Magyar Ipar, 1884 (5. évfolyam, 1-24. szám)

f in ti ENÖMZVt t ?£? MAGYAR IPAR #.w ^ (ezelőtt »ANYAGI ÉRDEKEINK«) AZ ORSZÁGOS IPAKEGYESÜLÉT V",k kötet. Tartalomjegyzék. i884-jjs év. A számok az oldalt jelölik. Hivatalos közleményét. A Magyar Ipar pártolóihoz. 1. 357. Előfizetési felhívás. 1. 357. Az orsz. iparegyesület rendes ülései: 1884. els > félév. 2. 1885. első félév. 358. Az üveggyárosokhoz. 14. FelhivásaStreitmann-síremlék ügyében. 14. XX. Tervezési pályázat. 17. XXI. » » 17. A szabadalmi törvényjavaslat tárgyalá­sára kiküldött bizottság jegyzőkönyvei. 22. 101. Az orsz. iparegyesület felterjesztése, az új ipartörvényjavaslat tárgyában. 50. Közgyűlési meghívó. 85. 101. Jegyzőkönyv a közgyűlésről. 133. Gróf Zichy Jenő elnök megnyitó be­széde. 134. A számvizsgáló bizottság jelentése. 135. Érempályázati felhívás. 135. 333. Ösztöndíj iparos-segédek számára. 137. 334 Évi jelentése az orsz. iparegyesület mű­ködéséről. 141. 157. 170. Tizenötödik évi jelentés az orsz. ipar­egyesület ipariskoláiról. 254. 271. Felhívás a kertészekhez. 289. Felhívás az új tagsági okmányok iránt 289. 321. 354. Az orsz. iparegyesület rendes ülései az 18-4. év végén. 293. Nyugtázások. 14. 45. 65. 96. 140. 156. 193. 225. 254. 339. 354. Szemle. Állami biztosítás Dániában. 4. A postai takarékpénztárak Ausztriában. 17. Az országos selyemtenyésztési intézet mű­ködése. 18. Czikkek. A kiviteli muzeum szervezéséhez (Gelléri Mór). 3. Wirth Miksa a háziiparról (dr. Herich Károly). 4. 20. A háromszéki agyagiparról. 6. A briiszeli kereskedelmi muzeum érde­kében b. J. d’Altenstein kérelme. 18. A hrüszeli kereskedelmi muzeum czélja és szervezete. 19. Az új ipartörvényjavaslat beterjesztése. 33 A háziipar és ipari szakoktatás mai állása (E e j t ö Sándor) 33. Az iparosqualificatió Ausztriában. 35­Az osztrák munkás-baleset-biztositási tör­vényjavaslat. 37. A baleset elleni munkás-biztositás államo­sítása Poroszországban (Fekete lg- náez). 38. Ipari szépészet és gyakorlat. 39. Ipari és munkásviszonyok az észak­amerikai Egyesült-Államokban (S z 1 u j- k a Gusztáv). 40. Az új ipartörvényjavaslat. 49. Az ipaitörvény módosítása. 09. Felhívás az állattenyésztőkhöz. 70. Hazai gyáriparunk (K 1 e m p Gusztáv). 74. 86. A hamis Urmértékek (E g a n Lajos) 77. A gőzkazánok megvizsgálása. 77 A magyar vasipar jövője a legközelebbi tiz év alatt (K e r p e 1 y Antal). 85. A fővárosi ipar állapota 1883. végén. 90. Üveg-iparosok országos értekezlete. 105. A tanműhelyek benépesítése. 106. A középkori német kőfaragó szövetke­zetek (T a n k ó Sámuel). 107. A kisiparosok tökeegyesitése. (Beck Dénes). 117. Ipari- és házipari intézmények (dr. G r u- b e r n Ferencz felolvasása). 119. 151. Ipari teendőink (gróf Zichy Jenő). 137. Az új ipartörvény életbeléptetése. 149. Értesítések a konzulátusok utján. 165. A budapesti malomipar. 166. A magyar építészet egy jelese. 167. Bánya- és kohóiparunk. 168. A képesítés. 181. 198. 217. Az ipartanácsok (ministeri körrendeletek). 183. A kisipar boldogulásának feltételei (dr. H e- r i e h Károly). 183. A mülakatosság és vasmüvészet története (Jungfer Gyula). 186. Technológiai iparmuzeum. 190. Iparos czímtár. 190. Ipartanodái ösztöndíjak. 191. A fakereskedő telepek és a fővárosi fa­ipar. 197. Az ipartestületek alakítása 199. Kézikönyv a gőzkazánokról. 200. A szász Erczhegység háziipara a faipar terén (Gaul Károly). 201. Az építési ipar rendezése. 213. Utasítás a keleti pavilion berendezésére. 221. Az ipartörvény végrehajtása. 229. A fővárosi ipartestületek csoportosítása. 230. Iparhatóságok. 231. A kőfaragó- és kőipar munkagépei. 235. Kisipari motorok és szerszámgépek kiállí­tása. 236. Az ipartörvény végrehajtása a főváros­ban. 24 j. Az iparod ti r.lók iskolái. 245. A III. osztrák iparosgyülés. 247. Az ipartörvény és a főváros. 261. Az iparkamarák szervezése Poroszország­ban. 263. Az iparostanulók iskoláinak új szervezete. 266. 285. A in. kir. operaház és a hazai ipar. 279. Magyar díszítő styl (II u s z k a József) 281. Az iparhatósági megbízottak választása 293. A hazai müipar fejlesztése. 297 Minden áron ipart kell teremtenünk. 299. Iparművészeti muzeum. 301. Még egy szó az iparfejlesztés szüksége érdekében. 303. Az ipartestületek alakítása (R á t h Károly). 305. 1. Kik vonandók be a testület kö­telékébe? 306. Képesítéshez kötött mellékiparágak. 306. 2. Az iparkamarai névlajstromok 306. 3. Az ipartársulatok vagyona Szak­osztályi szervezet. 307. 4. Elvi kérdések. 308. 5. Az iparágak csoportosítása a fő­városban. 309. 6 iparhatósági megbízottak válasz­tása. 309. Szétszedhető vasutak (Junker-Gaertner). 321. Az épitömesterségek szabályozása. 325. Magyar iparművészeti társulat. 331. Iparhatósági megbízottak a fővárosban. 332. A müipar érdekében (felhívás). 342. A takáesmesterség érdekében (Varga György). 343. A vasnak megvédése rozsda ellen. 344.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék