Magyar Ipar, 1886 (7. évfolyam, 1-24. szám)

/ p/j fiULFNÖRIZ' > IPAR If ÉS isi (ezelőtt »ANYAGI ÉRDEKEINK.) AZ ORSZÁGOS ipaeegyesület e:. VII-'K KÖTET. T a r t a 1 o m j e g y z é k. A számok az oldalt jelölik. 1886"IK ÉV Hivatalos közlemények. A Magyar Ipar pártolóihoz. 1. 287. Előfizetési felliivás. 1. 287. Az országos iparegyesület rendes ülé­sei. 2. 288. Pályázati felhívás iparossegédek szá­mára. 3. A hazai gyáripar érdekében. 30. Felhívás a patkószeggyárosoklioz. 30. Felhívás a butoriparosokhoz. 46 Pályázati kiírások (22., 23., 24., 25., 26-ik tervezési pályázatok). 110. Közgyűlési meghivó. 129. 145. Felterjesztés az iparcsarnok föntartása érdekében. 157. Gróf Zichy Jenő megnyitó beszéde az egyesület közgyűlésén. 161. Közgyűlési jegyzőkönyv. 162. A számvizsgáló bizottság jelentése. 165. A munkásérmek odaítélésének indoko- , lása. 165. Évi jelentés. 167. 182. 197. Ertesités az egyesület tagjaihoz a tagsági okmányok tárgyában. 211. Ipariskolai (17-ik) évi jelentés. 221. 239. , 264. Erempályázati felhívás. 257. Ösztöndíj iparossegédek számára. 259. Pályázati felhívás iparossegédek számára. 259. Lakváltozás. 279. 288. Nyugtázások. 30. 62. 141. 157. 167. 208. 225. 244. 269. 285. 297. Szállítási ügyek. 138. 167. 215. Czikkek. A gyufagyártás állami fölsegélyezése. 4- A sárgarózlemez-gyártás meghonosítása. 5. 177. A közgazdasági kiegyezés. 7. Az első erdélyi főszgyár. 8. Legújabb háziipari statisztikánk. (Dr. Krejcsi Rezső.) 18. 37. 51. A szövetkezetek terjesztése. (Mudrony Soma.) 33. Újdonságok az építőipar terén. (Palóczi Antal.) 35. Munkatanitás az elemi népiskolákban. (J. Péterffy Zoltán.) 39. Az épitőmesterségek gyakorlása. 65. Szövőiparunk fejlesztése. (Ifj. Mössm' József ) 66. Ipari újdonságok. 85. 4 Egy iparág panasza. 99. Morvaországi iparegylet jubileuma. 115. A találmányok szabadalmazásának önálló­sítása. (Frecskay János.) 129. Az iparos és a hitel. 130. A postatakarékpénztári intézmény. 147. Kiviteli czímtár. 148. Hazai köszörűkövek. 148. Programm a munkáskérdés megoldására. 149. ' Az iparhatósági biztos helyettesítése a békéltető bizottságban. (Dr. Horváth János.) 166. Az ipartestületek idézési és bírságolási joga. 177. Az ipartörvény magyarázata (Dr. Kovács Gyula.) 179. Az erdélyi ipar védelme. 193. A házalás szabályozása, 194. A butorkiállitás és az asztalosipartestü- let. 194. A műhelyek szellőztetése. 195. A kiállítások a jövőben. 203. Ipari újdonságok. (Mudrony Soma.) 204. 212. 273. 289. A hetivásárok és az ipartörvény. 211. Az erdélyi iparkiállitás (Enyedi Lukács.) 227. A segélypénztárakról (Edvi Dlés László.) 228. A hetivásárok, 232. 250. A hazai ipar és a közlekedési vállalatok szükségletei. 247. A malomipari szakosztály felteijesztése.248. A legújabb és még hiányzó iparágak ha­zánkban 256. Az ipartanműhelyek és az ipartörvény 5. §-a. (Dr. Kovács Gyula.) 260. Munkáskamarák. (Fekete Ignácz.) 261. Munkarend az ácsmesterek és ezek sze­mélyzete részére. 263. Az ipartörvény módositása. 272. A munkakönyv. (Szontagh Jenő.) 274. Minő jogczímen illeti meg az iparossegédet jogtalan elbocsátás esetén a 15 napi felmondás. (Dr. Horváth János.) 279. Kereskedelmi muzeum. 281. Országos iparhitelszövetkezet. 288. A testületi illetékek behajtása. 289. V vendéglősipar és a képesítés. 290. Elvi határozatok és ministeri ren­deletek iparügyekben. Fürdőknél alkalmazott egyének iparos- segédek-e ? 3. Vegyeskereskedő fel van-e jogosítva ruha- neműek elkészítésére és megrendelések elfogadására ? 3. A felek és tanuk csak tényleges kiadásuk megtérítésére tarthatnak igényt. 3. Vegyeskereskedők és szatócsok jogosítva vannak-e a kenyérsütést gyakorolni? 17. Bizonyos községek javára kezelt pénz­összegek fordithatók-e más községek ipari oktatási czéljaira ? 17. Ipartestületeknek joguk van bizonyos meghatározott dologi kiadások meg­térítéséül díjakat szedni ? 18. Mitől függ a marhahúsmérós korláto­zása ? 49. A szúróipar a képesítéshez kötött iparágak sorába tartozik. 50. Külföldi iparossegédek számára kiállí­tandó munkakönyvek. 84. Milyen iparostanulók menthetők fel a rajztanitás alól? 85. A községekben befolyó bírságoknak és díjaknak iparoktatási czélra miként való felhasználása. 97. A n. fokú iparhatóságok kimutatásai. 97. A külföldi segédek munkakönyvei. 98. Lehet-e terményt lisztért cserélni ? 229. A péksütemények élelmiszernek tekinten­dők s bárki által árulhatok hetipiaczon. 219. Hamis jelzés a czégtáblán. 229. A nyomdaipar és az erdélyi részek. 230. A kaptafakészitéa képesítéshez van kötve. 230. Ipartestületek és az országos czímer. 230.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék