Magyar Ipar, 1883 (4. évfolyam, 1-24. szám)

r 1 ^ A U ii (KOZiP HíáiiTAiVÖM j /^C ■'' <UENÖRKVt MAGYAR IPAR“ (ezelőtt »ANYAGI ÉRDEKEINK«) Z ORSZÁGOS IPAREGYESÜL E T iv-iK kötet. Tartalomjegyzék. i883-iK év. A számok az oldalt jelölik. Hivatalos közlemények. Az országos iparegyesület rendes ülései­nek 1883-ik évi sorrendje (I. közlés). 1. Az országos iparegyesület díszérmei. 1. Felhívás a hazai ipartársulatokhoz. 45. A kertészeti szakosztály felhivása. 45. Pályázati hirdetés hazai ipari műre. 78. A fővárosi szállítások és a magyar ipar. 78. A fővárosi iparosok és Alexandria. 79. Az amsterdami nemzetközi kiviteli ki­állítás. 79. XIX. tervezési pályázat. 93. 175. Lakásváltozás. 113. 141. Felhívás az orsz. kiállítás ügyében. 114. Közgyűlési meghívó. 145. Jegyzőkönyv az orsz. iparegyesület köz­gyűléséről. 177. Évi jelentés az orsz. iparegyesület mű- i kodáséról. 185. 203. 219. A számvizsgáló bizottság jelentése. 178. ! A mű- és épitésipari szakosztály ügy- i rendje. 197. Jelentés (14-ik) a budapesti ipariskolák­ról. 235. 254. 269. A november és deezember havi ülések sorozata. 305. 334. Az 1884-ik évi (első félévi) ülések soro- j zata. 369. A „Magyar Ipar“ pártolóihoz. 370. Számadás a néh. dr. Szabóky Adolf sír­emlékére begyült összegekről. 383. Czikkek. Munkagépek az asztalos és lakatos-ipar- J ban (Kaczander Lipót). 3. A fegyenczipar rendezése. 7. 83. 100. A villanyfényről és forrásáról. 12. 24. A főváros iparos-népessége. 17. Az iparos bizottság szervezése. 20. Zichy Jenő gróf adománya. 23. Az elsőfokú mesterinas iskolák szervezé­séről (gr. Zichy Jenő). 33. Észrevételek a vízjogi törvényjavaslatra (g. Szontágh Pál). 34. A gőzkazánok megvizsgálásáról. 37. A mesterműszók gyűjtése. 49. Az aranybánya-ipar (Szlujka Gusztáv). 52. A szabadalmak megsemmisítése. 54. Műipari minták. 55. A műipari mintalapok terjesztése. 65. Magyar díszítő styl (Huszka József) 67.101. A legnagyobb katonai szabóműhely. 71. j Az országos kiállítás rendezésére vonat­kozó törvény. 81. Az iparos-segédegyletek vándorgyűlése (Serli Ede, Nagy Gábor). 86. Az elsőfokú ipariskolák szervezéséről (gr. Zichy Jenő és Péterífy József). 97. Az országos kiállítás országos bizott­sága. 99. A házi iparegylet működése (dr. Jekkel- falusy József). 104. Az iparoktatás és az ipartörvény (gróf Zichy Jenő). 114. Az országos kiállítás kerületi és helyi j bizottságai. 115. Az iparstatistikai föltételek szerve- j zése. 129. S Az országos kiállítás csoportbeosztása. 130. I Schnitze-Delitzsch. 132. 148. A munkás-kérdés. 133. A gőzkazánok megvizsgálása. 134. 149. j A postatakarékpénztárak Magyarorszá­gon. 145. A villamos világításról. 146. Az országos kiállítás budapesti kerületi bizottsága, 161. Az országos kiállítás budapesti helyi bi­zottsága. 162. Az iparos-tanulók iskolalátogatási kötele­zettségének ellenőrzése. 164. A munkás-kérdés a képviselőház előtt. 165. | Az országos ötvös-mükiállitás. 167. Magyar díszítési styl. 168. Gróf Zichy Jenő közgyűlési megnyitó beszéde. 178. Az ácsipar fejlődésének akadályai. 179. j A gyulai munka-kiállitás. 181. Dr. Szabóky Adolf síremléke. 184. A találmányok szabadalmaztatása. 193. A technológiai iparmuzeum. 194. A . „ munka­programmja. 195. Az iparpártolás kérdéséhez (Ráth Ka- í roly). 209. 225. A technológiai nmzeum gyűjteményei. 213. A nyíregyházi iparosok. 216. Epitő-iparos tanfolyam. 227. Egy uj háziipar, a szárított virágipar. 228. Gözmotorok a kisiparosok részére. 229. A dynamogép múltja, jelene és jövője; (Rónai). 230. Az iparos-ifjúsági egyletek Y. vándor- gyűlése. 232. 244. Az 1885. évi országos ált. kiállítás fő- j szabályzata. 241. A bécsi elektromos kiállítás beosztásai 243. ; A m. kir. technológiai iparmuzeum kelet- j kezésének története. 246. Legközelebbi teendőink. 258. Pályázati hirdetés az orsz. kiállítás épü- leteire. 259. A bécsi villamossági kiállítás. 260. Az amsterdami kiállítás (Leipziger Vilmos jelentése) 263. Az iparoktatás ellenőrzése. 273. A zürichi országos kiállítás (Gelléri Mór). 274. Az aluminium előállításáról. 276. A gőzerő múltja és jelene (dr. Pisztóry Mór). 277. Az ipartörvény módosítása (felterjesztése). 289. Iparfelügyelők és az I. fokú iparhatósá­gok (J. Péterífy Zoltán). 293. Az országos kiállítás részletes programm- jai. 294. 811. 329. 340. A hazai iparpártolás és az országos ki­állítás (Siposs A. Gyula). 298. Mozdonyok tűz nélkül. 299. Munkáslakások (dr. Neményi Ambrus je­lentéséből). 306. 327. A brassói iparosok érdekei. 308. Iskolai takarékpénztárak az ipariskolák­ban (Weiss B. F.) 310. Az iparstatistikai felvételek küszöbén (dr. Jekkelfalusy József). 321. Az új szabadalmi törvényjavaslat 323. Észrevételek szabadalmi jogunk reform­jához (dr. Fekete Ignácz). 337. A királyi művészeti ipartanoda. 338. Az ácsipar helyzete. 339. Az új ipartörvényjavaslat. 358. A brüszeli kereskedelmi muzeum (Gelléri Mór). 356. 374. Az építőiparosok tanfolyamának tan­terme. 359. Javítások a fa- és vasiparban. 362. Az ipartörvény revíziója. 371. A hazai nyersvas szállítása. 372. Szemle. Az iparos-tanulók és a képesítő vizsgá­latok. 3. Az országutak. 3. Magyarország áruforgalma. 3. A háziipar- és iparoktatási orsz. bizott­ság. 19. A felső iparrajztanoda szervezése. 51. A keresk.- és iparkamarák szétválasz­tása. 52. Az árúforgalmi statistika. 66. Czukor-, kávé- és sörfogyasztási adó. 66. Kereskedelmi statistika, 67. Szeszkisérleti állomás. 163. A vidéki hitelegyletek szervezése. 163.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék