Magyar Ipar, 1903. július-december (24. évfolyam, 27-52. szám)

1903-07-05 / 27. szám

XXlV. kötet. Budapest, Í903. julíus hó 5. 27. szám, MAGYAR IPAR „IPARÜGYEK" — AZ ORSZÁGOS IPAREGYESÜLET HETI KÖZLÖNYE Megjelenik minden vasárnap. — Az Orsz. Iparegyesület tagjainak tagsági dijukért jár. Nem tagoknak az előfizetési dij egész évre 12 K. félévre 6 K.—Szerkesztőségés kiadóhivatal: Budapest, VI., uj-utcza 4., az egyesület házában. — Felelős szerkesztő: Gelléri Mór. TARTALOM. 1. Általános rész. Két ipari főiskolánk. (G. M.J A munkaközvetítő harmadik éve. A sütő-„háziipar.“ (Lövenbach Benedek.) Magyarország külkereskedelmi forgalma. A nagydisznódi halinaipar fejlesztése. (A. Gy.) Kamarai élet. Szeged, junius 26., Deb- reczen, julius 2. Kamarai jelentések. (5. Kolozsvár.) Kiállítási ügyek. Műipari karácsonyi kiállítás. Zugkiállitások. Irodalom. Magyar Kisipar. Munkásügyek. Munkástanácsok létesítése. Munkások segítése, munkahiány és utazás idején. Hamburgi Népotthon. Munka és üzlet' Vegyes hírek. Hivatalos közlemények a keresk. minisztérium köréből: Kinevezések. Állami kedvezmények. Vásáráthelyezések. Hetivásár. Különfélék: Kormányválság. A len- és kendertermelés előmozdítása. Törvény- javaslat a telepítésről. Budafok — gyár­város. A debreczeni czipészkongresszus. Maturáló müiparos. Szegedi bőripari szövetkezet. Zugkiállitások. Szőllőkosarak beszerzése. Kartelek 1902-ben. A reklám iskolája. A szövőháziipar segítése Ausz­triában. Nemzetközi pályázat hajóemelő készülékre. A kamara könyvtára zárva. „Kis Kalauz.“ A munkaközvetítő intézet heti kimutatása. II. Egyesületi élet. Czukorgyártási szakosztály, III. Értesítések. Magy. kir. államvasutak. Hirdetések. Két ipari főiskolánk. (G. M.) Állandó haladásról, rend­szeres fejlődésről tesznek tanúsá­got ipari főiskoláink legutóbbi évi jelentései, Idestova huszonöt esz­tendő viharzott el fejünk fölött, mióta az u. n. állami középipar­iskola és az iparművészeti iskola alapjait leraktuk. Hiszen mindket­tőnek kiindulási pontja az ipar­egyesület dúsan termő földjéből fakadt. Keskeny, igénytelen pata­kocska gyanánt indult meg a kezdet, mely lassan-lassan erős, hömpölygő folyammá dagadt. A 2d évMfcrtBarniüvészeti és a 24 éves állami relső ipariskola immár számottevő tényezővé fejlődtek. És ha mi, a kik a fejlődésnek ezt az idejét átéltük és átdolgoz­tuk, ha évről évre nem is láttuk meg a nagy haladást, igy egy­szerre áttekintvén a múltat, össze­hasonlítva a kezdetet a maival, nem fojthatjuk el örömünket és megelégedésünket, látván és kon­statálván a komoly, számottevő sikert, melyet főiskoláink elértek. Tényleg olyan ez mtézetek nö­vekvése, mint ha az Pirrnc. fejlő­dését hasonlítanék össze — szü­letésétől kezdve embernyi koráig. Az állami felső ipariskola ma mint életerőtől duzzadó, izmos ifjú áll előttünk s az iparművészeti iskola — meíy a szépnek szolgál — mint egy gyönyörűen kifejlett, igéző, hóditó hajadon. Mindkettőn megakad az ember szeme és gyönyörűséggel telik meg szive, látván a fejlődésnek ezt a termé­szetes és mégis remeklésszámba menő proczesszusát. Az a kiállítás, melyet az ipar­művészeti iskola tavaly erejének és haladásának bemutatására ren­dezett, több volt mint matúra, mert a növendékek Ízlésük fej­lettségének és tudásuknak igen magas fokát mutatták be. És azok a jelentések, melyekkel a két intézet újabban eredményeiről beszámol, minden tekintetben el­ismerést és dicsérettel teljes meg­említést érdemelnek. Az eredményekért első sorban a derék vezetést illeti az elisme­rés. Hegedűs Károly és Fittler Kamii egy emberöltőt szenteltek intézeteik vezetésének és megada­tott nekik a szerencse, hogy éle­tük teljében érhették meg azok fölvirágzását, hatalmas kifejlését és eredményekben való bő aratá­sát. És dicsérettel kell megemlí­tenünk, hogy mind a két férfiú ott áll ipari mozgalmaink köz­pontján, mind a kettő kiveszi a maga részét a vezető és közre­működő munkából, vagyis röviden szólva: mindkettő állandó kon­taktusban áll és él a gyakorlati élettel. Es ez az ő sikerük titka. Mert példájukon buzdulnak a tantestület tagjai is; az állami felső ipariskola tanárai országos hirü szakférfiakká nőtték ki ma­gukat, a kik iparunk gyakorlati fejlesztésében nap nap után aktiv részt vesznek. Petrik Lajos, Lencz Ödön, Vámos Dezső, Jalsoviczky Géza, Klemp Gusztáv, Gaul Károly, Faragó Ödön, Edvi Illés Aladár ál­

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék