi István). 151. A házalási tilalom szabályozása. 167. A bútoripar fejlődése az utolsó tiz év alatt. 168. Eddigi eredményeink és további teen­dőnk. 189. Az egy éves önkéntesség és az iparo­sok. 192. Mozogjunk. 197. A rajzoktatás az ipartanodákban. 199. A jnagyar nemzeti müizlés fejlesztése '"kérdéséhez. A szepességi len- és vászonipar. 202. Az amerikai egyesült államok üvegipa­ráról. 204. Dr. Szabóky Adolf f. 213. A selyemtenyésztés érdekében. 219. Az állami gépgyár ügye. 221. Az Uveggyári szakosztály választmányának figyelmébe. 223. A kásmir sál-ipar. 224. A válság vége. 229. A minta-ipartörvény sorsa. (Ráth Ká­roly.) 232. Az ipar-szaktanitás a középipariskolá­ban. 235. Egy kereskedelmi- és iparkamarai jelen­tés. 245. Uj iparművészeti szakiskola. 249. A cognac-gyártás Kecskeméten. 250. Az iparügy-rendezése és a kereskedelmi kamarák. 262. Az iparügyi minisztérium kérdőpontjai. 262. A magyar kereskedelmi és iparkamarák egyetemes ülése. 263. 281. 297. Neveljünk iparosokat (Csónaky Zs.) 271. Az iparügyi enquéteről. 277. Országos kiállítás Budapesten. 288. Adómentesség az ipar számára (Mudrony Soma.) 294. Alíó-ausztriai iparkiállitás. 299. 318. 333. <348. Szövetiparunkról. 300. Nemzetgazdasági vasúti tarifák és a hazai ipar. 309. Vászonkiállitás és vásár. 311. [ Magyar majolikák. (Mudrony Soma.) 313. [ Szabóky-emlékünnep. 313. Az önsegély elvére alapított szövetkezetek kérdése. 325. A kézműipar és gyáripar hatása. 329. Az iskolai takarékpCmztáralfugyéröl. 329. Az új fogyasztási adók és a hazai ipar. 342. Az iparművészeti oktatás hazánkban. 345. Az új fogyasztási adók. (Az iparegyesület kérvénye az országgyűléshez.) 359. Iparcsarnok és állandó kiállítás. (Lederer Sándor.) 364. Kényszertársulás. 366. Az ipartanodák tantervének reformja. 3/4. Az ásványfajokkal való borkészítés kérdé­séhez. 376. Felhívások és értesítések. A »Magyar Ipar« olvasóihoz. 1. IV. és V. Tervezési pályázat. 50. VI. Tervezési pályázat. 51. Előfizetési felhívás. 81 178. Meghívás a június 6-iki ünnepélyes köz­gyűlésre. 145. Meghívás a junius 27-diki rendkívüli köz­gyűlésre. 161. VII. Tervezési pályázat. 175. 01 vasóinkhoz. 177. Felhívás az iparosokhoz és iparossegédek­hez. 245. Felhívás, néhai dr. Szabóky Adolf emlék­kövére való adakozásra. 289. Értesítés és felhívás az orsz. magy. ipar­egyesület díszérmei tárgyában. 293. Felhívás az országos magyar iparegyesü-. let tagjaihoz. 357. VIII. Tervezési pályázat. 358. A »Magyar Ipar« pártolóihoz. 373. Előfizetési felhívás. 373. Szemle. Árúcsarnokok. 3. 36. A sütők ipartársulatának raktár-egylete. 3. Késmárki szövőipartanoda. 3.' Angolországi segélyegyletek. 3. Közös hadsereg vászon- és ágynemű- szükséglete. 4. Nyári takarók a honvédség számára. 19. A honvédség szükséglete bőrnemüekben. 19. A kis erőgépek kérdéséhez. 19. A fővárosi ipartelepek elhelyezése. 19. Az olaszországi népbankokról. 19. Isaac Pereire pályakérdései. 20. A közgazdasági napikérdésekröl. (Ker- kápoly Károly felolvasása.) 35. A gyáripari telepek elhelyezése. 35. Állami középipartanoda. 51. Iskolai takarékpénztárak. 51. Az Ausztriával való kiegyezés pénzügyi eredményei. 66. Müipari bazár. 66. Keleti kiállítás. 67. Az üzlet lendülete. 67. Üveg-ipari telep létesítése. 67. Vitorlavászongyár alapítása. 67. Lábbeliek a honvédség számára. 87. ■k —

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék