Magyar Ipar, 1908. július-december (29. évfolyam, 27-52. szám)

1908-07-05 / 27. szám

Budapest» 1908. julíus hó 5. 27. szám. Magyar ipar „IPARÜGYEK" - AZ ORSZÁGOS IPAREGYESÜLET HETI KÖZLÖNYE. XXIX. kötet. ' Megjelenik vasárnap. —Az Orsz. Iparegyesület tagjainak tagsági dijukért jár. Az előfizetési dij egész évre 12 K., félévre 6 K. Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, VI., Gróf Zichy Jenő-utcza 4., az egyesület házában. — Felelős szerkesztő: Gelléri Mór. TARTALOM. I. Általános rész. A kiállítási ügy rendezésének kezdete. Az uj angol szabadalmi törvény (Tonelli Sándor.) Az állami munkaközvetítés. (Bekül­detett.) Az osztrák iparfelügyelet fejlesztése. (Dr. Padi Henrik.) Olcsóbb levélposta. (T. S.) Az iparfejlesztési emlékirat bírálata. A méz- és viasziparról. (Zechmeister Kálmán.) Az ipartörvény revíziója körül. Az ipartestületek tárgyalásai. Kamarai élet. Győr, junius 30. Kiállítási ügyek. A prágai kiállítás tanulmányozása. A londoni magyar ki­állításról. A keszthelyi kiállítás elma­rad. Elektromos kiállítás Marseilleben Iparkiállitás Toulouseban. Szakoktatás. Timáripari szakiskola. Munkásügyek. A) Munkásbiztositás. Az Országos Pénztár Közgyűlése. (Sz. J.) Fontosabb elvi határozatok. B) Mun­kásviszonyok. Munkáslakások. Nyolcz- órai munkaidő az angol szénbányákban. Munka és üzlet. Vegyes hírek. Hivatalos közlemények a keresk. minisztérium köréből: Állami kedvezmények. Ipariskolai ki­nevezések. Ipartanácsi kinevezés. Ipar­felügyelői kinevezések. Uj egyesület. Uj munkáltató szövetség. Uj hetivásár. Vásáráthelyezés. Pótvásár. Különfélék: VVekerle a szakszerve­zetekről és a sztrájkról. Két uj ipari főfelügyelő. Kováid Emil dr. A végre­hajtási novella a képviselőházban. Ipar­felügyelet Boszniában. Halálozás. A ki- készitési eljárás előnyei. Az első épitö- mesternő. Az iparügyek csoportosí­tása az osztrák kereskedelemügyi mi­nisztériumban. A Nemzetközi Iparjog- védelmi Szövetség napirendje. A ma­gyar vegyészek érdekében. Becsület­sértési pör valótlan értesítése miatt. Német munkáltatók szervezkedése 1907- ben. Osztrák iparbirósági döntések. A postatakarékpénztár 1907-ben. Ma­gyarország és a londoni kémiai kon­gresszus. A vitatkozás módjáról. A munkaközvetítő intézetből. II. Egyesületi élet. Első segély a gyárakban. III. Értesítések. Magyar Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság. Dunagőzhajózási Társaság. IV. Hirdetések. A kiállítási ügy rende­zésének kezdete. Sokszor foglalkoztunk már la­punk hasábjain a kiállítási ügy rendezésével és kezdeményezésünk első nagy eredménye a kiállítási központ megalakulása volt. Ez a központ az összes, hivatott tényezők közreműködésével megkezdette a kiállítási ügy rendezésének nagy részletmunkáját és e téren is már szép eredményt ért el. Nem czélunk bírálatot mondani azokról a rész­letesen és körültekintő gonddal kidolgozott és a hazai ipar, mező- gazdaság és közművelődés köz­érdekeit szemmeltartó szakvéle­ményekről, melyeket a központ minden fontosabb kérdésben a kereskedelemügyi miniszter úrnak adott; de konstatáljuk, hogy meg­ragadta figyelmünket az a szertelen­ség, a mely a vidéki kiállítások rendezése körül lábra kapott, főleg az a mohóság, melylyel a leg­kisebb kiállítások is rávetették magukat a kormány anyagi támo­gatására. És ez a támogatás még helyén lett volna, ha a kiállítás rendezői csak kis mértékben jelét adták volna a gyakorlati érzék­nek, melyet ilyen kiállítás rende­zése körül okvetlenül tanúsítani kell. Mert kiaggatni egy pár csizmát, beállítani egy kis bútort, feldisziteni a falat hímzett ken­dőkkel, kitűzni egy nemzeti zász­lót, ez még nem kiállítás, ebből soha senkinek haszna még nem volt és nem is lesz. Tu­dunk esetet, hogy egyes vidéki kiállítási intézők, oly ki­állítások számára, a melyek sző- röstől-bőröstől legfeljebb 300 ko­rona költséget emészthettek, ezre­ket kértek a kereskedelemügyi miniszter úrtól. Ezeket az álla­potokat tette szóvá a kiállítási központ, a mikor a múlt hónap folyamán a következő előterjesz­tést intézte a m. kir. kereskedelem­ügyi miniszter úrhoz. Nagyméltóságú miniszter úr! Folyó évi április hó 25-én 35.808 VI1/C. sz. a. kelt nagy­becsű leirata alapján kiállítási központunk munkabizottsága a békéscsabai kisipari és házi­ipari kiállítás ügyében a követ­kezőkben fejtette ki álláspontját: A békésmegyei kisipari és háziipari kiállítás eszméjét pár­tolásra és úgy erkölcsi, mint anyagi támogatásra érdemesnek tartjuk és e szempontból mele­gen ajánljuk a kereskedelem­ügyi miniszter úr ő Nagymél­tósága figyelmébe; ez alkalom­ból azonban egész általános­ságban felhívjuk ő Nagyméltó­ságának figyelmét arra, hogy ilyen vidéki kiállításoknál oda kellene hatni, hogy a rendező­ség még a legszerényebb épít­kezésekbe se bocsátkozzék,

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék