Magyar Ipar, 1881 (2. évfolyam, 2-24. szám)

&IENÖRIZVE 1 963 MAGYAR IPAR (ezelőtt »ANYAGI ÉRDEKEINK«) AZ ORSZÁGOSAM AGYAR IPAREGYESÜLET második kötet Tartalomjegyzék. mi A számok az oldalt jelölik. Czikkek. Az új osztrák ipartörvény. (Mudrony Soma.) 1. A magyar iparkiállitások a múltban és a jövőben. (Ráth Károly.) 4. 19. 34. 49. 67. 86. 122. 135. A két iparegylet fúziója. 7. Emlékirat az iparmuzeum ügyében. (Keleti Károly, Mudrony Soma.) 10. "23. A nyomdászipar az alsó-ausztriai ipar- kiállitáson. (BeaíZíner József.)12.26.37. A fúzió. 17. Az új iparügyi enquéte. 32. Sir Henry Bessemer.(&lwjÁa Gusztáv.) 53. Országos gyáripari értekezlet. 81. 82. 97. Az ipartörvény módosítása. 89. A technológiai muzeum haszna külön tekintettel a faiparra. (E'óri-Farkas Kálmán.) 90. ITalottaink : Streitmann József, Stock Endre, Horváth Ignácz. 117. Az ipar és kereskedelem országos kép- viseltetése. 119. A botgyártás mint háziipar. 126. A gyertyagyártás, méz- és mézesbábos- ipar. (Ludwigh János.) 108. A hazai iparnak adandó állami kedvez­mények. 134. Mit érhetünk el a hazai ipartermékek összegyűjtése '&\ta\.(Tankő Sámuel.)!?)^. Az 1880-ki iparmtíkiállitások tanúságai. (Posner K. L.) 142. Üj vasutaink és a hazai ipar. 149. Gróf Zichy Jenő iparügyeinkről. 151. A honi ipar és a szállítási tarifák. 154. Az altonai kiállítás. 156. Központi mintapincze. 158. A háziipar hazánkban. 165* A bécsi bútorkiállitás. (Bánffy.) 167. Állami középipartanoda. 168. A képzettJiparos-munkások.(&eí/edi.)169. A súly- vagy iirmérték és a szeszipar. 170. Iparcsarnok. (Kubinyi Kálmán.) 184. Köszéntermelés és fogyasztás. 185. A hazai malomipar válságos helyzete. (Mudrony Soma.) 197. Miként legyenek szervezve az iparos­segédek segélypénztárai. (Köváry László.) 199. A bánya-s vasipar története Dobsinán.201. Az iipartörvény nyélbeütése. (Mudrony Soma.) 213. A késmárki kiállítás és lenvásár. (Gelléri Mór.) 216. Az iparos-ifjúság vándorgyűlése. 220. Az országos könyvkiállitás. 221. Az altonai kiállítás. 221. Az iparosok hitelügyéröl. (Mudrony Soma.) 229. 245. 325. 341. Az idei iparkiállitások. (Ráth Kár.) 233. A württembergi orsz. kiállításról. (Bakay Nándor.) 235. Az iparos-irány a népoktatásban. 236. Az országos nőiparkiállitás. 237. Mintaalapszabály iparosok számára ala­kítandó takarék- és hitelszövetkezetek részére. 245. A tervezett új iparoktatási alkotások. 252. Az országos nőiparkiállitás tanúságai. (Mudrony Soma.) 261. Magyarország árúforgalma. 264. Az italmérési jog megváltása. (Fromm Antal.) 267. A karácsonyi kiállítás és bazár. 268. A coneglianoi nemzetközi borászati gépverseny. 269. Az iparosok köréből.(Kéthelyi levél.)270. Az országos nőiparkiállitás jutalmazott- jai. 272. 291. 305. Az új működési évad küszöbén. 277. A rajzoktatás az orsz. m. iparegyesület által kezdeményezett budapesti ipar­tanodákban. 280. A hazai hitelszövetkezetek. 282. A székelyföld szövőipara. 284. A selyemtenyésztés jelenlegi állása. 286. A magyarországi kéményseprők és az ipartörvény revíziója. 288. Az olasz nemzeti iparkiállitás. (Gaal Jenő.) 290. 304. Műszaki iparmuzeum. 294. Elvi és szervezeti alapvonalak a Buda­pesten létesítendő technológiai muzeum fölállítására nézve. (Steinacker Ödön.) 295. 313. Az ismétlő-iskolák és ipartanodák újbóli rendezése kérdéséhez. 299. A hámori kincstári javak értékesítése. 300. Ipartanmühelyek a vidéken. 302. Mely évben tartassák a budapesti orsz. kiállítás (Ráth Károly.) 309. Technológiai iparmuzeum. (Ráth Károly programmjavaslata.) 315. Iparczikkeink kivit.Romániába 316.335. Szövészeti háziiparunk. (Gáspár Gy.) 318. Az újabb villanyos világítás költségei és berendezései. 319. Az iparügyi költségelőirányzat. 329. Nehézségek a kézmüárúk értékesítése körül. (Walser Jakab.) 331. A hazai üvegipar fejlesztése. (Pogány Antal.) 332. A tanonczügy rendezése. 334. A fő város új iparügyi szabályzata. 334.349. Egészség- és mentésügyi kiállítás Berlin­ben. 337. A budapesti országos kiállítás. 343. Az iparügyek rendezéséhez. 344. Az osztrák iparosgyülés Bécsben. 346. Az iparpártolási szakoszt. ügyrendje, 348. A phylloxera-konventio és a hazai kertipar. 350. Az iparos tanulók oktatásának országos szervezése. 357. Az 1881. évi karácsonyi kiállítás és bazár. (Platzer Antal fölolvasása.) 359. A Stuttgartban tartott württembergi orsz. kiállításról. (Posner K. L.) 363. A nőiparkiállitás zárünnepélye. 366. 1

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék