Magyar Ipar, 1885 (6. évfolyam, 1-24. szám)

/SS, • VäTV ^ ^ i-.lM ÍT s • PLENO»ftvt l«3 MAGYAR IPAR (ezelőtt »ANYAGI ÉRDEKEINK«) A. Z ORSZÁGOS IPAR E G Y E w TTT.^m vie kötet. Tartalomjegyzék. ÁLLAMI KÖZÉHMIMOM 1885iK EV. A számok az oldalt jelölik. Hivatalos közlemények. A „Magyar Ipar“ pártolóihoz. 1. 337. Előfizetési fölhívás, i. Rendes ülések sorozata. 2. 305. 338. Felhívás az új tagsági okmányok tár­gyában. 14. 149. A mű- és épitésipari sz. o. közgyűlési meghívója. 30. Közgyűlési meghívó. 150. Jegyzőkönyv az orsz. iparegyesület. köz­gyűléséről. 170. A számvizsgáló biz. jelentése. 172. Évi jelentés az orsz. iparegyesület műkö­déséről. 179. 288. Felhívás a szakegyletekhez a Fogl-féle ösztöndíj tárgyában. 191. A tervezett hitelszövetkezet érdekében. 233. 257. Az orsz. iparegyesület 16. jelentése az ipar­. iskolákról. 247. 269. 283. Erempályázati felhívás. 274. Ugyanaz munkások számára. 275. Ösztöndíj iparos segédek számára. 275.339. Nyugtázások. 29. 60. 78. 93. 109. 149. 165. 178. 208. 254. 270. 303. 335. Czikkek. A vasúti szükségletek és a hazai ipar, (az egyesület felterjesztése). 3. Az orsz. házi-ipari értekezlet tervezete. 6. A hetivásárok. 7. 44. Miként kell konzulátusi informácziókat szerezni. 8. A szabadalmi törvény módosítása, (az egyesület folterjesztése). 17. Szabályrendelet a házalás ellen. 22. Gyári munkarendek. 33. 35. 36. 37. Az osztrák-magyar állam vasút és a hazai ipar. 38 A hazai vasutak szükséglete (Gell éri Mór). 39. Az üveggyártás nyers anyagjai hazánk­ban. 42. A szabadalmi törvények főbb intézkedései (Frecskay János). 49. A dévai czéhekről: a szücs-czéh, szabó- és nyiró-czéh, német czéh (Soós Antal). 53. Magyar díszitő styl. 57. A munkások védelme (dr. Toldy László felolvasása). 65. A szocziális reform Ausztriában és ha­zánkban (Heltai Ferenez). 69. Jelentés a mű- és épitésipari szakosztály évi működéséről. 70. Országos építő rendszabályok. 73. Az építőmestereket vizsgáló bizottsá­gok. 73. Utasítás az iparhatósági megbízottak­nak. 81. Az építési ipar gyakorlása (ministeri rendelet). 85. Az egyesület díszérmeivel kitüntetett iparosok névsora. 86. A nemes fémek termelése 1884-ben. 87. A magyar vasgyárak, hámorok és vas- gyártmányo . ismertetése (Kerpely An­tal). 88. 103. Az iparegylet alakításának első eszméje (Kossuth Lajos). 97. A sárgaréz-lemez gyártás (az egyesület felterjesztése). 99. A keleti muzeum létesítése és a földrajzi társaság. 100. Az iparegyesület keletkezése. 104 A kiállítás (G M.). 113. Az országos kiállítás vezérférfiai: Széchényi Pál gróf. 114. Matlekovits Sándor. 115. Zichy Jenő gróf. 115. Schnierer Gyula dr. 116. A bánya-törvényjavaslat (egyesületi fel­terjesztés). 116. Iparfejlesztési mozgalmak Romániában. 118. A munkás-kérdés (Simor János beszéde). 119. A konzulátusi reform Francziaországban. 120. Fatermelők és fakereskedők értekezlete. 120. Felhívás az országos munkakiálllitás tárgyában. 121. A kiállítás általános jellemzéséhez (Heltai Ferenez dr.). 129. Az országos kiállítás megnyitása 130. A külföldi sajtó az orsz. ' iállitásról. 134. A házi-ipar az orsz. kiállításon (Herich Karoly dr.). 137. A pénzintézetek kiállítása. 141. Nyers termelés és ipar. 143. A szabadalmi törvény reformja és az aradi kamara. 144. A munkáslakások kérdéséhez. 147, Hivatásunka Keleten (Keleti Károly). 150. Magyar gazdák kongresszusa. 156. A dekorativ lakberendezés. 157. A normál munkanap és a vasárnapi munkaszünet Ausztriában. 159. Dévai czéhemlékek. A dévai csizmadia- és timár-ezéh (Soós Antal). 164. Megnyitó beszéd az iparegyesület köz­gyűlésén (Zichy Jenő gróf). 169. Az alsó-ausztriai ijar-egylet köszönő levelei. 172. Az alsó-ausztriai ipar-egylet látogatása. 178. A fővárosi ipar-iskolák tárgyában a tanácshoz. 194. A vásározási ügy rendezése (Szontágh „ Jenő). 195. Ösnyomok a magyar házi-iparban (Streit- , mann Antal). 197. Érdekes jogesetek. 200. Az országos iparegyesületi hitelszövet­kezet tervezete. 201. Nemzeti ipar, magyar styl (Szendrei János dr.). 202. A magyar keresk. csarnok a védvámok- ^ ról. 218. Keleti kereskedelmünk. 219. A butoriparosok országos értekezlete. 221. Az iparos ifjúsági egyletek vándor­gyűlése. 222. Pénzintézeteink. 223. Az ipariskola szükségessége és haszna (Göndöcs Benedek) 225. Dévai czéhemlékek: fazekas-ezéh (Soó* Antal). 226. A. kiállítási kitüntetések. 233. 317. A I Tűnni iparegylet köszöneté. 235. A brünni iparegylet budapesti kirándu­lása. 236. A hazai iparos-ifjúsági egyletek Y. ván­dorgyűlése. 240. 295.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék