Magyar Ipar, 1882 (3. évfolyam, 1-24. szám)

m Általános bécsi iparosgyülés. 309. A közp. előadók kötelességei. 310. Bécsi iparosgyülés. 327. Czélszerü postai újítás. 327. Munkásbörze. 328. Az ipari tulajdonjog védelme. 328. Műszaki ipannuzeum. 328. A szerbiai vámszerződés. 328. Állami intézkedések az ipar előmozdítására. 345. Díjmérséklés. 345. Az ipar védelmére. 345. Gyermekek gyári munkája. 345. Ipari mozgalmak. A szállitásiigyi bizottság ülése. 10. A kézműipari szakosztály ülése január 10, Visszatekintés a múlt év közgazdasági viszonyaira, különös tekintettel az iparra. — Érempályázatok. — Munkásérmek bí­rálására kiküldött bizottság. — A hon­védség részére szállítandó lóvakarók.— Divald A. eperjesi fotolitografiai-, Komá- romy K. Phönix-sokszorositási-, König Izidor müasztalos tárgyainak és Szi- kora J. óratokjának bemutatása. 10. A kertészeti szakosztály ülése január 23-án, Petz Ármin felolvasása. A Phylloxera- eonventió ; — budapesti országos kiállí­tás. — A szakosztály újjászervezése. 23. A kiállítási szakosztály ülése január 26. Posner K. L. felolvasása. — A budapesti országos kiállítás. — A trieszti kiállítás. — A agyagipar a külföldi kiállításokon. — Az amsterdami kiállítás. — A kiállí­tások hazai szempontból. 24. Zichy Jenő gróf Kaposvárit. 24. A budapesti borbély- és fodrász-ipartár- sulat. 25. A pesti asztalos ipartársulat. 25. A váczi első általános ipartársulat. 25. Az orosházi egyesült » 26. A kecskeméti iparegylet. 26. A veszprémi kováes-bognár-kádár-lakatos stb. egyesült ipartársulat. 26. A veszprémi ipar-kereskedelmi kör. 26. A csabai iparos-ifjúsági egylet. 26. A gyulai » » »26. A budapesti kádár-ipartársulat. 39. A fővárosi iparosok köre. 40. A kertészeti szakosztály ülése február. 6. Petz Ármin felolvasása a mór stylü ker­tekről. — A kertészeti czikkekkel való házalás. — A kertészeti könyvtár. — A budapesti kiállítás kertészeti szempont­ból. — A kertészeti rajzoktatás. — A ko- kuszdiórost-liszt. 40. Mozgalmak az ipartörvény módosítása ér­dekében. 41. A debreczeni iparos-ifjúsági egylet. 41. A békési egyesült ipartársulat. 41. Az újvidéki ált. » 42. A keszthelyi ált. » 42. A nagybányai csizmadia-ipartársulat. 42. A szegedi ipartársulat 42. A szegedi iparos-ifjúsági egylet. 42. A losonczi » 42. A gyulai 2. ipái társulat. 42. A kisújszállási iparoskor. 42. A veszprémi mészáros-ipartársulat. 42. A losonczi ált. ipartársulat. 43. A h.-m.-vásárhelyi iparegylet. 43. Az épitésipari szakosztály, ülése február bó 8-án : újjászervezés. Évi jelentés. 59. A kézműipari szakosztály ülése február 14-én. Gelléri Mór felolvasása a kézmű­ipar ált. helyzetéről. — Fiumei központi mintaraktár. — Frankl B. pólyaszekrénye és fürdőkészüléke. — Posner K. L. báli czikkei. — Újabb szabadalmazott szé­kek. 60. Ipartársulati szakosztály ülése február 20. Előleges jelentések. — Az ipartörvény módosításának megsürgetése. — Ismétlő iskolák. — Iparhitelintézet. — Társulati kérelmek. — Patkoló kovácsok tan­folyama. 60. A budapesti sütö-ipartársulat. 60. A » kávés » 61. A n.-váradi iparos képzőegylet. 61. A kecskeméti ált. ipartársulat. 61. A szombathelyi iparosképzö egylet. 62. A kaposvári iparosifjusági egylet. 62. A szállitásügyi bizottság ülése. 73. A pápai ált. ipartársulat. 74. Gyulai Gsizmadia-ipartársulat. 74. Rnlai egyesült » 74. Deési fazekas » 75. Érrnihályfalvi , »• 75. Segesvári iparegylet. 75. Helyreigazítás. 75. Szolnoki ipartársulat. 89. Debreczeni iparosok. 91. Budapesti czipésztársulat. 91. Losonczi ált. ipartársulat. 91. A deési iparosok. 91. A kolozsvári iparosok. 92. A kolozsvárPiparos-ifjuság. 92. A deési asztalosok. 92. A kézműipari és ipartársulati szakosztály ülése, márczius 21-én. Ráth Károly jelentése az ipartörvény revisiója tár­gyában ; Eöry Farkas Kálmán jelentése a két egyesület fusiója tárgyában; Mudrony Soma jelentése a budapesti kiállítás ügyében; Ráth Károly felol­vasása ; Több ipari tárgy bemutatása. 104. Budapesti czipészipar-társulat. 105. » szállodások » 105. A keszthelyi iparos-ifjúság. 105. A székely iparos-ifjak. 105. Szentesi levél (Balázsovits Norbert). 122. A gyáripari sz. o. újjászervezése. 146. A kézműipari sz. o. » 147. A kertészeti sz. o. havi ülése. 147. Az ipartörvény módosítása. 147. A ipartái sulati sz. o. 148. Budapesti könykötö-ipartársulat. 148. Budapesti sütök betegs. és temet.k. egyl. 148. N.-beeskereki egyes, ipartársulat. 148. Székely közgazdasági egyesület. 148. Az ipartársulati sz. o. ülése május hó 9-én : A budapesti kiállítás. -- A műszaki ipar- muzeum. — Az iparos-ifjúság vándor­gyűlése. — Ismétlő- és ipariskolák. — Szövetkezetek. 159. Az ipartörvény revíziója. 160. A kézműipari sz. o. ülése junius 16-án: Mudrony S. ipari szemelvények; Ráth K. angol iparosok technikai kiképzése; ipartanodái felügyelők; Fiumei minta- tár; ipari tárgyak bemutatása. 190. A budapesti szatócs-ipartársulat. 191. A szentesi polgári iparos kör. 191. A losonczi iparos ifjusági egylet. 191. Az iparos-ifjúság legközelebbi vándor­gyűlése. 192. A fővárosi szatócs-ipartársulat. 208. A szeszesitalok sz. o. ülése szept. 29 299. A gyáripari szakosztály ülése október 10. Magyar Mihály dörzsféke. — Kohn és Ullmann ásói. — Krausz József marczali gépszijai. — Az első egri kályhagyár készítményei. — A liumei árúmintatár ügye. —- A christiániai gőzkonyha. 299. Budapesti kéményseprő-ipartársulat. 299. A kézműipari sz. o. ülése október 17-én. Jelentés a budapesti országos kiállítás tárgyában : a technológiai muzeum szer­vezési előmunkálatainak ismertetése; a fiumei árú-mintatár tervezete ; Ráth Ká­roly értekezése »Asztalos- és lakatos- műhelyek külföldön« czim alatt; jelentés a vértesaljai kender tárgyában ; szállítási bizottság ; ipari tárgyak bemutatása. 318. A mű- és épités-ipari szakosztály ülése október 18-án : pályázati eredmények és új pályázat kiírása. 319. A szeszesitalok sz. o. ülése október 20 án : " Szeszkisérleti állomás. — A szeszterme­lők orsz. egyletéhez való viszonyunk. — Gelléri Mór felolvasása: Szeszipar Oroszországban. — A borkezelés javí­tása. 319. Az ipartár ulati szakosztály ülése október 23-án : Arany János emlékezete. — Sza- bóky síremléke. — Ipariskolák. — Mű­szaki iparmuzeum. — Az ipartörvény módosítása. — A fegyenczipar rende­zése. — Bejelentések. — Az auneni bá­dogos-ipariskola. — Gelléri Mór fel­olvasása: Oroszországi czéhviszonyok. — Mesterségek könyvtára. — Szállitás­ügyi bizottság. 319. A kézműipari sz. o. ülése november 2I-én: Egyesületi érem-pályázat reformja ; Ráth K. előadása a Skandináviái iparviszo­nyokról ; Diamant Manó aianymüves gyártmányai; Posner K. L. térképe; Vojnics Lukácsné házi-ipari czikkei; Pa­taki Gyula képkerete. 349. A gyáripari szakosztály ülése nov. 28-án : Bizottság kiküldése a csokoládé- és pót­kávégyár bírálására. — Hegedüfa. — Gyári utak. — Szállitásügyi bizottság. — Vízjogi törvény. — Az érempályázat reformja. 350. A nyíregyházi ált. ipartársulat. 350. Brassói iparossegédek. 350. Kaposvári egyes, ipartársulat. 350. A kiállítási t szakosztály újjáalakulása deczember 5-én. Az amsterdami kiállítás. A budapesti kiállítás helyi bizottsága. Az elnök üdvözlése. 370. Az ipartársulati szakosztály ülése decz. 11-én; A fodrász-iskola támogatása.— Az iparosok hitelszövetkezete. — Az osz- trák ipartörvényjavaslat, — Egyéb tár­gyak. 371. A háziipari szakosztály megalakulása decz. 11-én. 371. Kiállítások, versenyek. Budapesti orsz. kiállítás. 11. 26. 28. 62. 92. 351. Budapesti könyvkiállitás. 11. Temesvári iparkiállitás. 11. 161. Fémipari kiállítás Iglón. 11. Zágrábi házi-iparkiállitás. 11. Nemzetközi müiparkiállitás Párisban 11. 161. 267. 285. Tengerészeti kiállítás Londonban. 11. Berlini szappan- és gyertya-kiállitás. 11. írországi kiállítás. 11. Rio de Janeirói kávé-kiállitás. 11. A moszkvai orsz. kiállítás. 12. 267. A második butor-kiállitás. 12. Trieszti osztrák-magyar kiállítás. 12. 43. 208. 222. Bordeauxi borászati kiállítás. 12. 29. 193. 286. Nemzetközi halászati kiállítás. 12. Frankfurti szabadalmi kiállítás. 12. . Párisi nemzetk. villamossági kiállitás. 12. Mármarosi házi-iparkiállitás. 28. 149. 266. Kölni vadászati és müipari kiállitás. 28. Bostoni világkiállítás. 28. Szabadalm. találm. kiállítása. 29. Madridi ásvány-, agyag- és üvegipari ki­állitás. 29. Prágai gazdasági kiállitás. 29. Berlini világkiállítás. 29. Kiállítási sorsjáték. 29. Kolozsvári munkakiállitás. 43. 92. Római szépművészeti kiállitás. 43. Liliéi müipari kiállitás. 43. A denneri bányászati kiállitás. 44.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék