Magyar Ipar, 1887 (8. évfolyam, 1-24. szám)

Hivatalos közlemények. A Magyar Ipar pártolóihoz 1. 197. Előfizetési felhívás 1. 197. Az iparegyesület üléseinek sorrendje 2, 157, 165, 181, 197, 198. Himzőminták terjesztése 6. Szabályzat a levelező tagok választása tárgyában 6. Gróf Zichy Jenő elnöki megnyitó beszéde 65. Jegyzőkönyv a közgyűlésről 66. A számvizsgáló bizottság jelentése 67. A munkásérmek megítélésének indoko­lása 68. Évi jelentés az országos iparegyesület működéséről 69. Érempályazati felhívás 153. Ösztöndíj iparossegédek számára 154. Pályázati felhívás iparossegédek számára 154. Nyugtázás. 7, 24, 32, 40, 66, 69, 115, 132, 147, 164, 180, 188. Czikkek. Az országos iparos segély- és nyugdíj­szövetség tervezete 3. A tanszereknek a hazai ipar által való terjesztése 4. Ipari uj donságok (Mudrony Soma)9,181,198. Gázmotorok (Taborszky Otto) 11. Az első tanoncz-segélypénztár 12. Az országos ipartestületi értekezlet 17. Testületi közvetítő iroda Budán 19. A szegedi ipartestület körlevele 25. A népfölkelés fölszerelése 26, 33. Az ipartestületi illetékek behajtása 27. Az ipartörvény 50. §-á,nak módosítása 27. Iparossegédek országos munkakiállitása 35. Kereskedelmi muzeum Budapesten 36, 69. Országos ipartestületi értekezlet 36. Ipari mozgalmak a külföldön (Gelléri Mór) 41. Az országos ipartestületi értekezlet 42. Az uj ipartörvény hatásairól 53, 57. Országos malomgyülés 59. A népfölkelési szükségletek fedezése 61. A bőrszáritó, csontgyüjtő, marha- és ser­téshizlaló telepek lajstroma 61. Enquéte a honvédség bőrnemü szükségle­teinek szállítása tárgyában 17. Az iparos ifjúság vándorgyűlése Loson- czon 88. A vasutak szükséglete és a hazai ipar 89. A gyárfelügyelőség eredete, czélja és az iparhatósági megbízottak teendői (Dr. Krejcsi Rezső) 90. A helynélküliek biztosítása 95. A honvédség szükséglete és a kisipar 101. A megrendelések gyűjtése ellen 105. Utasítás az ipar-iskolák felügyeletére 106. A Wodianer-féle alapítvány 107. Tót hímzések kiállítása 107. Gyári felügyelők 108. Alsófoku ipariskoláink 110. Országos iparos segély- és nyugíjszövet- ség 111. A kereskedelmi muzeum (Weisz Ber­told) 118. Vasúti szükségleti czikkek kiállítása (Gel­léri Mór) 120. Nemzetközi kiállítás Briisselben 121. Müipari katalógus 122. Milyen legyen szabadalmi törvényünk (Frecskay János) 122. A csomagokban árult czikkek mennyiség­tartalmának megjelölése 134. A belga ipari oktatás (dr. Beke Manó) 136. A gyárosnak munkásai balesetéből folyó felelőssége 138. Az ipariskolák birságdíjai 140. A pala értékesítése (Ménesdorfer G.) 140. A fővárosi ipar részvényvállalatok 141. Az ipartörvény fenállásának első három éve után 149. A vasutakra vonatkozó felvilágosítások beszerzése 151. Az 1888. évi brüsseli nemzetközi kiállítás 151. Forrásmunka a hazai iparról 152. A honvédség bőrnemü szükségletének szál­lítása tárgyában tartott értekezlet 158. Czégek kézikönyve 159. A kereskedelmi muzeum fiókja Belgrád- ban 159. A borkereskedéshez 165. A budapesti kereskedelmi és iparkamara újjáalakulása 167. Megyei kereskedelmi és iparkamarák 168. A delegácziók és a magyar ipar 169, 200. A gyolcsos tótok ellen 170. Az osztrák és bajor ipari szakoktatás (Stumpfoll Ede) 171. A czikória-ipar érdekében 182. Országos szerszámkiállitás 182. Mii- és épitésipari szakosztály 189. A házi ipari szakosztály működéséről (Gelléri Mór) 190. Posner Károly Lajos 199. Elvi határozatok és ministen ren­deletek iparügyekben. A hentesipar Kőbányán 18. Szállodai szolgák és hordárok 18. A nagy kereskedők és szatócsok foglal­kozhatnak-e naptárak üzletszerű el­adásával ? 65. A próbaidőre felfogadott tanonczok isko­láztatása 85. Mely esetben büntethető a mészárosipa- ros, ha üzletét nem rendszeresen foly­tatja 85. Az ipartörvény 25. -j-ának kibővítésére vonatkozó rendelet visszaható erővel bir-e 85. Ha valamely iparos iparigazolványát el­veszti, uj igazolvány adandó-e ki. 86. Több képesítéshez kötött ipart űző iparos melyik testületnek legyen tagja V 86. Az iparhatósági megbízottak hatásköré­nek éri elmezéséhez 86. A húsmérés szabad gyakorlatának korlá­tozása 104. Idegen illetőségű iparossegédek munka­könyvei 104. Ha a végrehajtás a csőd vagyona ellen vezetendő 115. A keserűvizek elnevezése 115. Használhatja-e az ipartestület a hatóság jelzőt? 115. Akár tagja a gyáros az ipartestületnek, akár nem, felveendő tanoncza iránt az iparhatóság közbenjárni tartozik 138 .

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék